จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,896.73903.0076.8 %5.0457.63217.2552.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,504.638,088.71-7.8 %0.054.34108.60-99.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์2,265.242,805.00-23.8 %0.068.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,534.734,182.51-18.3 %0.0799.92265.8566.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,749.861,507.0045.2 %5.0609.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,029.587,004.2853.4 %5.02,302.201,154.4149.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,165.021,146.6072.5 %5.0326.3554.3083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,483.47851.0075.6 %5.0276.6870.8574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,538.60483.0086.4 %5.0275.81116.3857.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,855.69689.0082.1 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,480.15373.0089.3 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,341.211,491.0065.7 %5.0559.1576.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,854.871,460.0069.9 %5.0593.7047.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,158.49463.0088.9 %5.0353.56114.0067.8 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,072.624,945.202.5 %1.0799.68104.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,991.514,207.82-5.4 %0.01,084.1464.3594.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,642.961,433.0045.8 %5.0610.29214.8164.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,365.04983.0058.4 %5.0541.70143.4873.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,684.101,337.7050.2 %5.0590.77104.7482.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,403.321,343.0069.5 %5.01,047.13653.0537.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,843.31571.0079.9 %5.0666.8189.9286.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,136.182,700.6034.7 %5.0761.89338.3255.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,314.833,964.4074.1 %5.05,292.171,010.2780.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,170.431,776.0018.2 %5.0503.10274.1345.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,536.361,954.6356.9 %5.01,045.481,024.102.0 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,313.111,309.5060.5 %5.0856.9836.6295.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,405.688,488.0031.6 %5.01,237.29124.0390.0 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน74,873.2322,526.1869.9 %5.0466.73179.5661.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,911.737,553.1036.6 %5.04,254.883,074.2027.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,375.101,591.0052.9 %5.0856.9751.9193.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,306.861,050.0054.5 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,834.04566.0069.1 %5.072.5758.5319.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,888.905,389.00-10.2 %0.089.9458.5334.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,073.81666.0078.3 %5.0762.6772.1590.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,661.82610.0077.1 %5.0590.76512.9413.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,340.983,124.506.5 %3.0818.95227.8172.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,532.622,412.0031.7 %5.01,584.78364.5777.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,078.065,210.0042.6 %5.01,769.75212.0588.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,855.771,350.3876.9 %5.0742.87182.8975.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,413.738,433.97-55.8 %0.01,351.40231.3282.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,562.4011,887.0012.4 %5.02,061.61377.1581.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,274.141,844.0082.1 %5.0609.78375.5138.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,507.592,949.9015.9 %5.0935.09358.8661.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,984.781,426.0052.2 %5.0723.86246.8165.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,292.29204.5193.8 %5.0780.92559.8828.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,048.763,892.0044.8 %5.0724.090.9599.9 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,986.591,944.0082.3 %5.0840.82238.6571.6 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 57,958.0932,642.5043.7 %5.01,028.18915.5911.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,590.95642.0075.2 %5.0514.6899.9480.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,009.605,592.6644.1 %5.01,085.16470.9456.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,495.051,131.7067.6 %5.0609.7867.2189.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,610.765,348.5737.9 %5.01,408.43524.4662.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,939.98719.0075.5 %5.0704.8499.7585.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,144.442,071.0034.1 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,285.76134,440.00-147.7 %0.01,853.28943.0149.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,888.347,992.6172.3 %5.01,319.32907.6731.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 228,860.8110,757.4262.7 %5.01,633.94644.8560.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,381.462,423.72-1.8 %0.0319.55237.5025.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,648.845,854.1173.0 %5.0291.72367.69-26.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์614,509.6349,758.7691.9 %5.04,299.79547.7187.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน57,863.383,460.0094.0 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี46,008.2514,382.9368.7 %5.0821.30745.999.2 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล34,778.1919,105.0145.1 %5.0963.19654.5632.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,328.9519,431.00-19.0 %0.02,206.96853.1561.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,616.303,004.0060.6 %5.0836.71536.7935.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,588.29759.0070.7 %5.0514.7175.6085.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,870.651,719.0089.8 %5.05,007.303,172.0936.7 %5.0
รวม 1,337,919 472,325 64.70 % 69,646 26,838 61.47 %