จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,189.5332.1899.0 %5.0433.3788.4379.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,651.004,958.22-6.6 %0.0719.93173.6775.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,650.732,154.0041.0 %5.0585.5388.8184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี25,293.3725,928.62-2.5 %0.04,104.83819.6080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี9,737.354,169.6057.2 %5.0412.8565.6984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย5,068.361,288.0074.6 %5.0362.5491.8674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,237.281,788.0065.9 %5.0233.6659.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,964.811,519.0069.4 %5.0246.2854.6877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ5,596.26969.0082.7 %5.0267.2960.3877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,564.531,209.0084.0 %5.0186.3646.0175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,898.65981.0080.0 %5.0316.8288.2772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,546.49755.0083.4 %5.0120.3842.5264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,502.20762.0083.1 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน5,298.77643.0087.9 %5.0191.7729.9684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,217.61295.0093.0 %5.0194.7445.3276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,519.19734.0083.8 %5.0313.6890.4371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,520.671,238.0072.6 %5.0184.3358.9268.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,671.328,409.41-48.3 %0.01,157.32899.6522.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,641.421.00100.0 %5.0927.82454.1451.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,868.916,090.00-25.1 %0.0566.51306.0546.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,441.501.00100.0 %5.0528.51280.0947.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,277.083,627.0015.2 %5.0832.721,577.75-89.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,738.773,990.24-45.7 %0.0500.53304.5139.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,763.812,745.0052.4 %5.01,346.13930.8530.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,871.222,102.0045.7 %5.0794.67578.7527.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี11,145.1520,996.99-88.4 %0.01,365.22605.2755.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,434.3810,791.59-3.4 %0.02,746.85238.4591.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,999.76145.2096.4 %5.0851.73202.8976.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,087.316,911.90-35.9 %0.01,383.8742.7596.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,957.4510,544.583.8 %1.53,870.81821.7578.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,084.5410,304.27-27.5 %0.02,080.91280.2586.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,520.1234.1099.2 %5.0503.010.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,678.302,133.6042.0 %5.0528.45377.1528.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี4,024.9083.7297.9 %5.0737.71382.9548.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,215.076,496.8329.5 %5.01,207.251,450.25-20.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี7,146.002,300.0067.8 %5.01,479.25356.2575.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,318.76129.0097.0 %5.0590.47146.3075.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี13,204.1512,577.624.7 %2.02,107.0054.4097.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี12,211.032,764.0077.4 %5.0604.54115.2580.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,985.41469.0088.2 %5.0813.69490.2039.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,887.381.00100.0 %5.0908.77177.9380.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,905.102,682.0045.3 %5.01,041.88626.6339.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,429.274,817.0011.3 %5.0737.6294.5387.2 %5.0
สพ.สระบุรี16,008.4610,786.5032.6 %5.0616.24401.9534.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี71,582.9165,265.008.8 %4.01,018.89526.5548.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี3,136.2560.7698.1 %5.0420.40122.7070.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,449.113,757.3831.0 %5.0813.69256.5068.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,003.682,481.0038.0 %5.0699.59426.1839.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,957.517,135.9210.3 %5.01,536.33590.9061.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,735.731,473.0068.9 %5.01,003.88111.2588.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,698.685,461.924.2 %2.0699.59152.9478.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 120,723.5113,915.8232.9 %5.0933.50437.5453.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒30,224.5714,397.1952.4 %5.01,520.15320.8378.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,754.295,574.7352.6 %5.0372.30386.48-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี93,581.3380,010.0014.5 %5.01,442.64341.3876.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก33,768.1512,600.0062.7 %5.0739.73149.8379.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์45,247.6749,314.00-9.0 %0.01,047.331,330.66-27.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี107,795.7546,667.0056.7 %5.0731.03431.2041.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี34,677.7123,353.0032.7 %5.0721.28466.4235.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,768.1320,884.0057.2 %5.0596.77446.9625.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค53,406.3115,588.0070.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,476.4121,148.27-14.5 %0.01,703.951,135.0333.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี18,540.7912,313.2233.6 %5.03,456.121,963.6443.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี23,773.0919,595.0017.6 %5.01,054.21408.5061.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,583.835,188.0021.2 %5.0965.85865.2210.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,295.521,780.0046.0 %5.0471.41223.9952.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี41,934.0815,961.0161.9 %5.03,385.253,533.67-4.4 %0.0
รวม 981,088 625,282 36.27 % 65,196 28,731 55.93 %