จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,790.18415.0085.1 %5.0426.2987.4079.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,897.106,258.0055.0 %5.069.21122.99-77.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,480.906,761.99-50.9 %0.0711.51123.3582.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,135.651.00100.0 %5.0692.51129.9481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,595.7519,201.9921.9 %5.02,963.97487.3583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,689.051,659.0064.6 %5.0350.59108.3069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,914.511,318.0066.3 %5.0298.68167.2044.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,701.80838.0082.2 %5.0320.2653.2083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,021.45698.0082.6 %5.0319.1455.0482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,853.14592.0084.6 %5.0300.9773.0775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,119.99444.0091.3 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,740.12574.0084.7 %5.0495.61122.8475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,726.95472.0090.0 %5.0265.3054.1579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,572.95386.0089.2 %5.0120.2057.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,705.864,683.7139.2 %5.01,396.09661.9652.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,016.251.00100.0 %5.01,091.85380.4365.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,077.81690.0077.6 %5.0672.44383.7442.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,414.711,162.0066.0 %5.0407.27453.15-11.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,822.433,353.0050.9 %5.02,099.681,121.1946.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,970.797,327.008.1 %4.02,319.92508.2578.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,418.203,130.008.4 %4.0532.59445.5516.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,572.602,858.3937.5 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,945.511,867.1562.2 %5.01,320.04561.0757.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,668.242,086.0043.1 %5.0844.64106.4087.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,893.4314,840.44-36.2 %0.01,529.58217.5585.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,697.915,176.219.2 %4.51,398.07630.0854.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,263.732,841.2133.4 %5.01,129.88303.9173.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,729.1812,706.0113.7 %5.04,901.061,831.7862.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,630.5710,809.3914.4 %5.03,725.511,753.7052.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,406.80850.0084.3 %5.0787.58159.2479.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,366.801,164.4365.4 %5.0597.43471.2021.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,046.624,002.3933.8 %5.0964.28274.0271.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,637.2439,755.00-605.2 %0.01,624.301,680.05-3.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,700.252,412.0034.8 %5.0787.59243.3769.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,816.021,425.0062.7 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,009.8613,104.87-45.5 %0.01,484.25125.6091.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,220.702,230.0080.1 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,529.76187.0094.7 %5.0844.64453.0046.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,161.190.00100.0 %5.0958.74251.6173.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,489.923,302.0039.9 %5.01,320.04444.6066.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,370.574,057.2024.5 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี28,225.774,795.0083.0 %5.01,025.07545.2546.8 %5.0
สพ.ราชบุรี49,372.6026,308.0046.7 %5.01,040.84239.0077.0 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 122,524.4656,515.5653.9 %5.01,673.4113,393.10-700.3 %0.0
รจก.เขาบิน 149,416.95182,547.00-22.2 %0.03,223.50427.5086.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,740.50690.0074.8 %5.0445.2967.7584.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,141.504,764.937.3 %3.51,110.86321.4671.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี15,944.3120,971.89-31.5 %0.01,260.06225.0082.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,298.252,406.0067.0 %5.0692.51252.0463.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,884.904,260.0327.6 %5.01,053.80451.2557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,202.39658.0084.3 %5.01,110.86160.5085.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,878.032,881.0025.7 %5.01,032.73626.9239.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี36,393.6814,600.5959.9 %5.04,618.83479.0989.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,697.914,709.27-0.2 %0.01,271.33182.6485.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)11,435.387,718.0032.5 %5.03,799.12525.4586.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 169,989.6913,870.9680.2 %5.01,610.47834.3048.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 224,203.557,923.3667.3 %5.0978.54670.0831.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,311.584,562.0014.1 %5.0316.510.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,404.3516,225.0030.7 %5.0753.84353.6853.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,525.5047,195.00-1.4 %0.01,054.08822.3922.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,828.8743,573.00-21.6 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,806.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,551.208,618.0067.5 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,149.0816,470.63-25.3 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,091.318,520.24-39.9 %0.02,394.3844.9198.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,054.471,137.0062.8 %5.01,234.41399.9567.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี196,900.2084,279.1157.2 %5.01,430.18260.0981.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,914.673,057.0021.9 %5.01,067.03470.7055.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,803.89662.0076.4 %5.0521.37183.4564.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,417.1914,283.2741.5 %5.04,483.263,560.5320.6 %5.0
รวม 1,177,964 789,842 32.95 % 86,987 45,229 48.00 %