จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,345.23238.0089.9 %5.0380.94106.9971.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,513.5512,820.36-96.8 %0.044.52141.17-217.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,980.163,879.51-30.2 %0.0350.27247.1929.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,075.74925.0069.9 %5.0609.1371.1388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,684.062,661.8453.2 %5.01,293.71787.7739.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,495.72424.0087.9 %5.0418.9739.5790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,326.65214.0093.6 %5.0251.3168.8072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,329.291.00100.0 %5.0393.05107.9372.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,478.49274.0092.1 %5.0551.2748.4191.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,354.37537.0084.0 %5.0258.0852.3279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,296.43195.0094.1 %5.0338.9260.9482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,327.83237.0092.9 %5.0220.76102.2553.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,828.036,566.3816.1 %5.0849.12268.5068.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,524.355,384.00-19.0 %0.0875.36552.7236.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,263.02564.0075.1 %5.0399.96112.2371.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,156.911,451.0054.0 %5.0856.34267.8668.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,794.35500.0082.1 %5.0590.12396.9832.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,449.08433.0082.3 %5.0476.02545.42-14.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,348.83695.0079.2 %5.0742.25589.0020.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,459.34918.0037.1 %5.0381.97340.1710.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,223.711,577.6062.6 %5.01,084.53596.5145.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,278.971,196.0063.5 %5.0685.20139.6579.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,262.725,381.20-2.3 %0.0856.34443.0748.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,313.03722.0083.3 %5.0666.18434.9634.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,865.81532.0081.4 %5.0666.1869.7589.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,770.17416.0085.0 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,202.933,500.00-9.3 %0.0647.17333.6548.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ14,355.008,373.0041.7 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,385.732,867.0065.8 %5.01,122.57807.5028.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,253.292,867.0045.4 %5.01,521.90333.6578.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,368.522,867.0014.9 %5.0685.20333.6551.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,162.44199.0098.0 %5.0514.05325.7136.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,186.811,755.0044.9 %5.0647.17570.0011.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,255.752,007.0052.8 %5.0837.33687.9417.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,101.97968.0081.0 %5.0837.33402.8051.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,442.70937.0061.6 %5.0476.0277.7483.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ6,880.631,848.0073.1 %5.0938.63610.4235.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 39,503.8625,532.3835.4 %5.0791.55624.9921.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,578.11736.0079.4 %5.0437.9994.5778.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,372.522,034.9039.7 %5.0609.13212.8065.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,978.72746.8085.0 %5.01,407.81126.4991.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,139.572,200.0029.9 %5.0628.15505.4819.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,867.59705.8481.7 %5.0932.41333.6564.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,048.602,071.9232.0 %5.0647.17233.3763.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ140,549.4113,218.8790.6 %5.01,632.281,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,994.043,268.0053.3 %5.0296.75285.004.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา56,422.914,922.0091.3 %5.0751.08464.5538.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ70,037.802,867.0095.9 %5.0612.83402.8034.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,173.4913,862.00-36.3 %0.01,513.091,488.121.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,807.17538.0080.8 %5.0628.15275.4156.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,674.641,755.0034.4 %5.0437.99333.6523.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ15,752.808,166.0048.2 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 528,243 159,556 69.80 % 43,088 21,912 49.15 %