จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,957.83100.0097.5 %5.0482.63140.7970.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา68,706.6312,551.6581.7 %5.01,044.04535.0048.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,237.727,647.8065.6 %5.0403.95101.0875.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,687.709,883.1082.3 %5.01,042.95569.8145.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,773.591,693.0039.0 %5.0501.65179.5564.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,326.8680.0097.6 %5.0470.3541.7191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา21,536.4611,008.8848.9 %5.01,510.54237.4184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,386.66474.0086.0 %5.0172.9299.7542.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,383.98522.0084.6 %5.0201.3595.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,346.91256.0092.4 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,345.89474.0085.8 %5.0258.15100.7061.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,311.23203.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,604.12585.0083.8 %5.0300.34104.5065.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง10,110.387,978.7021.1 %5.0998.36261.1073.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,925.842,670.008.7 %4.0610.14418.0031.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13101.6568.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,530.311,534.0066.1 %5.01,383.231,329.053.9 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,385.841,407.0058.4 %5.0633.3799.8184.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,264.60284.0091.3 %5.0653.78365.1844.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,458.762,177.0051.2 %5.01,022.6342.7595.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,715.146,574.002.1 %1.01,531.96536.3865.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,668.223,574.0723.4 %5.01,281.31603.2552.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,889.391,704.5041.0 %5.0634.7674.1088.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,778.6011,818.7514.2 %5.01,376.39402.3970.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,868.011,636.0057.7 %5.0996.0736.2796.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.3973.11-45.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,467.06625.0074.7 %5.0463.6269.3585.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,266.37532.0076.5 %5.0330.51346.39-4.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,310.843,108.006.1 %3.0843.94430.3549.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,532.638,500.00-87.5 %0.01,224.26418.7565.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,016.784,641.2457.9 %5.02,555.38349.3686.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,497.712,651.0024.2 %5.0881.97175.6680.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,326.918,413.1418.5 %5.01,189.13121.8989.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,333.351,200.0088.4 %5.0729.84303.8158.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา5,733.013,466.6739.5 %5.0862.95430.7550.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,027.651,953.0061.2 %5.0767.92112.5085.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,769.412,617.8054.6 %5.0977.05292.6070.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,895.642,708.106.5 %3.0520.6773.0986.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,351.852,648.0071.7 %5.0677.29343.8149.2 %5.0
รจก.ยะลา 25,943.3746,142.25-77.9 %0.0694.19186.2573.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,101.134,504.20-9.8 %0.0615.75304.5050.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,250.582,610.0019.7 %5.0824.92250.3269.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,701.361,529.0043.4 %5.0440.21184.3058.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,832.514,260.74-11.2 %0.0977.05481.5550.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,348.591,065.0075.5 %5.01,154.96421.8063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,705.513,020.0047.1 %5.01,072.13675.4137.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา17,843.264,727.3973.5 %5.0435.783.4299.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,586.236,041.1667.5 %5.01,651.06638.7161.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 155,974.1514,201.1474.6 %5.0991.86542.7045.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 222,352.379,681.5056.7 %5.01,123.09227.6579.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 29,512.873,986.3358.1 %5.0434.09792.90-82.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา60,871.5257,479.005.6 %2.51,270.96620.3551.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา26,747.6727,893.00-4.3 %0.0648.50200.4569.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,525.2814,887.0023.8 %5.0613.47403.7534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,024.6615,432.0033.0 %5.0649.551,702.40-162.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง33,013.3217,633.0046.6 %5.0963.79210.9078.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา18,943.416,421.9266.1 %5.01,815.711,756.953.2 %1.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,017.9236,728.55-8.0 %0.0950.37660.2830.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,338.302,762.0017.3 %5.0634.76324.3148.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,575.10194.0092.5 %5.0463.62171.0063.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา81,124.0915,868.0080.4 %5.021,480.789,190.6557.2 %5.0
รวม 813,063 426,968 47.49 % 70,539 30,171 57.23 %