จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,509.05599.0076.1 %5.0719.81109.6184.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,854.2221,853.0067.3 %5.0262.2977.4670.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี13,563.1711,985.0311.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,499.6614,878.10-2.6 %0.062.4368.34-9.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรีไม่ครบ5,265.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,984.872,705.0432.1 %5.0782.86253.4367.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,254.841,470.0054.8 %5.01,005.050.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี14,402.9011,626.2319.3 %5.02,925.651,274.9056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2154.1586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,862.40378.0090.2 %5.0267.8494.4764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,673.26378.0089.7 %5.0357.76107.2370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,932.18696.0082.3 %5.0251.7090.9663.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,160.951,328.0068.1 %5.0340.2048.7285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,142.271,115.0073.1 %5.0341.4723.8493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,748.32756.0079.8 %5.0250.1390.2563.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,299.36428.0087.0 %5.0285.1790.2368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,695.88538.0085.4 %5.0415.5790.5878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,760.20316.0091.6 %5.0690.3991.2286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,635.38407.0088.8 %5.0895.8588.4490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,564.29126.0096.5 %5.0549.6192.2783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,687.24495.0086.6 %5.0414.1944.2089.3 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,313.8520,614.00-522.1 %0.01,244.40222.9782.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,458.775,914.228.4 %4.01,320.471,675.38-26.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,398.872,135.0051.5 %5.01,029.2824.6997.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี3,879.651,873.0051.7 %5.01,520.00375.8175.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,090.07981.0068.3 %5.0779.00169.6578.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13244,058.95207,876.2214.8 %5.096,563.877,264.1592.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,581.831,126.0068.6 %5.0852.771,006.67-18.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,801.223,459.0040.4 %5.02,119.451,067.9349.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,794.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ723.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,859.744,198.7613.6 %5.01,211.40340.1771.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,069.274,825.00-18.6 %0.0773.50631.6318.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,388.6814,797.00-174.6 %0.01,385.3772.8394.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,329.572,312.0030.6 %5.0535.38305.7942.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,327.611,073.0067.8 %5.01,043.0890.9391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,021.38447.8185.2 %5.0871.93394.8254.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,709.673,822.49-3.0 %0.01,138.16288.7474.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,944.8823,050.00-366.1 %0.01,632.431,665.80-2.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,704.594,623.0019.0 %5.01,095.69423.6461.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,398.762,361.0030.5 %5.01,119.14305.5672.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,574.987,168.36-56.7 %0.01,333.5436.6297.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,927.391,962.0082.0 %5.01,042.93629.1439.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,583.453,079.8814.1 %5.01,138.16590.8248.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,048.741,496.0063.1 %5.01,328.17403.3669.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,952.263,730.2524.7 %5.01,632.58647.2460.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,073.584,310.0115.0 %5.01,024.79109.0389.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,071.808,456.0123.6 %5.0590.72586.200.8 %0.5
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี153,217.0254,763.5464.3 %5.01,723.14435.7474.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,563.481,143.0055.4 %5.0352.30112.3368.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี6,561.603,454.4347.4 %5.01,427.17525.6263.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,235.102,424.7425.0 %5.0940.46263.4972.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,466.835,375.501.7 %0.5712.75390.2545.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,038.622,335.0042.2 %5.01,309.16974.2825.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,812.084,171.0076.6 %5.07,680.98305.6396.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี33,389.214,198.7887.4 %5.0959.47249.8474.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,936.302,380.0078.2 %5.0238.5088.2963.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,072.9434,652.49-57.0 %0.01,932.94753.7361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 225,948.8812,536.0051.7 %5.010,740.86450.6695.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 36,605.226,779.53-2.6 %0.02,539.44761.6270.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 414,099.017,945.8043.6 %5.01,395.96611.3256.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,288.154,606.83-101.3 %0.0314.08330.64-5.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,662.865,140.2062.4 %5.0362.96670.63-84.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,373.3656,399.99-7.7 %0.01,473.24599.3759.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี77,947.4141,250.0047.1 %5.01,136.77996.4712.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี36,901.5839,842.00-8.0 %0.01,366.562,060.00-50.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,235.3627,445.009.2 %4.51,209.08522.7256.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี82,101.1832,690.0060.2 %5.01,133.44532.9453.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,467.579,362.9224.9 %5.0952.05179.8881.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,420.3721,276.0157.8 %5.02,681.722,199.4218.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,589.552,949.0017.8 %5.01,138.16396.1565.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,835.859,054.2042.8 %5.03,711.451,824.6750.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,063.571,466.6052.1 %5.0877.15268.4769.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี80,901.9329,874.0063.1 %5.06,440.395,456.4415.3 %5.0
รวม 1,292,535 831,285 35.69 % 190,285 44,081 76.83 %