จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,438.93628.0074.3 %5.0418.32159.0362.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,765.594,837.0044.8 %5.0125.16123.911.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,280.508,396.6258.6 %5.071.29201.59-182.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,964.081,181.0060.2 %5.0627.49298.1552.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,401.963,485.00-2.4 %0.0665.521.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,998.736,965.3441.9 %5.02,395.96582.3575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง6,091.541,327.0078.2 %5.0303.0761.3879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,806.791,148.0069.8 %5.0275.5086.9368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,812.89716.0081.2 %5.0315.4281.3674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,231.64720.0083.0 %5.0236.0585.3363.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,576.71341.0090.5 %5.0253.0186.4365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,616.21426.0088.2 %5.0314.7486.0472.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,585.48293.0091.8 %5.0263.8372.2572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,578.14521.0085.4 %5.0317.3672.7377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,582.84288.0092.0 %5.0139.7810.1892.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,473.224,606.2159.9 %5.0751.75155.8079.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,351.504,229.722.8 %1.01,159.93274.5576.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,863.872,050.0028.4 %5.0570.44270.5852.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,915.621,888.0051.8 %5.01,007.79743.1726.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,840.561,283.0073.5 %5.0628.18295.4553.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,868.241,174.0059.1 %5.0589.45419.0028.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,064.571,728.0057.5 %5.01,140.92895.8521.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,727.752,736.00-58.4 %0.0432.69453.15-4.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,134.694,037.3634.2 %5.01,235.981,008.9018.4 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,743.872,364.6036.8 %5.0836.66444.7946.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,117.1412,504.81-75.7 %0.01,426.16200.4585.9 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง158,665.63149,015.006.1 %3.0457.70364.4520.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,364.962,421.0028.1 %5.0779.61309.9260.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,218.113,214.4838.4 %5.04,146.570.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,765.723,922.0017.7 %5.073.7142.3542.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,979.14674.0077.4 %5.0741.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,870.191,023.0064.4 %5.0589.44105.2882.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,549.103,324.006.3 %3.0798.62402.3549.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง8,390.2926,248.00-212.8 %0.01,654.351,884.40-13.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,765.973,701.0022.3 %5.01,350.09198.3985.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,999.861,263.0074.7 %5.0760.60129.5783.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,436.2312,122.49-123.0 %0.01,426.84103.5592.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,267.551,999.0053.2 %5.01,064.84337.2568.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,927.823,638.007.4 %3.5950.76803.5015.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,387.161,679.0050.4 %5.0798.62228.0071.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,014.732,502.0037.7 %5.01,026.82548.1546.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,065.714,773.00-55.7 %0.0627.4945.6092.7 %5.0
สพ.ตรัง12,615.8610,134.0019.7 %5.0966.73408.5057.7 %5.0
รจจ.ตรัง 157,001.0954,877.9965.0 %5.01,064.281,339.80-25.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,682.56666.0075.2 %5.0456.34167.2063.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,808.682,932.0023.0 %5.0912.73513.9543.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,823.74880.0068.8 %5.0570.44185.2567.5 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,320.684,874.008.4 %4.0988.78364.8063.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,648.531,474.0059.6 %5.0684.53475.9530.5 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,668.714,958.51-6.2 %0.0760.58467.4038.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง20,769.024,853.6776.6 %5.0709.95307.8056.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)22,987.8510,520.6254.2 %5.02,412.261,031.3457.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 121,885.0912,093.9744.7 %5.01,227.10352.0071.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 233,753.9410,013.1370.3 %5.01,353.51569.0558.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,880.654,547.8133.9 %5.0316.82727.70-129.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง76,330.8148,905.0035.9 %5.01,317.61480.7063.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,662.8526,955.00-9.3 %0.0713.091,004.60-40.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,644.0217,375.916.8 %3.0652.13658.75-1.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง17,164.451,545.8491.0 %5.0573.87353.8038.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง51,072.6914,995.0070.6 %5.0668.10361.0046.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,160.248,663.0042.9 %5.0621.83317.3049.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด49,771.6725,104.0049.6 %5.0755.68219.4571.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,426.7317,368.00-66.6 %0.01,779.22810.4454.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,721.2020,857.0044.7 %5.0723.34463.8935.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,550.902,113.0040.5 %5.0836.65474.0543.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,583.41955.0063.0 %5.0475.36144.0769.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,032.5311,150.9969.1 %5.03,880.624,410.44-13.7 %0.0
รวม 1,004,469 610,207 39.25 % 55,025 29,283 46.78 %