จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,320.45681.0070.7 %5.0376.72200.8846.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา30,843.4224,063.8122.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,564.463,980.9047.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,005.752,864.504.7 %2.0547.87253.5453.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,830.611,236.0056.3 %5.0566.8842.9892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,732.7313,248.00-23.4 %0.01,745.88361.2179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,972.89807.0083.8 %5.0228.4668.4070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว413.97443.00-7.0 %0.0456.0272.8484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,337.73440.0089.9 %5.0237.1319.1291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,842.64448.0088.3 %5.0188.0554.5471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,789.161,100.1071.0 %5.0356.4381.7277.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,479.12379.0089.1 %5.0209.2090.2556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,117.48568.0086.2 %5.0321.5053.8183.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,876.643,556.008.3 %4.0795.08649.1518.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,540.085,456.0062.5 %5.0814.09282.8765.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,727.811,977.0047.0 %5.0852.12465.5045.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,522.021,097.0068.9 %5.0392.76246.5737.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,896.911,164.0059.8 %5.0604.95173.1571.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,455.592,582.0025.3 %5.0653.53463.8629.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,338.444,292.0032.3 %5.0926.95526.2143.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,804.042,263.0040.5 %5.01,023.27759.0325.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,822.40715.0074.7 %5.0528.880.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,462.1413,910.20-211.7 %0.01,061.30469.3155.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,182.612,298.7227.8 %5.0501.4065.3487.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,649.24702.0057.4 %5.059.8936.0139.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,004.62845.0071.9 %5.0661.9636.2994.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,502.13756.0069.8 %5.0490.85426.6013.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,062.192,433.0020.5 %5.0623.96307.9250.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,387.4642,319.00-685.5 %0.01,175.401,414.40-20.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,977.293,487.0012.3 %5.01,080.32183.2583.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,714.513,617.0023.3 %5.01,308.51658.4549.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,446.555,892.958.6 %4.0665.82179.2273.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,379.452,034.0080.4 %5.0680.98668.201.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,310.853,002.599.3 %4.5776.09270.0265.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,433.313,595.0051.6 %5.0719.0136.3095.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,612.872,366.2057.8 %5.0719.01219.5569.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,607.732,515.503.5 %1.5418.2972.1982.7 %5.0
สพ.พังงา10,411.071,920.0081.6 %5.01,770.59528.1470.2 %5.0
รจจ.พังงา 76,938.0787,885.00-14.2 %0.0777.45788.69-1.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,563.24863.0066.3 %5.0414.76120.7870.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,098.723,851.0068.2 %5.0900.74359.9460.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,356.211,143.0078.7 %5.0431.76164.3561.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,296.884,512.97-36.9 %0.0608.65701.02-15.2 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,202.891,625.0049.3 %5.0719.01151.3479.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,243.347,281.4140.5 %5.02,601.60408.6184.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)23,754.238,179.9965.6 %5.01,587.02420.7473.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,349.197,892.7670.0 %5.01,592.79441.1472.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,075.633,611.7255.3 %5.0305.84621.00-103.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,754.8239,854.1018.3 %5.0986.79344.4365.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,769.4419,999.00-6.6 %0.0563.49715.00-26.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,998.309,870.0155.1 %5.0650.11437.5732.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า30,070.5510,734.0064.3 %5.0669.29321.5252.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,655.2817,601.78-28.9 %0.01,528.062,197.99-43.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,172.341,486.0053.2 %5.0613.11257.6458.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,459.14712.0071.0 %5.0205.65188.108.5 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,315.2811,176.1621.9 %5.03,907.544,745.81-21.5 %0.0
รวม 532,452 403,334 24.25 % 43,603 23,823 45.36 %