จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา3,025.89762.0074.8 %5.0715.33180.2174.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา26,272.4825,013.014.8 %2.0141.28120.1615.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,503.88687.3092.8 %5.0109.4963.4542.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา8,332.026,136.0026.4 %5.01,723.1897.7894.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,733.17711.0081.0 %5.01,556.4123.9498.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,567.731,548.0079.5 %5.0436.5496.8977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,869.549,801.8341.9 %5.03,439.01307.8091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 130,464.2546,560.00-52.8 %0.06,793.201,206.5582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 215,596.7813,183.5015.5 %5.02,887.791,064.8163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,872.013,402.7350.5 %5.0496.7847.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3047.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,600.42149.0096.8 %5.0219.2543.5980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,967.83978.0080.3 %5.0357.7377.5778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,355.021,104.0079.4 %5.0243.5944.7381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,702.06450.0090.4 %5.0241.8176.4068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,587.01577.0087.4 %5.0468.5815.3996.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,647.48447.0090.4 %5.0259.4370.2472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,464.70851.0080.9 %5.0374.4642.7588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,308.99480.0088.9 %5.0249.7886.8065.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,504.60622.0086.2 %5.0278.7288.1568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,493.21251.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง4,007.97581.0085.5 %5.0234.6423.4490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,715.07525.0088.9 %5.0420.3066.8984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,670.10700.0085.0 %5.0281.0393.7166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,070.53462.0088.7 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,445.67355.0092.0 %5.0278.1562.7077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,810.28745.0084.5 %5.0370.7978.9678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,671.381,423.0074.9 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,742.00820.0082.7 %5.0316.0982.9473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,706.861.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,539.061,236.0072.8 %5.0450.09116.5874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,056.06677.0086.6 %5.0388.36119.0969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,745.461,057.0077.7 %5.0403.2081.1579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,525.07472.0089.6 %5.0344.4414.5995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,057.97115.0097.2 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,381.44322.0092.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 39,875.589,299.145.8 %2.52,604.701,261.3051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,802.135,932.1232.6 %5.02,731.03566.9579.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,830.212,648.406.4 %3.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย3,124.63376.5088.0 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,028.702,794.807.7 %3.5667.00323.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,935.422,522.7035.9 %5.01,076.64267.9075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง3,189.17793.0075.1 %5.0390.00304.0022.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย3,240.67719.0077.8 %5.0616.21314.4549.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,943.043,152.0020.1 %5.01,000.57380.0262.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,210.984,961.004.8 %2.01,494.99815.1045.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,796.131,677.7655.8 %5.01,495.72139.5790.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,527.701,103.0068.7 %5.01,038.60233.5077.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 871,136.3075,492.99-6.1 %0.025,771.608,803.1065.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,329.861,785.0058.8 %5.0915.59285.5168.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,486.701,128.0067.6 %5.0886.48584.2534.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,404.456,791.7055.9 %5.04,765.743,165.5333.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์105,214.85736,959.63-600.4 %0.03,814.665,232.70-37.2 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 36,180.745,814.005.9 %2.52,583.311,217.2052.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,749.9511,686.0020.8 %5.01,735.742,079.55-19.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,811.224,763.13-69.4 %0.0731.071,171.40-60.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,920.365,476.8030.9 %5.02,540.87638.1474.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,158.8110,580.58-47.8 %0.02,255.63677.3570.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,513.983,051.4532.4 %5.01,441.621,292.5710.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา21,605.9331,711.10-46.8 %0.03,244.460.90100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 57,679.2321,936.1862.0 %5.0424.07358.5015.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)20,571.0131,583.88-53.5 %0.06,945.275,561.3019.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,545.2910,350.00-21.1 %0.02,669.56742.3072.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,872.802,744.0043.7 %5.01,426.18367.8974.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,255.195,136.00-20.7 %0.01,304.83253.3980.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,378.5213,321.55-59.0 %0.02,769.062,106.6423.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 512,719.3711,851.006.8 %3.03,323.042,693.9518.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,462.151.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,588.43650.0081.9 %5.0105.6036.6765.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,907.38557.0070.8 %5.051.1256.54-10.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,756.80783.0055.4 %5.030.560.9596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,805.791,060.0077.9 %5.01,133.6866.5094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,981.721,135.0071.5 %5.01,057.62463.0056.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,345.203,487.0019.8 %5.01,228.78613.1050.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา9,355.4715,515.00-65.8 %0.01,913.343,988.67-108.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,813.611.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,413.242,056.0062.0 %5.01,247.78317.3974.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา11,099.0522,857.79-105.9 %0.02,769.06237.5091.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา9,122.4510,914.00-19.6 %0.03,140.78604.2080.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,810.442,428.0081.0 %5.01,304.83428.4567.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,380.613,706.0015.4 %5.01,209.75394.9867.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,011.463,696.007.9 %3.51,913.34313.4883.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,001.046,171.00-2.8 %0.01,400.54719.1548.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,607.567,750.00-17.3 %0.01,456.96155.3989.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา99,671.0223,278.0076.6 %5.0883.45989.84-12.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา62,412.7514,202.0077.2 %5.0986.11552.4444.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 75,393.7877,682.99-3.0 %0.01,728.771,173.2532.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 97,671.50139,701.50-43.0 %0.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 67,821.60124,591.91-83.7 %0.01,688.151,744.60-3.3 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา66,046.1049,458.0125.1 %5.01,742.381,655.535.0 %2.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,572.8924,896.00-115.1 %0.02,795.03696.5275.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,877.711.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา7,849.317,188.008.4 %4.01,744.35926.2546.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา463,723.2216,317.0096.5 %5.020,246.47582.4497.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,304.78982.0077.2 %5.01,133.68475.0058.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,589.5012,857.71-69.4 %0.02,236.63598.3373.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,464.903,503.1921.5 %5.01,342.86142.5089.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,746.505,251.0032.2 %5.02,485.51937.2262.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,788.0710,943.0026.0 %5.01,437.94332.5076.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,671.553,857.8832.0 %5.0865.610.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา15,360.407,720.0049.7 %5.02,274.03242.2589.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)33,589.5616,138.9552.0 %5.01,045.16250.8076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 737,003.6713,751.9362.8 %5.01,575.74578.3063.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 153,462.0116,819.0068.5 %5.01,000.75388.0561.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 232,359.2716,426.0849.2 %5.0625.22385.5038.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,389.044,800.2057.9 %5.01,983.02462.6576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 448,175.9914,208.0070.5 %5.01,678.25581.9665.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 577,276.6513,476.2082.6 %5.01,595.39625.3460.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 653,830.4713,883.0174.2 %5.01,294.19395.6569.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,264.307,613.4717.8 %5.0497.02853.22-71.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา121,408.0676,053.0137.4 %5.02,326.401,301.5044.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย30,311.171.00100.0 %5.01,195.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี51,234.9340,357.0021.2 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ39,784.441.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา178,385.19110,274.0038.2 %5.01,440.58961.5833.3 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา53,150.3216,540.0068.9 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา50,117.6636,688.0026.8 %5.01,412.00117.6791.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง70,503.0711,175.0084.1 %5.01,261.09886.3529.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย47,010.9736,544.0022.3 %5.01,454.50409.8671.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,416.311,402.5058.9 %5.01,937.1536.1498.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่88,611.621.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา69,511.461.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง105,296.861.00100.0 %5.01,285.381.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา38,386.6253,070.99-38.3 %0.03,071.203,252.91-5.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,307.8013,977.2714.3 %5.05,812.022,951.3949.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา47,600.8233,212.9930.2 %5.01,387.51899.7535.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6991.3192.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา53,481.1040,516.7424.2 %5.03,779.702,145.4643.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,578.422,929.0036.0 %5.01,285.81732.9743.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,871.217,968.00-1.2 %0.02,176.731,255.9542.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,852.291,347.0065.0 %5.01,461.3520.1198.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4,223.582,620.5038.0 %5.01,188.23246.3979.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 354,904.1230,931.0043.7 %5.015,776.718,454.8846.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา15,282.4846,000.00-201.0 %0.05,319.0613,899.60-161.3 %0.0
รวม 3,312,062 2,435,276 26.47 % 255,357 108,717 57.43 %