จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,154.46595.0081.1 %5.0351.7564.6981.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,326.0511,117.1045.3 %5.040.52150.14-270.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,075.347,319.00-44.2 %0.069.3279.22-14.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,280.021,915.0041.6 %5.0520.1985.3883.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,761.991,180.0075.2 %5.0494.5497.9580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด16,622.8015,904.004.3 %2.01,813.28586.4767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,822.671.00100.0 %5.0238.7020.3291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,576.07543.0088.1 %5.0292.9181.5472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,253.46530.0087.5 %5.0222.7147.4278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ4,181.22526.0087.4 %5.0150.7242.9871.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,315.49465.0089.2 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,765.76448.0090.6 %5.0204.58125.7238.5 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่11,237.1116,781.25-49.3 %0.02,049.87423.9479.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,611.473,913.3915.1 %5.01,017.15911.5710.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,946.24490.0083.4 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,004.521,602.0060.0 %5.0558.22173.0169.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,246.801,667.0048.7 %5.0824.45449.4745.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,419.411,373.0059.8 %5.0577.24179.9168.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,781.541,448.0061.7 %5.0691.33462.1333.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,624.811,680.0070.1 %5.01,033.621,892.68-83.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,765.084,139.00-134.5 %0.0392.40118.5369.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,328.861,301.0069.9 %5.0976.57494.0949.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,256.383,000.007.9 %3.5506.33362.0528.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,842.3114,674.057.4 %3.51,014.61219.0378.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,812.631,346.0025.7 %5.0805.43466.5542.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,563.58810.0077.3 %5.0634.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,153.49715.0077.3 %5.0463.14191.3458.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,748.833,667.902.2 %1.0691.33295.5457.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด5,137.2928,931.00-463.2 %0.01,071.651,364.61-27.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,785.596,388.00-257.8 %0.0629.76604.204.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,236.371,583.0051.1 %5.0501.17281.0243.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,290.455,766.17-34.4 %0.0698.37120.8682.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,230.571,676.0048.1 %5.0501.17662.05-32.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,663.223,335.608.9 %4.0704.05511.1927.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด4,185.341,422.0066.0 %5.0418.35146.3465.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,312.751,505.0054.6 %5.0526.25279.2746.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด592.502,750.00-364.1 %0.0279.4524.3091.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,367.872,498.0025.8 %5.0651.31314.9951.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 564,298.5038,626.8393.2 %5.0548.54920.29-67.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,257.086,151.00-44.5 %0.0170.7898.8042.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,881.57739.0074.4 %5.0368.06151.9258.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด6,384.803,483.0045.4 %5.01,147.72350.5569.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,466.791,263.0063.6 %5.0596.2583.1586.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,163.163,142.000.7 %0.5783.78389.5450.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,771.031,442.0061.8 %5.0710.35160.9177.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,419.542,492.2043.6 %5.0380.73183.3151.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,925.38107.2099.1 %5.01,332.20405.3769.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด133,273.8325,864.0880.6 %5.01,008.791,278.70-26.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด21,543.8714,383.5133.2 %5.0587.15253.8956.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,687.267,664.0034.4 %5.0556.42425.7823.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,291.4520,070.38-142.1 %0.01,353.49445.8967.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,599.532,244.2037.7 %5.0491.25528.53-7.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,570.011,282.6950.1 %5.0224.48269.42-20.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 21,127.3715,515.0026.6 %5.03,714.314,466.44-20.2 %0.0
รวม 995,942 299,476 69.93 % 37,262 22,799 38.81 %