จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,065.20871.0071.6 %5.0261.9850.6680.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,365.105,231.002.5 %1.0680.3487.2487.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,797.151,792.0052.8 %5.0471.1682.7982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 140,053.5941,201.06-2.9 %0.05,358.27498.7590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,574.9030,613.26-7.1 %0.03,795.22501.5586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 325,327.6729,299.33-15.7 %0.03,510.661,455.2958.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,995.755,032.60-0.7 %0.0433.13109.9474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,705.252,580.0054.8 %5.0319.0399.3968.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,201.991,639.0061.0 %5.0396.5793.6576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 18,548.214,250.0050.3 %5.0452.1472.0484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,436.003,309.0039.1 %5.0376.07113.0569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,392.241.00100.0 %5.0300.0260.7979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,242.072,670.0057.2 %5.0425.59114.7373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,309.802,533.0052.3 %5.0391.18119.3569.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,251.938,004.00-10.4 %0.01,212.78581.9252.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,346.078,164.00-52.7 %0.0837.63882.20-5.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,618.694,147.0010.2 %5.0813.45199.5075.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,969.362,068.0030.4 %5.0261.98139.6546.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,432.422,609.0024.0 %5.0414.11275.5033.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,729.644,525.8021.0 %5.0634.76237.3662.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,989.743,010.00-51.3 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,036.764,576.009.1 %4.51,079.67633.0641.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,437.5621,523.00-30.9 %0.01,555.12304.9580.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,675.541,826.0050.3 %5.0661.32274.5558.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,036.151,306.0067.6 %5.0661.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,361.231,305.0061.2 %5.0338.05216.6035.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,853.515,393.00-11.1 %0.0756.40324.9057.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,055.5032,359.70-257.3 %0.01,992.441,025.6248.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,198.925,121.0017.4 %5.01,117.70521.5553.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,178.953,917.0061.5 %5.01,003.54105.4589.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,697.2418,605.00-141.7 %0.01,459.9950.1596.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,595.893,868.0066.6 %5.0471.16115.9075.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ5,831.524,613.0020.9 %5.0642.30157.1875.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,384.263,817.00-60.1 %0.0894.2219.2397.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,354.435,936.0058.6 %5.01,364.91640.9853.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,572.7792,341.00-1,557.0 %0.01,307.8692.1693.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา31,606.2328,833.008.8 %4.01,109.12451.8059.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ50,358.1414,438.0071.3 %5.0833.73206.7575.2 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 150,720.77174,000.00-15.4 %0.02,042.381,839.879.9 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,958.561,894.0036.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,618.1513,313.00-74.8 %0.01,479.03216.6085.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,473.3085,000.00-146.6 %0.02,322.74417.7282.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,666.0011,326.00-47.7 %0.01,060.66342.0067.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ65,419.9156,426.0013.7 %5.03,475.691,430.2458.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,792.802,110.0063.6 %5.0908.53350.4861.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,802.685,136.00-35.1 %0.0566.24231.3659.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,759.9120,583.005.4 %2.5856.48224.0073.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,476.459,685.34-178.6 %0.0859.56360.2058.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,062.639,800.0011.4 %5.0301.32340.00-12.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,885.4676,138.0019.8 %5.01,432.37152.4689.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,175.711.00100.0 %5.0648.1817,531.85-2,604.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ94,210.0231,424.0066.6 %5.0451.73531.00-17.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์30,629.051.00100.0 %5.0399.931.0099.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ41,785.5319,885.0052.4 %5.013,545.661,799.0686.7 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย338,114.03362,000.00-7.1 %0.06,041.241,264.7979.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,287.061.00100.0 %5.0832.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,622.541,042.0071.2 %5.0281.00229.9318.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ49,071.641.00100.0 %5.03,091.931.8599.9 %5.0
รวม 1,383,120 1,293,094 6.51 % 79,858 38,185 52.18 %