จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,597.111,182.0054.5 %5.0393.15176.9055.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37132.65-123.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,964.571,336.0054.9 %5.0348.81165.8552.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,629.352,185.0039.8 %5.0659.4137.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,617.649,726.00-1.1 %0.01,914.43521.4372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,763.04566.0085.0 %5.0420.3874.3782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,860.821,541.0068.3 %5.0308.61121.9760.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,936.621,164.0070.4 %5.0349.1430.3191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,818.11522.0086.3 %5.0202.0950.4575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,818.20925.0075.8 %5.0332.95107.8767.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,846.62402.0089.5 %5.0289.3779.3872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,792.23802.0078.9 %5.0328.4348.4985.2 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,510.115,054.00-12.1 %0.0811.4353.2093.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,427.382,879.9316.0 %5.0678.39446.6534.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,446.641,439.9667.6 %5.0305.55153.8049.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,406.32570.0076.3 %5.0407.43224.2045.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,191.001,070.0066.5 %5.0602.33268.0855.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,429.092,633.0023.2 %5.0697.41306.9056.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,208.531,715.0046.5 %5.0640.36255.0860.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,539.801,320.0062.7 %5.0811.42302.1362.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,923.382,690.6054.6 %5.0898.24227.5374.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,203.841,591.8927.8 %5.0483.70449.257.1 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,722.755,011.97-6.1 %0.01,267.95640.8949.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,827.682,057.0046.3 %5.0685.72241.1864.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,251.6811,005.6316.9 %5.01,096.80630.8042.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่822,659.00843,796.81-2.6 %0.04,226.992,655.2537.2 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,933.092,115.0057.1 %5.0773.47576.3625.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,195.385,933.0017.5 %5.080.0971.1211.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,181.911,061.0066.7 %5.0678.41117.1482.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,955.291,323.0055.2 %5.0545.28263.3551.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,346.342,984.0010.8 %5.0735.44598.0918.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,249.742,099.0035.4 %5.0659.38534.4219.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,772.965,826.00-54.4 %0.0811.50389.8452.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,713.262,445.0057.2 %5.0773.47144.0881.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,762.1812,274.0710.8 %5.01,324.9555.1095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,961.481,992.0032.7 %5.0659.38588.0510.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,878.673,300.3232.4 %5.0811.52240.8770.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,792.512,180.0021.9 %5.0469.22329.1929.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,757.881,415.0062.3 %5.0849.54370.9556.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,187.262,460.0022.8 %5.0602.33123.5079.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,061.243,295.0070.2 %5.0735.46323.9356.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่69,158.6220,556.0070.3 %5.01,268.06776.1538.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,092.531,323.0057.2 %5.0564.36287.3949.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,141.153,115.000.8 %0.5583.31317.3045.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,024.541,939.0035.9 %5.0564.36107.3581.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,920.823,683.9425.1 %5.0830.54475.0042.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,154.753,042.003.6 %1.5621.34342.0045.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,286.4110,158.5410.0 %5.03,017.36539.0082.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่17,326.939,982.6642.4 %5.01,768.341,252.8129.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,933.404,021.3532.2 %5.0390.61437.95-12.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,348.8612,478.0035.5 %5.0625.84365.6541.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก15,561.3730.8599.8 %5.0651.90897.19-37.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่64,182.5052,135.0018.8 %5.01,243.13619.4050.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่20,777.963,745.0082.0 %5.0705.68931.00-31.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,802.4616,375.492.5 %1.0638.61628.081.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,283.805,526.5240.5 %5.01,342.781,139.2415.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,150.111,888.5740.0 %5.0637.54488.9723.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,562.31950.0062.9 %5.0393.15181.5553.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,963.401,323.0090.5 %5.01,973.75384.0080.5 %5.0
รวม 1,290,813 1,106,163 14.30 % 47,550 23,298 51.00 %