จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก3,087.281,042.0066.2 %5.0347.1078.4377.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก13,169.425,302.4759.7 %5.0803.4890.3988.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,630.9360.0098.3 %5.0518.20104.0479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,867.6315,016.00-1.0 %0.01,666.04417.4874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,385.39874.0083.8 %5.0237.45106.1155.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,332.551,144.0078.5 %5.0266.0860.6077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,964.81516.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48114.8754.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,890.171,712.0056.0 %5.0632.25470.6025.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,052.831,286.0074.5 %5.0298.6183.5572.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,598.612,003.0056.4 %5.0879.55474.5246.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,667.272,719.0025.9 %5.0556.27100.7281.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,414.481,726.0049.5 %5.0461.19407.1111.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,125.882,505.0080.9 %5.0955.61631.3633.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,117.404,249.60-100.7 %0.0428.03143.5466.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,989.933,253.0034.8 %5.0974.63364.1862.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,983.342,690.7632.4 %5.0670.37441.0034.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,141.5413,740.92-68.8 %0.01,640.1978.5395.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,926.181,651.0057.9 %5.0651.35275.0657.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,761.091,458.0061.2 %5.0594.3157.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,370.35811.0075.9 %5.0442.18355.7719.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,874.622,224.0042.6 %5.0670.37403.9639.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,555.9619,572.00-252.3 %0.01,202.821,899.81-57.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,986.076,364.00-6.3 %0.01,354.95488.8963.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,777.272,036.0057.4 %5.01,050.69242.0477.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,702.3817,780.13-83.3 %0.01,906.41128.2993.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,499.2814,280.00-308.1 %0.0499.23118.8976.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,990.732,923.0026.8 %5.0670.33293.8356.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,762.191,938.0048.5 %5.0632.34100.7884.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,454.602,325.0068.8 %5.0841.51487.5842.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,164.573,363.0019.2 %5.0337.41118.1265.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,800.57870.0077.1 %5.0594.31216.8763.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก693,051.5021,582.0096.9 %5.05,791.891,488.5074.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,039.721,676.0044.9 %5.0328.08163.4950.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก5,014.381,983.0060.5 %5.0556.27210.4862.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,928.661,894.0051.8 %5.0423.16159.0062.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,324.165,637.74-5.9 %0.0765.41194.0174.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,147.341.00100.0 %5.0860.53545.7836.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,630.482,853.9921.4 %5.0518.24122.8576.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,825.8217,715.8846.0 %5.01,187.03457.7161.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก448.802,513.00-459.9 %0.0280.99254.639.4 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก70,303.2957,711.0017.9 %5.01,146.78689.6739.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก55,214.2316,613.0069.9 %5.0469.07109.2576.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,965.5418,184.85-82.5 %0.01,256.301,092.6313.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,567.032,269.0036.4 %5.0594.31423.8828.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,143.16962.0069.4 %5.0366.11217.4040.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก40,418.1812,279.9969.6 %5.02,351.884,868.95-107.0 %0.0
รวม 1,106,068 301,311 72.76 % 39,930 20,352 49.03 %