จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,620.26965.0040.4 %5.0392.65295.4524.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,987.7212,769.0060.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,973.044,442.10-49.4 %0.0506.75290.7042.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,255.621,153.0064.6 %5.0544.78101.1681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,286.246,732.9927.5 %5.01,818.85602.3066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล5,145.16163.0096.8 %5.0215.7357.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,678.81595.0083.8 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,699.62379.0089.8 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,132.31539.0087.0 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,789.88646.0083.0 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,549.73620.0086.4 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล10,963.898,414.4423.3 %5.0726.64125.4082.7 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,346.275,253.00-20.9 %0.0510.07100.7080.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,511.801,530.0056.4 %5.0734.94427.5041.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,705.011,374.0049.2 %5.0848.99248.9070.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,953.041,789.0063.9 %5.01,286.41703.0045.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,130.771,446.0053.8 %5.0582.81137.4276.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,102.801,264.0059.3 %5.0563.80734.00-30.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,650.451,817.0031.4 %5.0392.651,235.00-214.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,218.793,826.009.3 %4.5879.64612.7530.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,187.641,872.0055.3 %5.0982.15748.6023.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,166.381,262.0060.1 %5.0601.83269.8055.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,195.459,809.67-133.8 %0.0865.18808.456.6 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,455.802,245.0035.0 %5.0696.91316.3554.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,263.83550.0075.7 %5.045.0445.25-0.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,274.79643.0080.4 %5.0601.8335.8594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,846.441,282.5054.9 %5.0468.72241.5448.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,013.193,867.203.6 %1.5734.94256.5065.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,054.4217,098.00-182.4 %0.01,267.391,395.15-10.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,485.701,493.0066.7 %5.01,058.21305.7571.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,265.411,178.0063.9 %5.0639.86326.6848.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,927.9712,127.54-75.1 %0.01,153.2977.5593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,497.031,308.0087.5 %5.0601.83366.7039.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,616.632,618.0027.6 %5.0772.97285.0063.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,026.161,497.0050.5 %5.0544.78192.8564.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,588.931,410.0060.7 %5.0795.09589.6325.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,707.741,650.0055.5 %5.0468.7253.7788.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,527.039,321.002.2 %1.0370.21377.32-1.9 %0.0
รจจ.สตูล 33,604.1131,596.006.0 %3.0620.41692.15-11.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,586.07451.0082.6 %5.0373.64266.0028.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,536.581,666.0052.9 %5.0734.94493.0532.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,209.791,425.0055.6 %5.0601.83269.8055.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,426.314,523.29-2.2 %0.0696.91455.0634.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,568.662,614.5042.8 %5.0620.85131.9478.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,615.053,818.0032.0 %5.0770.65267.9565.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล17,739.238,658.2751.2 %5.01,266.29558.6055.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,460.173,140.3129.6 %5.0336.85509.64-51.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,700.8830,414.0044.4 %5.0964.87462.7052.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,752.8216,564.9430.3 %5.0623.47979.47-57.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,031.7214,884.0057.5 %5.0577.04189.4867.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,027.1414,030.11-39.9 %0.01,260.611,157.108.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,219.991,646.0048.9 %5.0601.83178.1070.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,535.88470.0081.5 %5.0354.6282.6576.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,950.0510,341.9470.4 %5.02,486.513,261.16-31.2 %0.0
รวม 439,766 273,193 37.88 % 36,822 22,716 38.31 %