จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,438.30848.0065.2 %5.0371.0975.1379.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,984.781,425.6891.6 %5.062.84125.61-99.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,497.092,150.0038.5 %5.0634.89246.0561.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,808.271,370.0064.0 %5.0599.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,914.587,573.7645.6 %5.02,329.76633.3272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,819.75437.0088.6 %5.0328.4347.5285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,721.64354.0090.5 %5.0243.859.3196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,559.32341.0090.4 %5.0209.5421.0590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,659.57384.0089.5 %5.0241.2845.1481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,676.74253.0093.1 %5.0383.9662.0483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,589.48221.0093.8 %5.0282.4672.8474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,579.54170.0095.3 %5.0126.8247.3562.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,625.54364.0090.0 %5.0204.1347.5276.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,399.954,410.4818.3 %5.0848.43383.8054.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,639.60729.0072.4 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,758.551,669.0064.9 %5.0809.44458.8543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,208.621,342.0058.2 %5.0484.89388.2919.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,144.761,290.0068.9 %5.0694.36522.1124.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,789.922,109.0044.4 %5.0865.53991.80-14.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,476.252,380.003.9 %1.5541.19159.9770.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,929.703,378.0031.5 %5.01,359.92731.5946.2 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,820.672,592.0032.2 %5.0702.79371.6347.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,819.609,380.2232.1 %5.01,207.81381.1868.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,440.152,074.3839.7 %5.0732.41380.0048.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,908.21916.0052.0 %5.045.5480.34-76.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,950.28355.0088.0 %5.0447.1660.8786.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,317.481,129.1466.0 %5.0561.26381.9032.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,307.582,515.2024.0 %5.0694.36228.0067.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง18,628.3511,060.0040.6 %5.01,207.811,483.50-22.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,188.432,773.0046.6 %5.01,436.69284.3780.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,291.381,909.0055.5 %5.0561.63134.0976.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,723.585,930.89-3.6 %0.01,169.7687.4092.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,808.96627.0083.5 %5.0922.57232.7574.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,320.822,160.0035.0 %5.0713.40286.1559.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,648.812,890.0020.8 %5.0639.14159.7475.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,662.681,179.0074.7 %5.0960.61380.6760.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,862.124,715.4731.3 %5.0656.3535.2594.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,591.461,820.0082.8 %5.02,900.43366.5687.4 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,205.9026,773.6446.7 %5.0826.71521.9636.9 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 13,089.2812,350.005.6 %2.5432.44411.504.8 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,492.16800.0067.9 %5.0390.13240.0038.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,968.603,612.339.0 %4.5808.47279.8865.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,741.76400.0089.3 %5.0637.36237.5062.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 226,117.337,119.4072.7 %5.01,163.86481.2058.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1102,760.178,773.6791.5 %5.01,062.68558.6047.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง27,103.482,731.6189.9 %5.0306.35357.37-16.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,360.1982,296.006.9 %3.01,537.04178.1088.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,661.3615,509.0041.8 %5.0684.2284.5587.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง199,949.4515,821.4092.1 %5.03,868.76474.5087.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง21,253.3410,863.2748.9 %5.0602.32198.9567.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน18,246.57232.6198.7 %5.0498.74693.81-39.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 36,777.0414,414.0160.8 %5.0581.20476.8718.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง76,887.2019,338.0074.8 %5.01,794.691,603.6710.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,284.371,827.3044.4 %5.0687.31182.6973.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,737.96817.0070.2 %5.0481.79172.6064.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,114.9915,530.0014.3 %5.05,292.442,886.9745.5 %5.0
รวม 922,264 326,434 64.61 % 49,239 20,816 57.72 %