จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,738.69944.0065.5 %5.0150.4784.6043.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,525.224,388.5048.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,995.7711,848.80-97.6 %0.0129.8837.5571.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,425.9981.0097.6 %5.0655.50204.2068.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,660.462,566.0044.9 %5.0622.71133.4278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง41,056.2931,551.0023.2 %5.03,189.871,680.7347.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4039.9584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 15,059.43938.0081.5 %5.0225.3259.1573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,265.411,376.0073.9 %5.0214.9242.0180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,535.521,871.0058.7 %5.0347.73113.5867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,940.79724.0081.6 %5.0137.8850.7063.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,866.71727.0085.1 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,819.451,408.2870.8 %5.0389.13170.0756.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา458.98537.00-17.0 %0.0311.91103.0867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,473.741,089.0075.7 %5.0139.8242.7569.4 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,813.118,300.2523.2 %5.01,677.10151.0591.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,084.832,533.0050.2 %5.02,024.98827.4559.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,859.382,434.0014.9 %5.0708.14448.6636.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,005.572,436.0039.2 %5.0452.52258.3442.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,354.712,988.0031.4 %5.0906.17289.7668.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,766.951,500.0068.5 %5.0603.62155.2874.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,925.251,569.0060.0 %5.0641.72372.4042.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,593.374,374.8533.6 %5.01,285.901,705.72-32.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,509.984,496.000.3 %0.5842.81554.4434.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,901.6232.7599.4 %5.01,667.84150.3891.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง28,932.452,099.0092.7 %5.010,358.90513.2895.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,105.231,516.0063.1 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง106,541.5216,565.7484.5 %5.039,070.19626.0498.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,758.903,212.0032.5 %5.0907.95306.0766.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,111.211,452.0053.3 %5.0451.562.8599.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,376.5694.0097.2 %5.0546.64332.5539.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,977.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง60,258.5945,539.7024.4 %5.024,838.012,025.7691.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง13,456.085,720.0057.5 %5.01,381.57241.2882.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,817.971,829.0052.1 %5.0497.1195.7280.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,559.7417,249.78-163.0 %0.01,477.53171.2388.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง32,084.483,060.0090.5 %5.011,556.91299.2597.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,279.842,485.0052.9 %5.0907.9561.0093.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,391.045,342.0027.7 %5.01,155.16242.8879.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง5,288.423,697.2830.1 %5.0868.1381.7190.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง72,778.7023,594.4767.6 %5.0890.80254.3471.4 %5.0
สพ.ระยอง116,756.6414,156.8087.9 %5.0384.50245.5636.1 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,010.691,654.0045.1 %5.0413.50176.9257.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,242.681,146.4881.6 %5.01,155.16398.8265.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,966.573,419.0013.8 %5.0755.82423.2144.0 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,414.7416,156.00-71.6 %0.01,516.46919.5639.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,250.141,590.0062.6 %5.0584.68111.4680.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,636.965,617.81-54.5 %0.0503.26423.0715.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,204.386,184.46-47.1 %0.0816.7952.6693.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 126,064.3018,608.3228.6 %5.01,524.621,126.5326.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 248,259.3511,843.0075.5 %5.01,114.26885.4520.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,985.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง69,065.1273,824.00-6.9 %0.01,217.321,502.00-23.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด66,284.7232,807.0050.5 %5.0563.46445.3821.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย39,274.4528,123.2028.4 %5.0854.08356.3058.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง22,574.9737,500.00-66.1 %0.0633.77240.3562.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง34,111.8513,192.0061.3 %5.0582.76417.4128.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,856.0825,979.76-278.9 %0.01,549.171,271.3517.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,589.114,610.00-0.5 %0.01,003.03276.2872.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง503.251,083.90-115.4 %0.0356.48279.4421.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ22,732.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,035.57ประเมินไม่ได้0.0
รวม 979,444 521,665 46.74 % 128,699 22,483 82.53 %