จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,522.62220.0091.3 %5.0388.31112.1071.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,710.207,907.5042.3 %5.078.7354.3730.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,734.113,421.59-25.1 %0.0445.36245.7544.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,251.281,925.0040.8 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,167.4912,263.8042.1 %5.02,480.08325.8586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,356.14966.0077.8 %5.0192.1854.1571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,450.68374.0089.2 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,530.05581.0083.5 %5.0169.3420.8487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,486.80564.0083.8 %5.0217.0654.1575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,468.27361.0089.6 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,713.10349.0090.6 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,449.90276.0092.0 %5.0196.1085.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,437.66243.0092.9 %5.0190.53117.8038.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,160.75289.0090.9 %5.0195.99109.2544.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,329.40195.0094.1 %5.0233.41157.7032.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,863.64221.0094.3 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,328.22190.0094.3 %5.0250.21133.9546.5 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,106.363,792.80-22.1 %0.0521.42124.4576.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,912.341,295.0078.1 %5.0730.61503.5031.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,051.60605.0080.2 %5.0411.44199.5051.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,004.921,420.0071.6 %5.01,396.171,304.356.6 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,893.871,030.0064.4 %5.0540.45342.9536.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,032.77685.0077.4 %5.0578.48589.95-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,768.171,532.0059.3 %5.0749.61555.3325.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,238.752,754.0015.0 %5.0516.06418.0019.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,854.663,350.4531.0 %5.01,282.08906.3029.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,218.361,922.6040.3 %5.0673.55232.7565.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,383.2110,129.0029.6 %5.03,293.75127.9196.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,671.462,045.0044.3 %5.0863.7171.9091.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,306.861,150.0050.1 %5.043.2037.4113.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,177.87720.0077.3 %5.0482.8461.7587.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,476.17167.0093.3 %5.0369.33153.9058.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,658.912,911.6137.5 %5.0692.58167.2075.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,925.04899.0087.0 %5.01,890.593,374.95-78.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,192.704,768.0041.8 %5.01,890.59845.2155.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,683.511,020.0072.3 %5.0768.64388.5149.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,449.667,777.92-4.4 %0.01,662.4085.5094.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,245.881.00100.0 %5.0597.48392.1534.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,456.751,380.0069.0 %5.0844.71418.0050.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,756.01860.0090.2 %5.0996.82176.7082.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,346.531,594.0063.3 %5.0958.80384.7559.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,684.281,892.0029.5 %5.0445.3790.7379.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี33,139.9110,100.9969.5 %5.0611.70170.0572.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี68,486.0650,594.0026.1 %5.0938.25865.807.7 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,996.142,115.0029.4 %5.0578.47322.9844.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,536.293,246.0428.4 %5.0996.84416.1258.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี2,950.841,355.4054.1 %5.0559.45269.8051.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี11,784.765,403.6654.1 %5.01,187.00385.7067.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,739.271,262.0066.3 %5.0901.76395.0056.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,424.35650.6785.3 %5.0901.76500.6044.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,962.752,721.0060.9 %5.01,047.93218.9779.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 343,117.496,497.6284.9 %5.0714.94316.6455.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 173,091.698,456.3188.4 %5.0712.33625.8012.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 229,122.317,622.7273.8 %5.0853.28794.206.9 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,315.244,099.0035.1 %5.0514.93393.3023.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี58,149.8318,025.0069.0 %5.0993.661,617.10-62.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี79,754.4825,260.0068.3 %5.0696.22651.706.4 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี55,586.6827,702.0050.2 %5.0575.74488.3015.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี71,414.819,101.1887.3 %5.0619.53555.7510.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี46,261.6011,731.0074.6 %5.0573.04943.25-64.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,097.0819,791.9078.3 %5.0594.621,652.69-177.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,190.7912,426.045.8 %2.51,379.061,267.468.1 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,940.921,754.7940.3 %5.0559.47193.2565.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,488.92497.0080.0 %5.0331.26179.6045.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี43,950.189,456.0078.5 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 966,959 325,918 66.29 % 53,330 38,677 27.48 %