จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว3,007.88564.0081.2 %5.0478.09111.5676.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,414.895,843.0043.9 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 4,213.28446.8089.4 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,720.571,637.0056.0 %5.0725.31224.4669.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,341.541,423.0057.4 %5.0592.1954.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,936.714,299.2364.0 %5.01,676.10848.5549.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว5,398.081,218.0077.4 %5.0307.1951.5183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,554.38440.0090.3 %5.0305.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,907.80703.0082.0 %5.0425.9134.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,624.96870.0081.2 %5.0276.3997.6064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,567.10691.0084.9 %5.0333.2683.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,910.361,719.0065.0 %5.0405.9380.8880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,445.19382.0091.4 %5.0239.1154.1677.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ27,955.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ961.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,326.862,205.0058.6 %5.01,143.651,653.45-44.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,408.04480.0085.9 %5.0459.07190.9758.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,406.602,421.6067.3 %5.0699.8260.7591.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,351.111,669.0061.6 %5.01,010.54721.0628.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,571.941,186.0066.8 %5.0687.27319.1653.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,316.182,173.1034.5 %5.0419.52543.43-29.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,819.473,326.3031.0 %5.01,105.622,945.00-166.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,117.521,080.0049.0 %5.0490.39874.49-78.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,356.071,407.0067.7 %5.0953.49434.0554.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,920.904,819.002.1 %1.01,162.67373.2967.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,534.5714,723.77-72.5 %0.01,371.84214.7484.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,209.141,021.0080.4 %5.0630.22544.5613.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,772.29714.0081.1 %5.0763.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,264.98549.0083.2 %5.0573.17260.1154.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,117.963,419.6017.0 %5.0915.46355.8561.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบ61,051.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,051.411,564.0074.2 %5.0763.33212.5172.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,869.0910,124.23-107.9 %0.01,143.65120.9089.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,392.09707.0093.8 %5.0611.20346.8643.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,902.552,580.5033.9 %5.0782.346,574.00-740.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,775.041,913.00-7.8 %0.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,403.781,176.0073.3 %5.0972.50318.2567.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว1,243.322,970.40-138.9 %0.0630.2237.8994.0 %5.0
สพ. สระแก้ว12,295.083,027.0075.4 %5.0763.33572.9224.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 52,460.8437,523.0028.5 %5.0871.821,111.21-27.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,112.13976.0068.6 %5.0516.7197.9681.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,939.832,014.0059.2 %5.0801.36721.3510.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,328.601,182.0064.5 %5.0592.19338.0642.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว8,262.807,058.6114.6 %5.01,048.57289.2572.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,370.932,070.0038.6 %5.0611.20215.1364.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว12,209.6310,374.0015.0 %5.03,672.78304.8091.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว15,770.627,271.0053.9 %5.0861.48282.6367.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,571.244,084.0064.7 %5.0984.732.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 119,547.6917,945.008.2 %4.01,501.56742.3450.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 235,043.4217,373.7750.4 %5.01,602.24664.6258.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,773.923,847.0088.6 %5.0261.5513.4094.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว57,800.7345,261.9921.7 %5.01,245.731,474.00-18.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,054.7932,911.00-36.8 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น103,499.66124,348.22-20.1 %0.0870.06103.2988.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,479.5416,905.40-160.9 %0.01,774.941,225.2131.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,970.162,744.0030.9 %5.0858.410.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,799.29952.0066.0 %5.0535.140.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว83,730.3312,623.0084.9 %5.035,670.327,375.7779.3 %5.0
รวม 669,195 432,957 35.30 % 79,976 35,413 55.72 %