จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,429.85800.0067.1 %5.0538.64210.0061.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,972.8317,638.5132.1 %5.0536.54345.5035.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,659.067,396.2030.6 %5.069.2467.282.8 %1.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,180.312,283.0072.1 %5.057.68114.00-97.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,891.152,093.0027.6 %5.0728.80179.8075.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,854.111,590.0044.3 %5.0709.7952.9092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช23,555.7018,000.0023.6 %5.03,933.57665.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3649.4089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,576.60334.0090.7 %5.0185.8252.8971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,391.50386.0088.6 %5.0178.0036.5379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,585.841,368.0061.8 %5.0462.0335.9392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,494.58289.0091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,571.98604.0083.1 %5.0246.1472.9470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,469.98534.0084.6 %5.0353.5368.5980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,660.84717.0080.4 %5.0246.3636.3985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,399.682,136.0051.5 %5.0565.7835.8793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,637.59199.0094.5 %5.0274.8053.9280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,591.84360.0090.0 %5.0369.0536.0290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,038.09840.0079.2 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,809.84684.0085.8 %5.0234.0030.7686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,702.00421.0088.6 %5.0383.3339.9289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,529.56504.0085.7 %5.0388.1556.2085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,440.67857.0075.1 %5.0318.0045.2585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,366.09515.0084.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,591.84386.0089.3 %5.0192.8335.9381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,411.54335.0090.2 %5.0246.6271.3371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,523.14463.0086.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,306.734,369.4017.7 %5.0804.8768.8791.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,037.215,051.00-0.3 %0.0604.94185.2569.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,120.425,576.128.9 %4.01,812.71886.3551.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,523.691,276.0049.4 %5.06,343.99281.2095.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,824.531,151.0059.2 %5.0737.68337.2554.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,737.201,244.0054.6 %5.0484.48446.507.8 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0343.38221.3535.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.1132.4087.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,989.282,819.0043.5 %5.01,375.33797.2042.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,230.101,490.0053.9 %5.0918.96465.1649.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,667.5724,109.55-106.6 %0.04,839.373,325.9031.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,608.851,669.8053.7 %5.01,533.47289.2581.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,752.961,581.0066.7 %5.01,546.50774.1149.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,519.775,800.36-28.3 %0.01,451.412,774.81-91.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,409.583,363.471.4 %0.5698.50689.091.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,969.283,726.9337.6 %5.02,040.892,942.44-44.2 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,896.012,404.8038.3 %5.01,215.67177.9085.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,052.3612,329.40-11.6 %0.01,307.8047.5096.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช142,335.13151,761.00-6.6 %0.0721.88860.45-19.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,663.1612,472.98-44.0 %0.03,338.163,175.104.9 %2.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,458.402,220.0035.8 %5.01,013.67698.2531.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,114.601,182.2062.0 %5.0785.85495.3537.0 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,228.601,228.0062.0 %5.081.4682.93-1.8 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,820.55848.0053.4 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,820.55410.0077.5 %5.080.9369.1214.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,459.271,007.0070.9 %5.0880.5549.1694.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,874.121,056.5063.2 %5.0740.28317.7357.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,693.204,210.9610.3 %5.01,014.05258.1674.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,403.4831,292.80-272.4 %0.02,592.373,017.27-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,209.865,821.0029.1 %5.01,584.52899.3643.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,862.322,561.0033.7 %5.01,128.14485.9456.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,094.9712,738.00-79.5 %0.01,451.40142.0490.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,366.50238.7694.5 %5.01,128.14365.7567.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,631.865,009.10-37.9 %0.01,052.08328.2968.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,983.212,595.0047.9 %5.01,451.41561.5761.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,393.462,016.0062.6 %5.01,637.66420.3974.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,915.464,994.0015.6 %5.0899.9535.9396.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,516.554,469.1369.2 %5.0546.67277.9549.2 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 174,641.89126,326.0027.7 %5.02,378.131,303.2245.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 39,067.3422,754.9241.8 %5.0880.70646.7126.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,449.545,156.0020.1 %5.0530.68259.5051.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,552.461,582.0038.0 %5.0633.71170.0573.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,140.213,741.009.6 %4.51,261.26615.0551.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,954.581,545.0047.7 %5.0747.81225.5569.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,964.532,503.0036.9 %5.01,223.23706.3542.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,743.723,210.0032.3 %5.01,833.48620.1066.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,789.285,161.7810.8 %5.01,063.55640.3039.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,527.917,207.5278.5 %5.0757.09366.4251.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,858.688,624.0065.3 %5.02,826.20948.4666.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,129.0612,261.4259.3 %5.0915.72286.5568.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 229,496.5310,253.0065.2 %5.01,663.76846.6449.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,133.118,820.0058.3 %5.02,573.68839.8467.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 20,470.2912,157.5840.6 %5.01,342.58329.9975.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,016.9314,374.4015.5 %5.0448.15615.25-37.3 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,891.2363.4499.8 %5.0713.43443.1037.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,140.174,520.7526.4 %5.0305.41539.23-76.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช85,054.0049,000.0042.4 %5.01,752.69720.5058.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,285.4422,500.0051.4 %5.01,329.18190.0085.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล718,344.9428,179.0096.1 %5.01,101.09144.7286.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช26,743.7514,291.5546.6 %5.0786.60542.0531.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช446,949.8438,788.7191.3 %5.01,109.081,043.925.9 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,007.646,073.5471.1 %5.0924.65774.3216.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,411.5529,000.0033.2 %5.0888.35635.2028.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,686.4814,370.0062.9 %5.0957.38597.8237.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,286.4410,393.0051.2 %5.0766.38442.8342.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง155,372.9241,724.8373.1 %5.01,388.06676.1051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,658.6528,332.00-51.8 %0.02,511.642,115.6315.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช33,370.0717,129.6648.7 %5.09,285.162,243.8675.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช109,183.3849,000.0055.1 %5.02,084.77503.5075.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,683.753,618.441.8 %0.51,090.11675.2438.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,979.091,378.0053.7 %5.0804.87239.2570.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,567.5941,431.00-2.1 %0.05,603.115,619.36-0.3 %0.0
รวม 2,746,380 1,033,298 62.38 % 116,963 57,366 50.95 %