จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,992.42875.0070.8 %5.0259.3947.5981.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,924.64800.8772.6 %5.0392.78198.7749.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,567.551,454.0043.4 %5.0392.7888.2077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,654.5911,435.5216.3 %5.01,666.86512.0569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,348.471,496.0065.6 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,204.36946.0077.5 %5.0246.1747.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,636.17377.0089.6 %5.0145.2445.3668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,641.05420.0088.5 %5.0127.7095.0025.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,630.13275.0092.4 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,552.85430.0087.9 %5.0140.5095.0032.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,161.0681.0093.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,325.251,308.1560.7 %5.0601.96345.1842.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,940.211,693.0065.7 %5.0792.12648.3218.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,198.31504.6484.2 %5.0506.88172.4866.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,040.821,171.0061.5 %5.0430.82474.15-10.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,397.491,542.0054.6 %5.0620.95520.2416.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,121.583,497.68-64.9 %0.0386.40229.1840.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,254.822,357.00-4.5 %0.0925.23488.5447.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,111.0814,887.68-22.9 %0.0887.20574.7635.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,732.36903.0075.8 %5.0544.91238.6356.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,561.62839.0076.4 %5.0563.9337.1193.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,826.95595.0079.0 %5.0316.7276.0076.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,088.203,346.00-8.3 %0.0487.86181.5862.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,477.4023,318.00-73.0 %0.01,457.68963.8633.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,758.753,775.0020.7 %5.0792.12253.6568.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,343.371,944.0041.9 %5.0563.93274.5651.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,078.0910,438.19-47.5 %0.01,115.37122.8389.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,487.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5430.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,282.771,753.0046.6 %5.0582.95181.6168.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,076.831,566.0061.6 %5.0659.01170.7074.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,113.281,478.0064.1 %5.0639.99265.9858.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,221.172,425.0042.6 %5.0392.7846.2688.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,156.391,524.0051.7 %5.0602.32185.5269.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 41,306.3536,944.4010.6 %5.0652.67444.7331.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง529.86973.00-83.6 %0.0278.6991.2867.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,755.79720.0073.9 %5.0269.61204.6424.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,759.154,393.34-16.9 %0.0620.98287.8553.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,301.742,247.0031.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,858.363,988.82-3.4 %0.0591.88340.9642.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง20,665.9813,892.4032.8 %5.01,015.96370.3763.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,304.783,462.4319.6 %5.0264.25145.5444.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง64,997.7968,230.00-5.0 %0.01,017.701,003.631.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,182.0213,335.2822.4 %5.0293.85668.86-127.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ22,432.8915,964.0028.8 %5.0368.70338.208.3 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,034.2216,150.76-167.7 %0.0977.451,174.30-20.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,149.531,915.0039.2 %5.0525.90329.3137.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,577.61681.0073.6 %5.0335.74130.0061.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,278.986,115.3364.6 %5.02,236.762,151.363.8 %1.5
รวม 355,555 288,469 18.87 % 27,157 15,358 43.45 %