จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,908.43489.0083.2 %5.0452.3780.7582.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,076.2311,894.3437.6 %5.086.62266.00-207.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,094.521,700.0045.1 %5.0680.56182.9873.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,073.171,431.0053.4 %5.0661.5494.5785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,759.69888.5990.9 %5.02,391.44892.0562.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,923.201,402.0071.5 %5.0306.3054.1582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,745.84488.0087.0 %5.0327.8580.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,630.37568.0087.7 %5.0336.3987.4074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,024.211,180.0070.7 %5.0209.6976.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,710.25618.0083.3 %5.0200.4650.8974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,007.05768.0080.8 %5.0231.1450.8278.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,319.55800.0081.5 %5.0309.3358.7881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,146.81958.0076.9 %5.0309.0521.6893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,713.58727.0087.3 %5.0316.5347.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,612.62811.0077.6 %5.0323.0638.3088.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,618.643,506.0259.3 %5.01,174.97995.4015.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,354.051.00100.0 %5.0623.51165.1373.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,914.132,560.0034.6 %5.0965.80464.7451.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,667.191,084.0070.4 %5.0696.73501.8528.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,871.551,584.0044.8 %5.0585.48618.07-5.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,284.122,942.0031.3 %5.01,041.86956.968.1 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,842.122,968.0022.8 %5.0655.14656.28-0.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,403.872,800.0048.2 %5.01,441.20959.9733.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,110.252,674.0347.7 %5.01,022.85404.9160.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,104.283,532.3975.0 %5.01,650.37230.9686.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,930.5410,759.371.6 %0.53,673.403,760.30-2.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,342.741,327.0060.3 %5.0775.64518.7033.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,061.346,853.542.9 %1.02,087.74455.0578.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,283.47886.0073.0 %5.0756.6268.3191.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,721.16673.0085.7 %5.0585.48544.667.0 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,884.613,524.709.3 %4.5889.73484.3445.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,239.035,042.2519.2 %5.01,098.91745.9732.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,254.975,599.0054.3 %5.01,289.071,345.51-4.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,101.561,567.0061.8 %5.0870.72314.7463.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,167.709,261.96-29.2 %0.01,574.31141.9691.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,357.0110,668.3525.7 %5.02,443.85336.3086.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,084.601,571.0082.7 %5.0813.67412.7749.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,712.523,269.8530.6 %5.0832.69708.6314.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,733.272,434.0048.6 %5.01,003.83169.8483.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,611.343,000.0034.9 %5.01,213.01608.5949.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,663.563,750.00-2.4 %0.0737.61115.7884.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี19,849.326,892.0065.3 %5.0509.63256.5049.7 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 78,026.1869,043.9011.5 %5.01,291.99667.4548.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,557.19630.0075.4 %5.0471.3887.4081.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,525.302,549.0027.7 %5.0634.55232.7563.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี30,590.2518,873.0038.3 %5.01,931.30703.5763.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,461.681,020.0070.5 %5.0604.49266.9755.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,451.053,864.0013.2 %5.0908.75577.6436.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี5,046.101,580.5068.7 %5.0629.06142.5077.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,346.683,514.80-5.0 %0.0870.72587.9532.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,607.751,514.0067.1 %5.0536.84374.5830.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1478,180.0013,027.3397.3 %5.0985.07596.7539.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 231,148.308,292.3073.4 %5.01,099.82349.2368.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 373,868.958,896.6188.0 %5.01,399.26788.4443.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,000.003,746.0053.2 %5.02,135.28334.8084.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,414.561.00100.0 %5.0417.860.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี79,841.19100,515.99-25.9 %0.01,341.47766.6542.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี112,850.7838,655.1965.7 %5.0822.541,185.60-44.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,082.0133,920.00-16.6 %0.0946.571,110.00-17.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,358.5719,533.0019.8 %5.0747.11509.7631.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง39,775.858,139.4079.5 %5.0766.16256.9866.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง73,018.7714,732.0779.8 %5.0689.63491.5628.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,940.4422,362.00-6.8 %0.01,885.851,375.2527.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,351.533,435.7121.0 %5.0760.87400.0447.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม8,519.9110,130.00-18.9 %0.02,072.7991.2595.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,213.081,123.0065.0 %5.0623.51181.9070.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,988.7112,043.0066.5 %5.03,635.755,008.46-37.8 %0.0
รวม 1,426,079 526,595 63.07 % 66,365 36,113 45.58 %