จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,361.70712.6069.8 %5.0347.6653.8284.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,371.45650.0080.7 %5.082.14102.60-24.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง121,826.8726,287.9978.4 %5.0796.25145.1581.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,938.061,450.8050.6 %5.0537.82231.9756.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,808.821,153.8058.9 %5.0518.8055.3289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,496.5910,176.0024.6 %5.01,792.87593.9666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,054.80640.0084.2 %5.0241.7650.1379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,839.47387.0089.9 %5.0337.2590.2573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,723.04429.0088.5 %5.0321.1465.5579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,644.24408.0088.8 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,529.196,922.00-52.8 %0.01,051.25112.4689.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,751.684,744.25-26.5 %0.0880.10538.0138.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,402.22267.0088.9 %5.0439.65203.3053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,809.132,020.2047.0 %5.0651.93452.5430.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,011.641,286.7057.3 %5.0613.92323.7447.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,870.381,240.2056.8 %5.0556.84388.1530.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,917.53910.0068.8 %5.0575.85703.14-22.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,237.422,487.00-11.2 %0.0399.92403.97-1.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,804.541,143.0070.0 %5.0937.19507.6845.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,274.22278.1087.8 %5.0309.64252.5118.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,250.438,461.9630.9 %5.01,132.72222.7480.3 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง63,199.9864,940.00-2.8 %0.0374.71292.5021.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,149.631,353.0057.0 %5.0472.59322.6031.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,340.313,295.5024.1 %5.066.6659.2311.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,013.201,108.1063.2 %5.0613.8871.1088.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,639.62618.0076.6 %5.0461.75247.2646.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,587.972,466.0031.3 %5.0632.90212.9866.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,688.5926,337.10-293.8 %0.01,247.63779.5437.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,984.684,788.00-20.2 %0.01,051.25417.9660.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,970.271,424.0052.1 %5.0594.86111.3781.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,899.716,344.00-62.7 %0.0861.09129.8984.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,891.281,730.2040.2 %5.0556.83331.5540.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,112.064,098.20-31.7 %0.0632.90443.2030.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,965.061,779.2040.0 %5.0442.64155.1065.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,643.921,596.0065.6 %5.0670.93242.0363.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,748.651,526.1044.5 %5.0461.7599.4678.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง36,662.152,487.0093.2 %5.011,262.84452.1796.0 %5.0
รจจ.ระนอง 944,946.0623,267.2697.5 %5.08,759.46340.0096.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,402.59620.2374.2 %5.0366.67130.6764.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,269.625,679.0021.9 %5.02,021.06431.2078.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,129.76978.0068.8 %5.0613.90161.4573.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,983.634,317.05-44.7 %0.0575.85219.8661.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,010.972,271.6024.6 %5.0432.0834.1792.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,337.772,246.2432.7 %5.0575.85171.0070.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง20,718.8311,521.9944.4 %5.01,530.36400.8473.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,060.583,218.0020.8 %5.0288.55322.07-11.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,666.1718,772.0040.7 %5.0845.13362.4457.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,360.539,595.8033.2 %5.0499.69315.9536.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี15,561.537,136.0054.1 %5.0584.92235.8859.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,853.5915,540.89-75.5 %0.01,453.851,391.504.3 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,397.411,895.0044.2 %5.0766.01570.5225.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,670.151,426.0046.6 %5.0423.72194.5354.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,636.521,537.8190.2 %5.03,091.434,905.44-58.7 %0.0
รวม 1,440,426 307,969 78.62 % 55,998 20,053 64.19 %