จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,513.261,404.0044.1 %5.0204.39106.8847.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,029.521,635.0046.0 %5.0481.42109.6877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,992.251,398.0053.3 %5.0462.410.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,371.474,315.2082.3 %5.03,037.69447.4585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 231,137.452,395.1792.3 %5.03,309.57418.6587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,151.35647.2890.9 %5.0279.3199.7564.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,429.447,176.40-62.0 %0.01,013.85492.0651.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,657.912,318.0036.6 %5.0728.63214.3870.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,219.471,504.0053.3 %5.0424.37109.3074.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,048.961,276.0058.1 %5.0481.42330.6531.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,117.202,176.0030.2 %5.0471.26342.9127.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,835.152,175.00-18.5 %0.0351.47182.8948.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,454.364,089.798.2 %4.01,032.87688.6733.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,869.9614,099.00-42.8 %0.01,165.98238.3679.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,398.631,792.0947.3 %5.0576.50212.3563.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,454.33925.0073.2 %5.0652.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,872.771,479.0048.5 %5.0367.33304.6417.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,747.4336.2099.0 %5.0728.63398.0545.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,896.2132,497.00-228.4 %0.01,566.731,294.9817.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,624.571,276.0072.4 %5.0785.69365.6853.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,077.011,445.0053.0 %5.0432.56111.3074.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,845.9210,960.06-87.5 %0.01,288.2247.4296.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,692.171,036.0061.5 %5.0348.31169.1051.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,685.401,676.0054.5 %5.0652.57242.3562.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,317.122,709.0018.3 %5.0595.5289.9584.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,401.263,360.8023.6 %5.0557.49275.8850.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,103.024,182.00-1.9 %0.0519.4571.5786.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,351.652,474.0078.2 %5.0764.58243.2468.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 61,247.1357,153.016.7 %3.0913.20617.0032.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,708.6815,660.00-133.4 %0.01,806.181,129.7737.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,704.781,329.0050.9 %5.0348.31100.3771.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร11,456.9414,639.44-27.8 %0.02,592.20652.2574.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,447.583,983.0010.4 %5.0842.73451.9446.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,748.6111,672.00-33.4 %0.01,478.51548.8062.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,694.991,534.0058.5 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,884.467,739.731.8 %0.52,177.1796.4895.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร20,658.324,954.1476.0 %5.0301.341.8599.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,403.249,486.0159.5 %5.01,134.19477.8957.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,378.263,648.7877.7 %5.0259.39248.624.2 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร75,459.7869,852.007.4 %3.51,140.90572.7849.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว27,513.4711,532.0058.1 %5.0386.44414.59-7.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,096.257,312.4334.1 %5.01,098.20652.3840.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,449.143,090.0043.3 %5.0747.65619.1717.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,602.561,128.0056.7 %5.0310.28145.5353.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,615.4932,570.0051.8 %5.013,957.135,297.6762.0 %5.0
รวม 528,365 369,741 30.02 % 53,465 19,638 63.27 %