จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,878.44737.0074.4 %5.0287.47200.6230.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11456.83-396.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,893.5710,489.9647.3 %5.063.33108.66-71.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,786.3014,996.00-296.1 %0.0572.71206.4264.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,148.871,169.0062.9 %5.0439.6035.4991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต29,177.9018,780.1235.6 %5.03,215.94812.2574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,590.084,620.0066.0 %5.0401.5751.3087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,475.922,132.0061.1 %5.0401.5795.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,696.301,502.0068.0 %5.0329.3622.9293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,351.501,421.0073.4 %5.0390.26113.0571.0 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,474.704,181.0035.4 %5.0572.710.9099.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,036.8035.5596.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,530.985,520.00-21.8 %0.0800.90603.2524.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,491.832,532.0053.9 %5.01,124.1645.0296.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,088.431,850.0054.8 %5.0800.90466.9841.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,293.582,964.0010.0 %5.0439.6091.5279.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,843.291,628.0042.7 %5.0325.50367.48-12.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,245.252,797.0013.8 %5.0458.62311.5932.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,679.891,790.00-6.6 %0.0320.8736.2988.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,876.671,913.0050.7 %5.0724.84411.6443.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,166.641,909.0039.7 %5.0420.58158.9862.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,488.6723,810.00-266.9 %0.01,409.42108.3292.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,514.435,250.00-16.3 %0.0724.84651.2410.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,025.243,234.0019.7 %5.0762.87283.2862.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก23,206.8914,379.6738.0 %5.0260.13223.2914.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,778.55408.0077.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,346.281,639.0051.0 %5.0515.6665.2287.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,975.45677.7077.2 %5.0363.54267.8226.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,106.533,775.008.1 %4.0705.82272.6461.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,891.0024,534.00-316.5 %0.01,200.241,361.57-13.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,318.88611.0088.5 %5.01,276.30606.1552.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,014.081,163.0071.0 %5.0724.8493.6387.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,089.4713,910.05-128.4 %0.01,143.1980.2893.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,084.681,607.0047.9 %5.0401.57380.735.2 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,684.944,884.46-32.6 %0.0629.76228.0063.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต4,202.151,649.0060.8 %5.0705.820.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,114.731,734.0044.3 %5.0420.58241.3042.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,624.564,889.00-34.9 %0.0591.73175.1770.4 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,391.485,080.2255.4 %5.0376.30442.33-17.5 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 61,798.2638,369.8037.9 %5.0944.93574.2739.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,680.87958.0064.3 %5.0267.6798.7863.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,798.502,834.7825.4 %5.0629.76283.3655.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,996.917,561.26-26.1 %0.0876.97444.7849.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,135.072,059.0050.2 %5.0800.90301.1062.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,040.001,042.0065.7 %5.0457.63138.8569.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,306.043,668.00-10.9 %0.0420.58144.0965.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต36,462.8412,238.0066.4 %5.0645.60345.7046.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,067.583,968.93-29.4 %0.0271.8695.0065.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,397.9228,959.67-14.0 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต45,134.5933,693.6025.3 %5.0640.16472.5026.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต154,094.3883,098.0046.1 %5.0391.06610.71-56.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,016.7818,249.00-1.3 %0.0350.60176.4549.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,810.0115,516.00-12.4 %0.01,012.46822.6918.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,131.003,263.00-4.2 %0.0401.57348.5513.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,689.28747.0072.2 %5.0268.4673.8972.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต39,906.7312,270.0069.3 %5.02,595.143,451.05-33.0 %0.0
รวม 654,015 464,662 28.95 % 36,693 18,875 48.56 %