จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,406.921,011.0077.1 %5.0441.3182.0181.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,395.433,333.011.8 %0.5612.81168.0072.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,671.812,009.0045.3 %5.0593.803,448.50-480.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 628,642.287,551.2373.6 %5.05,727.23418.4492.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,345.7220,599.0018.7 %5.02,296.47608.6273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,015.0215,252.6736.5 %5.02,761.61621.3077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,665.361,683.0063.9 %5.0197.2373.3962.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,493.723,050.0044.5 %5.0365.2492.1774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,263.631,428.0072.9 %5.0258.34110.1957.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,644.031,855.0089.5 %5.0466.0157.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,383.361,003.0094.2 %5.0256.2447.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,359.11972.0077.7 %5.0353.7757.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,064.801,079.0078.7 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,917.74534.0086.4 %5.0344.2147.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,507.487,147.2247.1 %5.02,361.441,221.8448.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,683.752,334.0036.6 %5.0835.21411.3850.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,660.294,286.00-17.1 %0.0783.24402.0048.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,044.691,037.0079.4 %5.0917.07510.4644.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 32,994.18967.0067.7 %5.0537.53152.5471.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,083.691,387.0055.0 %5.0574.7877.9486.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,963.051,326.0055.2 %5.0631.82263.4358.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,072.077,051.4936.3 %5.01,582.631,522.243.8 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,286.023,357.0036.5 %5.02,114.231,857.2512.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,024.243,784.00-25.1 %0.0427.24332.3322.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,113.533,760.0026.5 %5.01,183.28626.0847.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,339.281,617.0051.6 %5.0596.3757.5390.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,227.8116,032.761.2 %0.51,848.84136.9992.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)13,306.817,185.5546.0 %5.0675.53660.162.3 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,426.561,583.0053.8 %5.0707.88676.884.4 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,271.9695.0097.1 %5.0650.85108.9283.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,817.13560.0080.1 %5.0460.69352.6323.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,303.943,590.0016.6 %5.0674.52143.6578.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,664.603,217.8943.2 %5.01,377.07457.5866.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,919.913,499.0040.9 %5.01,493.99620.0058.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,226.27875.0085.9 %5.01,146.0490.2592.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,727.5012,611.5714.4 %5.03,788.49151.0596.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,993.121,932.5082.4 %5.0707.89330.0653.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,567.692,764.0022.5 %5.0764.94380.0050.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,702.091,176.0068.2 %5.0673.37118.5782.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,711.694,101.0038.9 %5.01,581.53477.1169.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,834.395,025.0013.9 %5.0802.96149.0381.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา28,983.128,880.0069.4 %5.0966.90254.6373.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,045.0917,304.0017.8 %5.01,002.70477.6852.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร42,002.9634,293.5718.4 %5.02,012.72576.4971.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี27,374.8515,160.6044.6 %5.01,577.64336.5578.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,865.346,310.0541.9 %5.01,083.57532.0050.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,901.7850,840.64-122.0 %0.0759.73531.0930.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม168,229.91166,268.001.2 %0.51,813.301,230.2532.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม711.52958.00-34.6 %0.0214.26145.7632.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม7,888.091.00100.0 %5.01,297.39112.3891.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,333.301,840.0044.8 %5.0650.85365.8243.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,680.4813,133.5110.5 %5.02,248.191,274.3143.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,152.202,350.0843.4 %5.0993.14581.9541.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,715.055,193.0059.2 %5.0602.35123.6679.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,217.492,520.0021.7 %5.0847.69172.9179.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 124,123.6412,225.0049.3 %5.01,181.82349.9970.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 221,438.058,735.2859.3 %5.0926.05482.9247.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,750.1813,384.03-98.3 %0.0313.42570.10-81.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม65,856.3814,465.0878.0 %5.0453.46612.75-35.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม50,085.6210,638.4978.8 %5.0373.23771.60-106.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม33,317.9937,399.00-12.2 %0.0558.91354.2236.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)45,851.8117,204.0062.5 %5.0463.31261.8443.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล48,999.5519,144.0060.9 %5.0483.54212.6156.0 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,737.9527,724.546.8 %3.0662.94399.5539.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม159,325.5945,321.0071.6 %5.0894.03883.951.1 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,771.4819,946.28-127.4 %0.01,218.712,047.98-68.0 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)281,694.63387,866.00-37.7 %0.01,549.631,632.38-5.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,885.692,999.0022.8 %5.0764.94586.1423.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,648.701,078.0059.3 %5.0403.62158.5560.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ44,216.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,433.83ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม48,077.2812,397.2574.2 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,521,408 1,119,241 26.43 % 76,799 38,991 49.23 %