จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,878.7033,840.0057.6 %5.0286.36333.66-16.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,884.981.00100.0 %5.0456.89100.9677.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,736.797,152.0033.4 %5.068.5975.06-9.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54114.9040.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,365.722,186.0035.1 %5.0647.0559.9690.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,218.311,741.0045.9 %5.0590.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,863.2316,180.0054.9 %5.02,814.88783.1372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,908.471,442.0070.6 %5.0280.6584.1370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,403.40722.0083.6 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,534.14657.0085.5 %5.0286.9063.6577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,249.62721.0083.0 %5.0189.4656.8570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,191.07366.0091.3 %5.0157.6467.9956.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,236.91368.0091.3 %5.0306.6168.2077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,864.19432.0091.1 %5.0369.1977.8478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว4,184.85636.0084.8 %5.0399.2768.1982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,314.39756.0082.5 %5.0253.2368.1173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,226.69426.0089.9 %5.0215.6860.4572.0 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,724.557,106.008.0 %4.01,229.01593.7351.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,146.933,117.1224.8 %5.0932.29623.5933.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,825.761,031.0063.5 %5.0477.86327.4131.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,937.781,128.4961.6 %5.0325.63276.4215.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,983.602,865.0028.1 %5.0913.28628.2331.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,555.291,788.0049.7 %5.0723.12211.2970.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,228.002,238.0030.7 %5.0590.00297.6349.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,594.313,301.0028.2 %5.01,122.45783.6130.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,253.094,242.500.2 %0.5989.3454.3094.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,371.732,824.0047.4 %5.01,343.47310.5676.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,975.462,342.0041.1 %5.0875.24136.5984.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,009.2512,560.72-56.8 %0.01,616.87893.5644.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,839.881,302.0066.1 %5.0818.20703.4014.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,484.811,294.0062.9 %5.0818.2038.0095.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,253.57591.0081.8 %5.0609.02428.5529.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,124.955,869.47-42.3 %0.0914.55316.0265.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,747.6431,402.00-99.4 %0.02,225.381,912.2714.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,800.615,815.00-21.1 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,091.971,280.0068.7 %5.0742.13396.9446.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,664.9510,425.03-123.5 %0.01,160.48302.3473.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,420.672,859.0035.3 %5.0647.05306.0052.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,189.152,955.0029.5 %5.0951.21322.4966.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,635.301,512.0067.4 %5.0894.26386.3556.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี5,017.432,912.0042.0 %5.01,255.56283.7577.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,383.822,292.0032.3 %5.0628.0453.7391.4 %5.0
สพ.จันทบุรี11,932.578,817.0026.1 %5.0407.28359.8511.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 61,352.5679,657.00-29.8 %0.0921.39637.9730.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 16,337.7420,387.63-24.8 %0.0520.00526.12-1.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,901.774,133.00-42.4 %0.0532.96101.1481.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,901.013,945.0019.5 %5.01,179.50452.4261.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี4,055.092,474.0039.0 %5.0647.05301.6053.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,151.693,333.0035.3 %5.0875.24154.5682.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,127.012,964.0042.2 %5.01,084.42204.9881.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,200.473,248.50-1.5 %0.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 123,606.9714,819.5537.2 %5.01,270.27123.5090.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 218,457.287,652.5558.5 %5.01,514.53212.0086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)4,873.036,144.48-26.1 %0.01,954.88475.4875.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,249.994,956.85-16.6 %0.0345.97408.06-17.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,320.6160,984.0016.8 %5.01,431.74923.4535.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี24,008.98145,600.00-506.4 %0.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,492.1710,880.0061.8 %5.0674.79646.284.2 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว23,535.3311,916.0049.4 %5.0752.57396.8347.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี47,010.8129,678.0036.9 %5.01,712.491,760.70-2.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,575.742,441.0031.7 %5.0723.1275.0189.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,537.84830.0067.3 %5.0551.97220.4260.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี84,567.5519,613.3276.8 %5.028,218.992,980.0289.4 %5.0
รวม 753,518 627,153 16.77 % 78,346 24,090 69.25 %