จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,563.32574.0077.6 %5.0454.02146.1767.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,809.764,865.5350.4 %5.063.1650.8819.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,932.144,795.5356.1 %5.0758.25262.8765.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,937.941,116.0071.7 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,686.029,013.8142.5 %5.02,260.54468.5479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,305.40813.0081.1 %5.0203.0757.9771.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,589.99454.0087.4 %5.0358.5590.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,079.55706.0082.7 %5.0162.6066.0559.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,882.90363.0090.7 %5.0166.6258.8264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,776.98647.0082.9 %5.0305.7332.3089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,613.17326.0091.0 %5.0411.5790.2078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,765.36715.0087.6 %5.0358.30116.4467.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,451.451,042.0076.6 %5.0277.7039.7185.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,350.97133.0094.3 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,669.554,666.7360.0 %5.01,157.591,058.158.6 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0795.64305.9561.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,017.871,576.0060.8 %5.0986.47250.8074.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,114.583,388.0033.8 %5.0858.49409.7852.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,139.091,168.5262.8 %5.0720.22479.7533.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,721.952,229.0074.4 %5.02,869.051,468.7348.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,395.652,359.331.5 %0.5480.10216.6954.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,533.022,561.0043.5 %5.01,271.681,117.0612.2 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,437.582,867.5216.6 %5.0771.41345.1955.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,498.7911,976.9911.3 %5.01,556.92880.6143.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,692.5010,549.99-37.1 %0.02,919.111,089.6562.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,195.391,689.0059.7 %5.0815.30251.7569.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,263.95907.0072.2 %5.0777.2787.2288.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,948.931,341.0054.5 %5.0568.09421.5225.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,974.993,123.9521.4 %5.0891.36109.9187.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,804.63105.0098.7 %5.01,956.2885.5095.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,503.513,882.0013.8 %5.01,233.67310.4574.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,947.161,675.0057.6 %5.0796.28266.0066.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,291.449,995.35-7.6 %0.02,488.709.5099.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี3,913.531,262.0067.8 %5.0834.31556.7033.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,786.774,624.883.4 %1.5929.40681.9926.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,518.962,765.0038.8 %5.0777.26153.4480.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,400.153,080.0030.0 %5.01,005.49410.0859.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,823.242,575.0032.6 %5.0777.29181.9776.6 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,723.632,681.0075.0 %5.0731.11322.5155.9 %5.0
รจก.เพชรบุรี 65,197.7971,975.78-10.4 %0.01,263.741,057.6216.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,854.69832.0070.9 %5.0530.06146.7172.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,599.143,878.8630.7 %5.01,192.17437.8163.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,604.401,979.6757.0 %5.0701.23213.6669.5 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,864.383,604.6625.9 %5.01,119.58210.4481.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,619.631,282.7564.6 %5.0777.2784.7789.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,408.1113,752.004.6 %2.03,595.43362.3089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 183,278.8712,504.0085.0 %5.0886.93381.4057.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 235,216.769,407.4673.3 %5.01,650.09321.5380.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)18,215.889,301.1548.9 %5.02,872.47886.6469.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,361.824,652.0013.2 %5.0382.41865.45-126.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี68,184.1142,801.0337.2 %5.0861.861,075.59-24.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี74,401.7638,901.0047.7 %5.0856.02607.8129.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,779.6125,095.456.3 %3.0910.831,251.03-37.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี50,605.9817,245.0065.9 %5.0848.63793.156.5 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ10,798.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ518.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด71,874.1520,069.0172.1 %5.0825.58759.967.9 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,776.8717,490.12-48.5 %0.01,834.721,467.5220.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,089.212,149.0030.4 %5.0701.20366.3047.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,106.571,513.0063.2 %5.0568.09199.3064.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี29,050.8722,456.0022.7 %5.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 802,604 430,545 46.36 % 65,382 30,223 53.77 %