จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,505.25813.0067.5 %5.0466.46113.7675.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,723.601,713.0037.1 %5.0543.73155.6571.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,857.831,704.0040.4 %5.0599.5735.4394.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,121.3112,818.0042.1 %5.02,710.35624.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,802.091.00100.0 %5.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,565.10849.0076.2 %5.0273.23108.3860.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,530.76905.0074.4 %5.0368.7772.5680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,510.71575.0083.6 %5.0222.3889.0759.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,554.93781.0078.0 %5.0314.25108.5865.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,473.01604.0082.6 %5.0237.5790.1262.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,481.62805.0076.9 %5.0201.3490.5955.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,598.07341.0090.5 %5.0178.6688.4550.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,524.55492.0086.0 %5.0221.1742.1081.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,961.502,705.0031.7 %5.01,055.96789.6625.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,483.002,240.0035.7 %5.0633.11369.0841.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,043.611,790.0041.2 %5.0637.61157.9975.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,740.071,524.0044.4 %5.0561.54603.25-7.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,694.692,002.0057.4 %5.01,374.611,537.68-11.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,224.873,447.00-54.9 %0.0504.51798.22-58.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,145.991,214.0070.7 %5.01,132.02812.4628.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,251.052,389.0026.5 %5.0746.1799.4486.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,529.728,431.01-29.1 %0.01,379.23203.1485.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,113.34938.0069.9 %5.0713.6762.6191.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,696.29635.0062.6 %5.050.6075.36-48.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,109.55921.0070.4 %5.0713.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,667.41920.0065.5 %5.0523.51385.0526.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,462.862,616.0024.5 %5.0846.78204.6875.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,162.398,034.00-55.6 %0.01,284.15274.0578.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร4,759.305,149.00-8.2 %0.01,360.21766.1843.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,193.541,201.0062.4 %5.0732.69207.2371.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,352.329,922.46-56.2 %0.01,512.3452.9696.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,410.532,044.7140.0 %5.0694.65109.3584.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,942.712,580.2076.4 %5.0903.83244.8572.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,117.212,502.0039.2 %5.01,055.96365.3865.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,466.962,032.0041.4 %5.0846.78427.1649.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,846.984,002.00-40.6 %0.0580.5672.6487.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,707.831,861.0082.6 %5.0694.65399.0042.6 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,354.1827,467.7324.4 %5.0742.81336.1054.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,469.59863.0065.1 %5.0447.45118.3473.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,161.891,110.9064.9 %5.0694.65294.4857.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,861.30624.3078.2 %5.0471.54303.3835.7 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,581.314,153.3425.6 %5.0903.83360.8960.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,484.923,564.85-2.3 %0.0846.81411.1851.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,715.374,107.82-10.6 %0.0770.7291.1588.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 125,123.0413,796.2045.1 %5.01,197.96347.7371.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 233,612.619,938.3770.4 %5.01,313.75520.9260.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,076.985,214.11-2.7 %0.0317.0324.5292.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร120,825.0561,660.0049.0 %5.0887.76737.3716.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,453.1314,672.0031.6 %5.0720.241,160.33-61.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร33,024.6416,601.5049.7 %5.0607.541,032.45-69.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,366.6818,187.99-75.4 %0.01,711.591,803.46-5.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,861.861,813.0036.6 %5.0656.65283.6956.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,301.985,373.01-24.9 %0.01,494.52801.5046.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,655.98316.0088.1 %5.0549.47384.9829.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,044.2914,236.0111.3 %5.03,794.354,088.15-7.7 %0.0
รวม 498,307 297,202 40.36 % 45,206 23,739 47.49 %