จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,192.30688.0078.4 %5.0533.82153.9371.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,397.4511,727.0842.5 %5.081.9547.5042.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์6,600.963,349.7049.3 %5.0185.0636.4680.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,546.503,270.7541.0 %5.0895.13225.0074.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,935.541,293.0056.0 %5.0800.4162.0392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,860.847,170.0034.0 %5.02,947.55693.1976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,932.580.01100.0 %5.0479.48112.2276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,882.67818.0078.9 %5.0423.2772.1183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,034.32623.0087.6 %5.0285.9290.3568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,623.45450.0087.6 %5.0416.3572.8082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,126.11616.0085.1 %5.0345.3329.1991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,782.04531.0086.0 %5.0368.3472.6780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,155.91705.0083.0 %5.0523.3757.8788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,740.76745.0080.1 %5.0326.82108.1966.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,265.67162.0095.0 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,121.60123.0097.0 %5.0344.05141.6658.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,431.54452.0086.8 %5.0310.675.7098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,469.043,652.0033.2 %5.01,421.57908.2036.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,965.574,031.5518.8 %5.01,218.391,219.23-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,328.771,442.0056.7 %5.0838.08492.3841.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,613.66748.0079.3 %5.0704.97447.4536.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,014.122,122.0076.5 %5.02,123.88737.2965.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,804.532,417.00-33.9 %0.0517.26614.64-18.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,568.371,956.5864.9 %5.01,503.64528.8864.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,980.114,390.00-47.3 %0.0753.12350.2653.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,090.4010,946.0016.4 %5.01,373.230.09100.0 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์74,203.4530,295.0059.2 %5.0696.66213.6069.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,374.9510,398.0016.0 %5.04,635.273,244.1530.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,250.281,927.5040.7 %5.0933.16311.0966.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,694.41847.0050.0 %5.075.5968.499.4 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,319.781,068.0067.8 %5.0971.1934.1096.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,746.84600.9084.0 %5.0762.01477.3637.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,705.122,851.7039.4 %5.01,028.23545.7446.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,092.054,412.5256.3 %5.01,503.642,120.56-41.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,460.454,883.0010.6 %5.01,062.41180.9583.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,520.492,095.4867.9 %5.01,161.35201.7582.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,637.6310,266.3018.8 %5.01,145.05216.6081.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,765.211,974.6081.7 %5.0723.98169.5876.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,138.984,446.0013.5 %5.0990.21633.8036.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,565.994,071.0038.0 %5.01,902.97538.3771.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,004.061,509.6074.9 %5.0952.17275.8471.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,970.702,383.0060.1 %5.0674.3198.6285.4 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,326.072,875.0060.8 %5.02,071.22546.2773.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์59,334.8738,752.8634.7 %5.01,333.831,593.44-19.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,927.801,016.0074.1 %5.0609.89388.9836.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,194.002,080.8050.4 %5.0909.73668.1426.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,078.541,410.0065.4 %5.0819.42500.7338.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,347.392,997.3843.9 %5.0997.00340.3665.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,014.721,161.9076.8 %5.01,199.38740.8138.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,632.686,441.7258.8 %5.05,363.8972.4998.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)24,269.997,729.9768.2 %5.02,740.78757.3572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 127,935.1316,500.9740.9 %5.01,596.33767.8251.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,229.0210,292.0059.2 %5.01,776.06528.7670.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 323,082.2011,724.6849.2 %5.01,836.371,000.5145.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,297.523,228.3024.9 %5.0327.45438.74-34.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,923.2612,260.0063.9 %5.0365.11573.35-57.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์201,929.7087,558.0056.6 %5.01,824.671,084.7740.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,730.722,010.0091.9 %5.01,115.85697.5037.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,787.2916,135.2758.4 %5.0837.49520.6737.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน39,188.2720,488.0047.7 %5.0944.67703.0025.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,335.7018,765.0022.9 %5.01,100.501,334.85-21.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,701.9723,232.00-82.9 %0.02,619.002,272.9113.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,240.872,430.8242.7 %5.0952.53636.3633.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,547.28907.0064.4 %5.0685.95365.4546.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,635.433,967.0084.5 %5.06,012.149,161.58-52.4 %0.0
รวม 933,606 442,423 52.61 % 77,474 42,305 45.40 %