จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,138.72687.0083.4 %5.0439.78132.8069.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,678.585,813.5057.5 %5.068.78134.45-95.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,599.097,149.69-8.3 %0.0839.12163.9580.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,599.761,614.0055.2 %5.0388.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 548,340.1538,376.5620.6 %5.09,801.22638.8093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29623.9687.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,524.9713,102.2441.8 %5.03,586.24684.8180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,344.3735,089.20-33.2 %0.04,267.15568.3486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,114.382,072.0059.5 %5.0392.5859.3584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,910.901,660.0071.9 %5.01,121.9295.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 17,508.192,380.0068.3 %5.0366.8857.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,632.291,262.8083.5 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,931.54118.0096.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7038.3486.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0285.3753.2981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,969.601,479.0075.2 %5.0291.1063.6578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,866.75563.0094.3 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,482.86651.0085.5 %5.0313.04122.3160.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,673.921,553.0072.6 %5.0395.65107.2172.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม5,183.151,417.0072.7 %5.0315.6131.8989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,331.421,328.0081.9 %5.0222.9540.7581.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,940.3710,697.76-80.1 %0.02,025.741,105.8045.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,755.002,837.0040.3 %5.01,027.87622.5739.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,260.489,619.30-16.4 %0.02,170.07712.0467.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,448.324,398.0031.8 %5.01,314.52228.0482.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,080.872,089.0065.6 %5.0784.42246.6868.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,407.713,726.6031.1 %5.01,051.56373.5964.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,146.521,091.0065.3 %5.0610.93128.5779.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,580.0772,492.00-312.4 %0.05,562.4714,356.80-158.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,097.412,437.0040.5 %5.01,457.30511.1064.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,348.1217,531.00-423.6 %0.0460.88308.1033.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,728.642,242.0052.6 %5.01,067.311,023.184.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,620.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,708.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,064.933,965.00-92.0 %0.0448.85116.8574.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,985.433,570.0028.4 %5.01,143.37805.5529.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,655.483,510.004.0 %2.0461.0222.8695.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,481.883,526.0035.7 %5.03,588.712,041.6843.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี22,415.7038,884.00-73.5 %0.01,885.00678.0264.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,618.2514,491.7433.0 %5.03,465.323,058.0511.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,701.979,246.00-38.0 %0.01,602.66874.0045.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,238.552,566.1939.5 %5.0877.12268.8069.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)6,050.778,818.37-45.7 %0.01,705.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,025.3514,475.02-60.4 %0.03,017.601,998.1033.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,938.451,327.0066.3 %5.0820.1098.4288.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,927.68710.7381.9 %5.0596.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี7,186.1110,049.00-39.8 %0.01,274.54533.5158.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,911.5431,261.80-428.8 %0.01,312.24237.1581.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,042.254,959.001.7 %0.5926.29419.3754.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,095.611,290.0068.5 %5.0603.080.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี9,275.7526,671.77-187.5 %0.01,916.07201.9989.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,747.913,424.0027.9 %5.01,067.31415.5361.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบ6,679.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,691.649,990.90-14.9 %0.01,999.091,034.9948.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,108.251.00100.0 %5.0839.120.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 90,387.8917,964.0080.1 %5.0760.58550.9127.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,227.849,779.0046.4 %5.0812.30418.0048.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 255,329.38262,720.00-2.9 %0.02,265.692,218.302.1 %1.0
เรือนจำพิเศษพัทยา82,496.2892,285.00-11.9 %0.01,332.691,733.50-30.1 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 51,556.9130,444.0041.0 %5.0752.98320.4957.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,621.1015,448.001.1 %0.52,071.241,471.1729.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,470.63818.0076.4 %5.0477.8187.8181.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,885.819,656.40-40.2 %0.01,797.45557.3969.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,199.6428,039.00-32.3 %0.01,505.92626.7958.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,542.324,102.009.7 %4.51,040.8076.0092.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี11,978.8611,355.665.2 %2.51,789.92465.7274.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,229.854,211.7741.7 %5.0729.22157.8078.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ5,008.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 182,271.5920,827.7674.7 %5.0924.55493.4346.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 242,436.999,704.0077.1 %5.01,160.24356.3769.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 342,478.9411,206.1373.6 %5.0620.97523.4515.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)15,583.0911,970.7223.2 %5.0940.76401.7957.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,085.3419,110.8840.4 %5.0406.40266.0034.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,879.244,949.27-71.9 %0.0291.86397.10-36.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี69,809.5958,803.0015.8 %5.01,382.60425.5469.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ71,969.6743,023.5540.2 %5.0900.201,052.56-16.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี111,610.9752,187.0053.2 %5.0726.29443.8338.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี25,045.6150,034.58-99.8 %0.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน101,132.910.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)27,554.061.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี34,702.1935,113.94-1.2 %0.01,902.082,647.42-39.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี10,098.184,417.0056.3 %5.03,489.593,124.8510.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี27,226.8843,764.00-60.7 %0.0542.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,551.771,772.0050.1 %5.01,821.65442.6075.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี24,644.3419,360.0021.4 %5.0848.34114.1286.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,797.926,646.272.2 %1.01,029.280.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)8,607.6021,149.00-145.7 %0.01,856.66174.1890.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 36,214.215,304.8214.6 %5.01,449.51311.6078.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,625.524,195.6725.4 %5.01,531.7629.0398.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,530.732,076.0041.2 %5.0485.41316.7634.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 242,493.6437,012.0012.9 %5.010,259.366,020.3041.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี62,799.2729,190.6153.5 %5.08,626.976,564.8823.9 %5.0
รวม 1,734,732 1,416,856 18.32 % 131,574 68,986 47.57 %