จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา968.96425.0056.1 %5.0582.74230.3160.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,370.603,407.10-1.1 %0.0452.24123.2872.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,774.324,488.00-18.9 %0.0696.840.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,463.971,384.0060.0 %5.0582.740.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา23,327.6326,213.25-12.4 %0.04,481.021,038.0576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,450.971,825.0066.5 %5.0335.47119.2864.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,662.40993.0078.7 %5.0215.0960.5771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,807.071,204.0075.0 %5.0330.71194.0941.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,533.85650.0085.7 %5.0369.1288.6476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,824.221,187.0075.4 %5.0257.910.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,743.901,177.0075.2 %5.0190.6562.9867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,630.781,324.0071.4 %5.0265.6438.8685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,014.98661.0083.5 %5.0219.7837.6682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน500.20190.0062.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ596.16344.0042.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา5,048.493,805.0024.6 %5.01,153.22863.0825.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,314.923,003.0030.4 %5.01,058.14661.0837.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,593.973,243.009.8 %4.5676.8297.1685.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,084.491,554.0049.6 %5.0449.63394.1412.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,354.404,303.001.2 %0.5867.981,389.85-60.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,646.655,049.0010.6 %5.01,852.541,236.2433.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,275.192,758.00-21.2 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา5,025.753,716.0026.1 %5.01,153.25615.3546.6 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา5,094.007,038.00-38.2 %0.01,172.77450.0061.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,754.6918,032.00-106.0 %0.01,651.581,056.2636.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,551.642,568.00-65.5 %0.0498.48128.1674.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,738.46982.0073.7 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,241.391,937.0040.2 %5.0544.7186.6584.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,444.114,592.00-3.3 %0.0848.97219.5074.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,077.140.00100.0 %5.01,343.381,183.9011.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,941.075,047.0027.3 %5.01,077.1696.6191.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,868.631,515.0060.8 %5.0734.87175.6476.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,965.1917,535.84-194.0 %0.01,419.4540.4297.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,628.533,292.00-102.1 %0.0754.41305.3859.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,471.292,907.0046.9 %5.0906.02422.6553.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,765.021,305.0065.3 %5.0696.8433.3595.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,646.683,795.0032.8 %5.01,691.86371.8678.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,857.234,144.00-7.4 %0.0677.8240.4294.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา12,512.942,914.0076.7 %5.0734.87275.5062.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 88,175.1067,307.1423.7 %5.01,216.32485.3960.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,452.361,612.0063.8 %5.0552.9744.3192.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,701.266,541.3615.1 %5.01,149.00350.9469.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,652.581,788.0061.6 %5.0772.90364.1352.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,618.9116,925.11-59.4 %0.01,723.23912.2147.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,814.382,097.0045.0 %5.0444.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,805.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.38527.2525.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 142,778.5217,408.0059.3 %5.0949.99364.7661.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 224,913.7610,029.1959.7 %5.01,651.99644.4361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)12,996.555,123.0060.6 %5.01,951.07167.8091.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,864.093,662.825.2 %2.5329.83138.7057.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,169.0721,728.0032.5 %5.0858.50423.2050.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ47,727.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ780.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา112,921.5233,128.0070.7 %5.0776.08669.4513.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,603.5814,099.5037.6 %5.0673.13654.132.8 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,795.5216,107.0614.3 %5.0658.93171.9673.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง46,559.0224,144.0048.1 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม28,557.6029,222.35-2.3 %0.0747.73411.1345.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,446.7023,822.00-152.2 %0.01,740.231,806.12-3.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,430.204,303.002.9 %1.0858.18619.3727.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,877.26750.0073.9 %5.0506.68236.2753.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,746.2713,516.0019.3 %5.03,297.355,956.00-80.6 %0.0
รวม 682,569 463,821 32.05 % 53,016 27,089 48.90 %