จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี3,035.42798.0073.7 %5.0416.3279.6080.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,635.342,076.0042.9 %5.0663.53301.5454.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,617.562,543.7029.7 %5.0625.49134.3178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี25,795.4820,909.9218.9 %5.02,679.21930.1165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี7,226.581,584.0078.1 %5.0241.1357.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี5,152.331,360.0073.6 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,647.371,418.0074.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,590.20833.0081.9 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,550.25621.0086.4 %5.0173.4028.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,551.52391.0091.4 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,217.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5598.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,908.721,408.2064.0 %5.0523.11399.0023.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,060.017,588.80-7.5 %0.01,195.99583.8051.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,224.721,567.0051.4 %5.0606.41329.3845.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,790.781,704.0055.0 %5.0568.39296.6147.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,882.593,171.4053.9 %5.01,820.852,233.17-22.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,156.91382.5082.3 %5.0475.30425.8510.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี5,027.272,747.4045.4 %5.01,138.91686.0939.8 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,182.801,968.0053.0 %5.0834.66351.9557.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,472.2720,499.00-174.3 %0.01,291.05230.2682.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,994.351,896.0052.5 %5.0719.91127.8282.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,185.3311,854.5310.1 %5.04,119.51269.8093.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,856.348,811.4618.8 %5.03,614.56437.9587.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,371.25886.0073.7 %5.0734.180.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,301.361,244.0062.3 %5.0511.39250.4951.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,782.213,908.40-3.3 %0.0777.61393.1949.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,426.3441,711.11-668.7 %0.01,348.061,206.4710.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,978.161,954.0050.9 %5.0758.77499.0634.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,951.1622,808.00-186.9 %0.01,291.26120.8190.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี15,189.4818,346.89-20.8 %0.01,783.08834.1553.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,290.952,156.0082.5 %5.0587.45270.7753.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,994.341,001.0080.0 %5.0720.56471.1534.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,577.473,105.0013.2 %5.0734.66292.1360.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี5,278.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,233.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,463.424,932.00-42.4 %0.0568.4332.4394.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี36,026.992,692.0092.5 %5.01,101.98299.8072.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 908,610.1325,385.5997.2 %5.07,570.45476.7593.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,902.9022,239.01-353.6 %0.0310.44211.5931.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,154.181,423.0054.9 %5.0454.34110.3375.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,798.023,343.0012.0 %5.0682.29380.4444.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,749.553,086.0017.7 %5.0663.51358.1546.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,575.154,667.70-2.0 %0.0986.80353.2964.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,497.172,885.0035.8 %5.0724.01290.0359.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,848.304,049.3016.5 %5.0976.22775.4320.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,267.303,555.56-8.8 %0.0492.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)14,814.659,311.5837.1 %5.02,886.71402.7486.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,391.6911,946.24-172.0 %0.01,851.43675.2363.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 128,663.8214,268.5450.2 %5.01,204.700.9599.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี74,675.8019,083.1274.4 %5.0458.26728.91-59.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,096.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5308.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี85,652.96106,161.99-23.9 %0.01,500.881,486.051.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน27,721.121.00100.0 %5.0668.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี286,290.131.00100.0 %5.02,878.03295.9589.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,328.4622,656.00-172.0 %0.01,567.041,200.8623.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 4,068.783,411.0016.2 %5.0777.14670.4913.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,858.41989.0065.4 %5.09,068.05247.6797.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,721,766 459,341 73.32 % 68,587 21,562 68.56 %