จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,478.51747.0069.9 %5.0505.42152.8669.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,629.109,881.2040.6 %5.064.62109.54-69.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,961.372,180.0026.4 %5.0657.58458.9230.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,705.821,347.0050.2 %5.0600.5036.3394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,834.208,553.0054.6 %5.01,874.58414.2077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,641.13863.0081.4 %5.0295.8357.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,851.23323.0091.6 %5.0297.5036.3087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,318.88352.0089.4 %5.0276.7733.2588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,561.22799.0090.7 %5.0492.7867.9386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,512.13369.0089.5 %5.0387.4576.0680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,867.77227.0094.1 %5.0478.9861.9887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,459.92466.0086.5 %5.0305.4166.7678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,489.28469.0086.6 %5.0322.0935.8988.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,447.517,021.00-103.7 %0.0790.91199.6074.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,272.124,598.5059.2 %5.01,132.95766.5232.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,778.421,499.0015.7 %5.0999.84938.076.2 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,849.23816.0071.4 %5.0657.53216.2667.1 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบ6,019.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,543.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,998.011,708.0043.0 %5.0676.57519.6523.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,982.762,195.20-10.7 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,621.732,335.0035.5 %5.0942.82996.77-5.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,807.022,280.0040.1 %5.0796.04532.1633.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,994.948,626.53-43.9 %0.01,266.06905.8028.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร67,561.5359,352.0012.2 %5.0598.53571.554.5 %2.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,261.571,904.0041.6 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,399.844,930.00-12.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7057.2010.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,153.991,210.0061.6 %5.0790.6663.6691.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,700.27105.0096.1 %5.0600.53493.0517.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,104.642,810.009.5 %4.5828.70200.3675.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร29,178.5442,304.40-45.0 %0.02,597.211,285.5550.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,650.282,095.0068.5 %5.01,646.41764.8253.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,268.591,516.0053.6 %5.0790.6679.8689.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,277.7511,454.19-82.5 %0.01,418.19122.0391.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,341.451,582.00-17.9 %0.0733.62515.1029.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,455.822,668.0022.8 %5.0866.75290.8366.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,153.632,036.0035.4 %5.0790.66449.7843.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,152.961,199.0062.0 %5.0682.74385.9943.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,220.591,914.0340.6 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สพ.ชุมพร10,615.912,651.0075.0 %5.0847.71545.6835.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 46,603.4427,828.0040.3 %5.0920.41238.5474.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,379.95668.0071.9 %5.0467.39265.3443.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,347.083,787.0012.9 %5.01,228.0611,860.12-865.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,892.621,076.0062.8 %5.0676.57199.5070.5 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,007.705,189.00-29.5 %0.01,018.86445.6056.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,703.041,285.0052.5 %5.0600.53138.1977.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,234.784,851.02-50.0 %0.0771.67176.8777.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,977.942,232.0072.0 %5.0782.8925.6596.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 138,494.278,788.0077.2 %5.01,347.82406.5469.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 228,122.4811,027.8060.8 %5.01,383.16422.7569.4 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,453.6113,941.3076.6 %5.0475.73485.58-2.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,074.491.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,628.7437,587.0021.1 %5.01,044.09535.8048.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบ23,092.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,472.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ14,582.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ835.62ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,418.8113,563.8912.0 %5.0688.49639.067.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบ18,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ411.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร15,337.5817,987.00-17.3 %0.02,200.47660.0070.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,145.112,320.0026.2 %5.0687.31325.0652.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,547.19538.0078.9 %5.0486.43250.4048.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,050.2211,380.0052.7 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 581,979 361,436 37.90 % 48,281 33,432 30.76 %