จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,477.93795.0067.9 %5.0234.38141.5939.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,022.106,568.00-117.3 %0.0605.45253.8358.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,222.081,643.0049.0 %5.0700.5369.0290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,336.786,431.0043.3 %5.03,183.85734.5676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,861.392,328.0060.3 %5.0283.96111.4060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,106.21858.0085.9 %5.0486.3676.8284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,917.70678.0082.7 %5.0311.49121.0661.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,811.78743.0080.5 %5.0312.85115.8663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,762.25559.0088.3 %5.0255.11113.3955.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,730.68755.0079.8 %5.0137.1951.9062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,771.75456.0087.9 %5.0400.4061.0384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,182.97303.0095.1 %5.01,592.21108.6793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,494.30435.0095.9 %5.0275.717.0197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,543.93717.0084.2 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,950.65135.0096.6 %5.0384.977.6498.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,942.301,029.9365.0 %5.0605.45654.80-8.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,004.321,234.0069.2 %5.0985.77511.4348.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,880.873,098.5520.2 %5.01,440.18537.1762.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,255.002,400.0026.3 %5.0700.55536.2923.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,992.0121,334.0037.2 %5.012,535.743,903.1068.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,853.80855.0070.0 %5.0646.20363.2243.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,880.783,017.0022.3 %5.0871.701,009.96-15.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,002.763,095.20-54.5 %0.0458.38240.8347.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,669.813,710.0034.6 %5.0795.64796.18-0.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี6,167.684,326.0029.9 %5.0729.41315.2056.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี12,862.1015,202.98-18.2 %0.0947.74297.9068.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,773.6314,990.00-27.3 %0.03,943.811,703.3556.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,528.513,148.0010.8 %5.0833.66388.1853.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,517.64766.0069.6 %5.0453.3459.0587.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,766.31896.0067.6 %5.0548.40290.4247.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,489.324,177.826.9 %3.0833.66523.4337.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,366.091,755.08-28.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,527.832,642.0041.6 %5.01,233.00271.9077.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,338.483,085.007.6 %3.5776.61331.3657.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,192.916,767.9055.5 %5.01,822.49144.6392.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,873.891,874.0051.6 %5.0985.79230.5076.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,506.131,352.0061.4 %5.0795.61363.7054.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,433.021,520.0055.7 %5.0814.65231.1671.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,478.635,297.0018.2 %5.01,461.20865.7440.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,447.684,087.1425.0 %5.0719.572.8599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,026.151,990.5381.9 %5.0757.60319.1257.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี20,101.2818,816.996.4 %3.01,886.04521.6372.3 %5.0
รจก.ลพบุรี 80,400.9146,788.0041.8 %5.01,177.09836.0129.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,826.291,110.0060.7 %5.0529.41146.5772.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,511.561,503.4557.2 %5.0795.63430.2545.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,094.791,313.0057.6 %5.0681.54280.4558.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,190.966,820.23-31.4 %0.01,328.08452.1866.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,116.522,808.1731.8 %5.01,061.85112.5089.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,884.446,881.960.0 %0.51,501.59594.0060.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,649.676,061.868.8 %4.02,031.68511.3374.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 119,829.1515,328.1522.7 %5.01,241.43776.8237.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 232,217.4912,876.8060.0 %5.03,228.63631.4680.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,693.626,613.16-290.5 %0.0442.26609.06-37.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี45,622.30108,940.00-138.8 %0.0619.132,329.04-276.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,744.404,327.0063.2 %5.0663.40426.3535.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี10,603.894,978.2353.1 %5.0516.49476.677.7 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,747.1923,910.203.4 %1.5835.60794.774.9 %2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,867.909,465.0031.7 %5.0644.53419.2635.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,098.0326,373.0042.8 %5.0737.611,142.54-54.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล51,697.6824,024.0053.5 %5.0851.26535.1937.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,137.531,970.0378.4 %5.03,658.470.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี8,170.0218,267.00-123.6 %0.02,549.742,334.358.4 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,724.833,085.0017.2 %5.0907.18245.6672.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,960.571,415.5652.2 %5.0624.49270.4756.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,200.6827,026.41-21.7 %0.03,637.099,180.04-152.4 %0.0
รวม 677,696 516,003 23.86 % 75,979 42,682 43.82 %