จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,470.96539.0078.2 %5.0164.61133.6318.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,219.516,362.9155.3 %5.0123.99112.409.3 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,099.682,182.0029.6 %5.0563.42201.9164.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,151.771,770.0043.8 %5.0582.44108.9581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,244.178,695.0015.1 %5.02,598.10464.5582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,699.63461.0087.5 %5.0206.020.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,454.21850.0080.9 %5.0190.84115.8139.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,715.35359.0090.3 %5.0172.7366.9361.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,060.82596.0088.2 %5.0259.2254.2679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,853.84770.0080.0 %5.0318.0154.2982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง890.2767.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,996.943,388.0015.2 %5.0811.88634.9121.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,357.06438.0081.4 %5.0335.64152.5754.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,718.411,487.0060.0 %5.0791.61290.7163.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,479.133,781.95-8.7 %0.0730.87305.1458.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,783.8123,106.4950.6 %5.017,542.652,945.0083.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,938.341,644.0044.1 %5.0506.34416.1017.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,349.953,683.0031.2 %5.01,438.15995.0630.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,304.6014,293.9754.3 %5.01,526.88201.9986.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,846.453,673.6346.3 %5.01,408.8188.5593.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,951.283,803.70-94.9 %0.0429.38270.5137.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,714.802,338.0059.1 %5.01,206.25893.4825.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ3,670.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,457.171,709.1161.7 %5.01,730.412,498.40-44.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,521.741,738.7561.5 %5.0924.72416.4855.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,876.9556.0098.6 %5.0829.56427.4448.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,250.131,052.0067.6 %5.0620.4769.6188.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท72,726.52636.0099.1 %5.04,557.37244.8594.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,500.943,408.692.6 %1.0677.51334.8150.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,590.553,930.0029.7 %5.01,209.96391.1667.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,959.543,048.0074.5 %5.01,152.92239.3079.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,217.879,336.93-78.9 %0.01,152.91108.3090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,042.522,462.0077.7 %5.0639.48630.801.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,302.152,993.6030.4 %5.0639.45180.2671.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,383.353,572.0018.5 %5.01,019.77138.7586.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,432.342,258.0034.2 %5.01,112.16530.7252.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,884.602,352.0018.5 %5.0468.340.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท10,793.06902.0091.6 %5.0563.42183.9367.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 40,414.8128,401.2129.7 %5.0596.36573.863.8 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,890.723,931.00-36.0 %0.0430.3170.6683.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,312.772,403.0027.5 %5.0616.18238.2161.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,817.351,476.0047.6 %5.0449.32210.6353.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,217.412,057.0066.9 %5.0848.66268.8868.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,246.071,241.0061.8 %5.0582.4488.0384.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,109.623,588.44-15.4 %0.0449.32198.4955.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท325,723.727,262.4797.8 %5.01,258.31543.4456.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,074.863,321.5034.5 %5.0305.88181.1640.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,987.7582,224.00-6.8 %0.01,294.55446.3565.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท176,444.9122,050.0087.5 %5.03,348.32601.0082.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,857.24946.0089.3 %5.01,366.541,406.74-2.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,500.61936.5873.2 %5.0575.37548.184.7 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,006.611,199.0070.1 %5.0315.51202.1035.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท51,521.611,935.0296.2 %5.02,758.283,228.34-17.0 %0.0
รวม 1,035,366 286,717 72.31 % 64,402 23,710 63.18 %