จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,625.8113,072.00-182.6 %0.01,725.76108.2093.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,085.91117.0096.2 %5.0235.93138.7041.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,393.8056,853.4510.3 %5.0270.69902.72-233.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,761.6614,435.0427.0 %5.089.37212.80-138.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,651.832,798.4057.9 %5.070.7157.1219.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,269.152,000.0053.2 %5.01,360.00442.7067.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,705.772,924.5821.1 %5.0747.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,875.401,622.0043.6 %5.0825.6440.8695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,616.395,048.0462.9 %5.04,634.88534.8588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,503.1017,798.488.7 %4.02,940.25653.5777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,790.377,053.7248.9 %5.01,742.24250.8085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,484.511,668.0074.3 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน6,059.021.00100.0 %5.0347.9347.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,779.44547.0090.5 %5.0242.0143.6082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,357.60282.0091.6 %5.0319.3241.6087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,728.09744.0087.0 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,645.11515.0090.9 %5.0342.8636.4289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,601.581,040.0071.1 %5.0430.3476.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,767.18458.0092.1 %5.0337.3164.5580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,711.23658.0088.5 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร5,749.25495.0091.4 %5.0297.7729.4190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,682.42382.0093.3 %5.0310.2579.6974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,277.35290.0091.2 %5.0326.6116.0795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,701.84539.0090.5 %5.0243.0346.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,663.47493.0091.3 %5.0253.7380.4468.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,626.46349.0093.8 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,952.151,285.0067.5 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,812.87594.0084.4 %5.0382.8867.9582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,688.81190.0096.7 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,003.715,609.0049.0 %5.0692.26163.4076.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,023.412,473.0069.2 %5.0582.26289.2350.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,857.668,737.32-79.9 %0.01,972.641,200.8039.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,961.1911,833.4060.5 %5.09,804.97761.9092.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,602.521.00100.0 %5.0381.87163.4057.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,554.591,711.5033.0 %5.0463.10371.4519.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,946.691,095.0062.8 %5.0646.77411.3536.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,348.811,964.0041.4 %5.0502.64190.0062.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี908.112,087.00-129.8 %0.0386.95269.8030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,068.514,954.75-21.8 %0.01,320.03435.3767.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,257.052,881.4011.5 %5.08,074.0044.6599.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,993.671,148.0061.7 %5.0897.36398.0555.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,998.01949.0068.3 %5.0891.60503.5043.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,311.203,810.72-15.1 %0.0977.741,091.26-11.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 83,982.284,799.07-20.5 %0.01,974.721,008.6048.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,708.244,965.70-5.5 %0.01,943.542,178.71-12.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,495.217,495.0082.8 %5.01,779.893,006.77-68.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,445.244,646.45-90.0 %0.0606.24770.45-27.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,834.53907.0081.2 %5.01,643.301,135.0130.9 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,847.203,538.0027.0 %5.01,393.05636.5054.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,975.052,390.4819.6 %5.01,267.281,849.50-45.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,388.9418,799.00-14.7 %0.01,624.29177.6589.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี320,881.81375,391.19-17.0 %0.0996.341,187.50-19.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,174.279,256.45-0.9 %0.03,013.59270.7591.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,309.871.00100.0 %5.01,057.16427.5059.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,714.306,605.52-77.8 %0.01,474.75506.5865.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,032.797,489.006.8 %3.02,955.42251.7591.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,762.837,669.871.2 %0.53,121.752,241.3028.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,919.053,814.0035.6 %5.0101.8725.5474.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,813.81205.0088.7 %5.081.16475.00-485.3 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,813.81769.0057.6 %5.089.6171.3520.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,964.531,250.0057.8 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,224.431,027.0068.1 %5.0977.7348.4595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,171.511,180.0062.8 %5.01,174.30683.0541.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,531.843,045.0013.8 %5.0652.72358.1545.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,380.9149,637.00-429.1 %0.02,502.382,482.050.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,389.511,310.0084.4 %5.01,320.03604.6954.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,560.161.00100.0 %5.0901.69114.9587.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,938.7414,834.60-113.8 %0.01,700.36137.0091.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,881.2714,779.00-14.7 %0.02,244.303,177.75-41.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,475.482,112.0081.6 %5.01,453.141,501.00-3.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,498.854,391.00-25.5 %0.01,072.83323.0069.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,811.972,420.0036.5 %5.01,224.95387.6068.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,551.693,797.0016.6 %5.01,453.17573.3260.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,144.514,230.14-2.1 %0.0882.69102.6088.4 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี9,381.5112,840.00-36.9 %0.0632.25416.7534.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,843.6510,910.9160.8 %5.0912.11435.6252.2 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี79,646.9767,220.3715.6 %5.01,597.481,831.09-14.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 812,983.1413,272.00-2.2 %0.02,429.03734.8569.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,569.406,487.0014.3 %5.0768.58292.6061.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,866.384,707.0019.8 %5.01,886.19686.7363.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี38,297.2516,179.0057.8 %5.0833.9234,140.43-3,994.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,124.162,925.0029.1 %5.01,034.79279.7073.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,291.578,941.32-22.6 %0.01,795.44514.5871.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,934.211,103.0072.0 %5.0958.74228.0076.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,337.724,618.24-38.4 %0.0623.96562.159.9 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,343.149,787.4182.0 %5.05,118.79796.5584.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 126,482.789,511.5064.1 %5.01,123.85217.5580.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 255,708.279,547.0082.9 %5.02,158.80761.9064.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 326,160.8817,773.5832.1 %5.01,704.81570.0066.6 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,680.038,926.9123.6 %5.0371.38687.74-85.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,333.422,405.0044.5 %5.0296.07375.25-26.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี69,302.8367,801.002.2 %1.01,689.51798.1052.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,670.0910,378.0033.8 %5.0933.6352.0094.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี112,909.7450,265.0055.5 %5.01,125.82914.8518.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,777.4550,405.01-168.4 %0.01,024.962,936.39-186.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี16,992.6018,335.00-7.9 %0.0902.11256.5071.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา44,020.9423,640.0046.3 %5.01,023.77510.4950.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ42,749.3217,304.0059.5 %5.01,000.42438.7056.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี53,318.5526,337.2250.6 %5.019,110.193,684.8380.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,602.0224,751.003.3 %1.51,147.49277.3575.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,062.621.00100.0 %5.01,304.32110.9891.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,516.393,012.0014.3 %5.0706.52589.9516.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,698.478,155.00-73.6 %0.01,541.311,357.6011.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,431.551,308.0046.2 %5.0442.290.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,547.50780.0069.4 %5.0695.86227.7467.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,283.3022,224.004.5 %2.07,411.379,379.28-26.6 %0.0
รวม 1,676,895 1,278,115 23.78 % 154,553 102,168 33.89 %