จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4587,943.945,221.9499.1 %5.03,089.18184.6694.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,383.54694.0079.5 %5.0160.76100.6037.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก210,839.8415,665.8092.6 %5.0286.73170.5540.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,895.3014,107.0041.0 %5.066.0552.2121.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,529.994,840.31-37.1 %0.0993.44221.0177.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,835.102,089.9826.3 %5.0727.2286.9388.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,166.411,686.0046.8 %5.0532.4774.4486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,087.9218,376.00-7.5 %0.03,696.16370.1090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก35,044.2921,103.0039.8 %5.03,085.211,164.9862.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,622.487,537.84-63.1 %0.02,128.701,198.6043.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,113.776,428.00-5.1 %0.01,697.041,453.3014.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,101.111,335.0057.0 %5.0323.2788.2072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,215.171,529.0063.7 %5.01,240.64883.4028.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,158.472,066.0034.6 %5.0553.53422.9423.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,359.0571,572.61-312.3 %0.06,745.454,686.3530.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,520.331,101.0075.6 %5.01,867.39431.5176.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,018.78796.0073.6 %5.0822.28624.7824.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,075.372,950.0041.9 %5.01,659.001,875.44-13.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 68,078.405,073.2637.2 %5.02,319.491,389.7440.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,588.342,615.0043.0 %5.01,449.83202.4486.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 30,645.3119,331.2036.9 %5.02,135.77616.6571.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,572.212,665.92-69.6 %0.0313.46745.40-137.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,941.814,298.0013.0 %5.01,563.92556.2064.4 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,683.231,755.0052.4 %5.01,069.49373.3665.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,309.142,471.0042.7 %5.01,906.212,113.56-10.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก15,162.2220,780.82-37.1 %0.02,093.9137.1998.2 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก370,730.47177,152.4152.2 %5.01,119.11466.1558.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,381.617,091.0037.7 %5.04,486.063,655.8018.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,369.092,839.1715.7 %5.0898.35481.6546.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,221.806,123.3025.5 %5.01,469.04229.9084.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,108.4817,405.003.9 %1.55,759.031,862.2267.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,290.276,223.2024.9 %5.03,404.37482.6085.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,311.15230.0093.1 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก665,925.443,939.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,246.96867.0073.3 %5.0917.36119.5587.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,707.28414.0084.7 %5.0688.98285.0058.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,970.573,425.0013.7 %5.0871.20213.0075.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,835.6734,077.00-334.9 %0.02,058.342,199.45-6.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,195.683,968.005.4 %2.5817.71785.813.9 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,334.951,133.0073.9 %5.0426.62141.1866.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,501.0516,478.75-153.5 %0.01,659.00154.0490.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,793.247,923.8238.1 %5.02,360.281,208.4048.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,996.121,784.0055.4 %5.0894.67575.4235.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,690.353,362.008.9 %4.01,088.51653.6040.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,262.511,976.0039.4 %5.0898.36147.1683.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,801.963,304.0031.2 %5.01,164.59611.7047.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,565.734,272.006.4 %3.0819.0964.3692.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,222.676,192.0075.5 %5.0548.74461.7015.9 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 105,413.22103,706.001.6 %0.51,848.171,573.5014.9 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 71,177.2463,137.0011.3 %5.01,470.85936.0836.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,626.7219,743.4823.0 %5.0890.88655.3826.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,811.0712,701.0014.2 %5.03,180.511,702.7046.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,640.37340.0087.1 %5.0708.20407.4442.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,481.322,420.0030.5 %5.0955.40432.1854.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,270.7015,532.0023.4 %5.02,045.67948.0053.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,974.801,131.7562.0 %5.0689.17209.4069.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,307.462,730.0056.7 %5.01,487.84462.3668.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,533.511,516.0057.1 %5.01,002.262.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,867.832,523.0034.8 %5.0898.35259.7671.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 160,649.7011,410.0081.2 %5.01,167.13551.1752.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 229,201.1910,777.8363.1 %5.02,576.06706.2572.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 335,987.8310,867.2069.8 %5.02,022.14805.8060.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)16,918.529,526.0043.7 %5.03,323.81425.0787.2 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,670.6717,651.1540.5 %5.0543.431,712.76-215.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 775,259.385,299.4893.0 %5.0365.42714.40-95.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก72,891.2165,865.999.6 %4.51,776.71124.8393.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,753.0417,863.009.6 %4.5847.07294.9065.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก117,282.2868,468.9741.6 %5.01,039.07309.4170.2 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก467,437.5333,528.0092.8 %5.06,512.19601.3390.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,794.621,803.2293.9 %5.0968.99873.919.8 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย27,708.7814,241.0048.6 %5.01,014.80843.0716.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,554.8832,759.00-97.9 %0.02,385.841,790.9624.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,937.4814,119.00-29.1 %0.03,579.62255.8092.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,306.583,984.0080.4 %5.02,422.19669.8672.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,081.931.00100.0 %5.01,390.46336.2075.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,569.6911,611.4059.4 %5.02,017.43380.5581.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,142.122,177.0030.7 %5.0860.33516.1140.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,555.597,550.00-65.7 %0.01,250.5654.6995.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,275.14584.0074.3 %5.01,272.3574.7394.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,886.101,067.0063.0 %5.0502.59161.2067.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 651,946.9236,707.2029.3 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก53,639.614,566.0091.5 %5.012,221.423,189.2573.9 %5.0
รวม 3,632,910 1,156,177 68.17 % 151,962 67,221 55.76 %