จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,460.34807.0067.2 %5.0216.13113.7247.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,619.754,209.54-16.3 %0.0425.31117.8572.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,903.961,963.5032.4 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,922.6918,099.0037.4 %5.02,331.45350.4185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0205.0147.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,900.19739.0081.1 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,696.85391.0089.4 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,697.154,533.32-22.6 %0.0936.04312.8266.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,736.043,834.1019.0 %5.0672.47332.5050.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,500.021,475.0067.2 %5.0767.60189.9575.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,976.54809.0072.8 %5.0425.31263.2538.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม14,495.04923.0093.6 %5.05,027.18259.3194.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,886.86808.2072.0 %5.0387.28270.3330.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,994.382,338.0021.9 %5.0603.67276.1254.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,671.512,194.0040.2 %5.0653.50278.8357.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,511.1210,588.8515.4 %5.0921.8536.9196.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,314.651,084.0067.3 %5.0448.60217.8051.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,121.14872.0072.1 %5.0482.3654.7288.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,853.37473.0083.4 %5.01,312.38444.7066.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,270.002,806.0214.2 %5.0520.39226.7756.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,833.413,551.0026.5 %5.01,109.83350.5068.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,335.361,765.0066.9 %5.01,357.09738.1245.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม2,942.061,286.0056.3 %5.0406.290.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,353.574,892.38-12.4 %0.0900.7153.3494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,560.711,270.0088.0 %5.0425.31278.4034.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,445.111,869.0045.7 %5.0596.45268.7754.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,604.932,569.0028.7 %5.0653.50206.6768.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,492.361,998.9055.5 %5.0539.40155.4171.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,445.112,535.0026.4 %5.0330.2358.9082.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,437.943,122.0072.7 %5.0501.3776.0084.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 38,256.6916,401.6457.1 %5.0613.81283.3853.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,623.71689.0073.7 %5.0235.15109.8753.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,557.253,842.7515.7 %5.0938.74197.4379.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,526.40848.7066.4 %5.0368.26224.8938.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,102.353,638.0011.3 %5.0672.5257.9491.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,398.82967.0071.5 %5.0482.36450.196.7 %3.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,090.293,103.08-0.4 %0.0463.34204.2955.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,123.4112,510.8411.4 %5.0564.06499.6111.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,263.932,608.0050.5 %5.0302.28373.55-23.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม56,727.9773,521.00-29.6 %0.0998.34475.0052.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,716.8411,362.9422.8 %5.0348.10304.9112.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,420.601,654.0089.3 %5.0225.80209.307.3 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,632.6312,850.4827.1 %5.0936.80806.2713.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,908.3127,865.009.8 %4.51,306.43458.8564.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,091.241,538.0050.2 %5.0463.34417.2310.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,599.8085.1496.7 %5.0254.16156.3438.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,822.692,052.5382.6 %5.02,678.892,126.8320.6 %5.0
รวม 395,845 259,344 34.48 % 35,740 13,432 62.42 %