จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้4,783.833,037.7036.5 %5.01,526.48408.4373.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 685,559.105,013.0094.1 %5.0389.81266.4031.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,753.73686.7081.7 %5.0550.84227.4258.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา59,566.2523,410.0060.7 %5.0200.72496.65-147.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา17,878.917,469.0058.2 %5.087.84282.15-221.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,073.2712,042.00-98.3 %0.01,574.36228.9585.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,238.322,374.5626.7 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,361.2542,945.72-46.3 %0.08,538.00604.2092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,254.2023,288.47-43.3 %0.03,591.41758.7878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.431,001.3080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,155.111,624.0068.5 %5.0329.50107.3567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5352.2588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,583.29606.0083.1 %5.0201.5754.1573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,643.21485.0086.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,023.18226.0094.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,469.09219.0093.7 %5.0298.8097.4067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,512.67408.0088.4 %5.0194.4942.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1261.2977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,155.98994.0076.1 %5.0525.2672.5686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,871.84498.0087.1 %5.0432.4959.6786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,593.71318.0091.2 %5.0407.7673.0682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,151.58397.0090.4 %5.0299.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,622.75453.0087.5 %5.0227.3747.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,684.88484.0086.9 %5.0357.3843.6387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,568.84457.0087.2 %5.0460.0188.3580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,697.56659.0082.2 %5.0302.0353.2082.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,447.5015,156.34-79.4 %0.01,660.05690.9058.4 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,895.6428,788.00-70.4 %0.02,019.04333.4583.5 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา14,860.1074,535.64-401.6 %0.02,058.45607.4070.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,070.2017,582.41-117.9 %0.01,205.28416.0065.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,565.657,202.02-360.0 %0.0768.52197.4074.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,362.479,203.96-10.1 %0.02,088.671,529.7126.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,837.7612,056.00-76.3 %0.01,912.581,734.709.3 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,723.471,512.2568.0 %5.0927.82189.9379.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,891.733,920.4243.1 %5.01,840.56404.3478.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,744.024,347.8624.3 %5.01,564.13161.5089.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,930.803,424.9630.5 %5.0889.78380.2557.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,645.9345,327.00-76.7 %0.08,226.003,880.7552.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,596.091,374.0061.8 %5.01,291.52374.4671.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,807.362,396.0037.1 %5.01,003.861,072.55-6.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,643.802,888.0137.8 %5.01,621.161,127.6530.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,887.243,803.6022.2 %5.01,823.961,953.59-7.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา12,976.9410,326.0820.4 %5.01,613.3927.0098.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,228.464,169.911.4 %0.51,963.86593.2769.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,184.383,543.00-62.2 %0.0550.97889.57-61.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,746.943,427.7140.4 %5.01,783.541,454.1318.5 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,903.123,307.8615.3 %5.01,080.50236.4578.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 971,944.061,715.2097.6 %5.04,635.541,378.8970.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,151.1824,369.08-42.1 %0.02,664.50304.0088.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,173.2011,600.144.7 %2.04,634.122,253.0551.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,865.2913,144.00-124.1 %0.02,087.07413.2580.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,496.852,531.0027.6 %5.01,098.96371.0666.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,779.125,297.00-40.2 %0.01,273.031,088.9614.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,582.6811,483.678.7 %4.04,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 810,873.659,934.008.6 %4.03,931.312,579.9534.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,718.9628,858.7925.5 %5.0492.19357.2527.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,881.24490.7973.9 %5.072.6381.70-12.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,885.54840.0078.4 %5.0927.8254.1294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,915.521,469.0049.6 %5.0680.61425.9137.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,423.453,472.99-1.4 %0.0889.90725.5018.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,302.987,760.70-6.3 %0.02,258.94973.3956.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,865.551,650.0057.3 %5.0585.87294.4049.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,404.0710,773.83-3.6 %0.03,114.66204.2093.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,134.1515,988.0033.8 %5.03,257.94794.7575.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,479.132,038.2041.4 %5.0927.79377.1559.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,400.952,161.0050.9 %5.01,270.10469.3063.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,949.582,874.0041.9 %5.01,213.06281.2076.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,290.372,561.0040.3 %5.01,213.03658.3545.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,187.5414,340.00-176.4 %0.0946.81143.9384.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,809.2812,236.1827.2 %5.0724.18280.4361.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา56,209.9719,900.9964.6 %5.0844.74531.3437.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา81,972.8971,615.0112.6 %5.01,385.21945.5231.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 55,787.7845,975.0017.6 %5.01,055.41479.7554.5 %5.0
ทสญ.สงขลา 39,374.3116,787.8057.4 %5.0881.30549.2537.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา77,110.9770,336.008.8 %4.01,414.51744.9247.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,838.158,248.9440.4 %5.01,938.651,070.6544.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,703.59947.0065.0 %5.0604.55338.7444.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,515.092,192.4037.6 %5.0927.79634.7731.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา38,473.6325,322.0034.2 %5.02,250.05597.5573.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,874.271,545.0060.1 %5.011,789.10400.7496.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,721.486,550.41-14.5 %0.01,498.20659.3756.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,039.173,497.3630.6 %5.01,089.05221.3579.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,450.986,207.793.8 %1.51,887.39581.0569.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,042.597,866.24-94.6 %0.01,308.141,183.109.6 %4.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,042.5911,291.00-179.3 %0.01,308.14228.8082.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)25,642.398,204.3168.0 %5.064,790.47701.2098.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 145,701.469,574.4979.0 %5.01,003.41446.5055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 234,730.0910,371.0770.1 %5.01,218.24285.0076.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3120,026.879,115.1692.4 %5.01,693.04851.2449.7 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,446.4313,190.4619.8 %5.0372.15327.3612.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา4,822.178,256.00-71.2 %0.0439.60693.00-57.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,937.0910,382.0077.4 %5.0418.06232.0044.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ29,926.2926,915.0010.1 %5.0877.721,204.48-37.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา133,151.3620,141.0184.9 %5.0918.79650.2529.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา20,754.2427,013.00-30.2 %0.0910.54357.2960.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร78,180.3944,327.0043.3 %5.0968.101.8599.8 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,708.0135,188.00-27.0 %0.0928.59390.4558.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ20,664.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.82ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ22,480.0514,022.0037.6 %5.0755.64293.4961.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,748.001,551.5543.5 %5.01,394.78114.0091.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,211.9430,839.91-79.2 %0.02,340.303,595.45-53.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,340.1811,797.00-60.7 %0.02,793.771,677.9539.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,146.4122,957.8844.2 %5.01,038.43728.9229.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,899.65936.0076.0 %5.01,191.75256.9578.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,570.583,359.325.9 %2.5683.16646.965.3 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,343.414,598.7013.9 %5.01,793.70357.2080.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,801.755,545.00-45.9 %0.01,439.28331.9876.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,603.351,976.0024.1 %5.0451.3268.6384.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,653.10489.0081.6 %5.0585.53148.2074.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,355.2736,672.0117.3 %5.018,266.541.85100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,109.3716,272.574.9 %2.05,308.496,667.77-25.6 %0.0
รวม 1,868,114 1,245,954 33.30 % 247,179 68,364 72.34 %