จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,160.181,030.0075.2 %5.0603.38127.2078.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,674.3711,711.1037.3 %5.080.50227.49-182.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์3,210.421,236.0061.5 %5.0698.46192.8572.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,288.23207.0093.7 %5.0812.55118.4785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์25,655.125,622.0078.1 %5.02,638.09798.9569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0554.0582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,359.77464.0089.4 %5.0228.9521.8790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,315.97571.0086.8 %5.0237.1818.1992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,598.371,023.0077.8 %5.0423.7451.3187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,277.29663.0084.5 %5.0403.4658.8085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,408.21440.0090.0 %5.0437.8838.4991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,594.37845.0081.6 %5.0367.3882.8877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,565.56626.0086.3 %5.0342.0540.9588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,339.14648.0085.1 %5.0293.5538.3486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,976.47715.0085.6 %5.0308.0891.1170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,498.01542.0088.0 %5.0350.6855.9384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,880.16494.0087.3 %5.0268.7751.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,256.60446.0089.5 %5.0306.2634.1688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์4,247.56480.0088.7 %5.0264.938.6196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,309.01387.0091.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,221.14303.0092.8 %5.0177.672.3498.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์4,211.87350.0091.7 %5.0295.5716.4894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,650.49384.0091.7 %5.0376.9026.8992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,311.33597.0086.2 %5.0308.4315.8494.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,874.533,180.8717.9 %5.0945.66978.50-3.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,144.332,120.5832.6 %5.0428.69150.1065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,492.63664.0081.0 %5.0581.00244.1558.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,118.441,096.0064.9 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,856.30672.0076.5 %5.0482.14237.3150.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,499.873,601.6920.0 %5.01,135.82743.5234.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,651.73956.0073.8 %5.0698.46255.9063.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,649.67676.0081.5 %5.0812.53629.2922.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,496.383,541.7035.6 %5.01,325.983,881.52-192.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,774.783,470.31-25.1 %0.0669.63251.8162.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,843.375,579.0618.5 %5.02,067.592,172.61-5.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,886.983,964.0018.9 %5.01,364.02183.9686.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์7,245.849,635.00-33.0 %0.01,972.53245.1087.6 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,227,530.3074,566.0293.9 %5.08,422.96572.3093.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,661.561,478.0059.6 %5.0869.58247.0071.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,290.631,024.0055.3 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,792.131,024.0082.3 %5.0106.65103.233.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,099.631,394.0455.0 %5.0774.5257.3092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,162.041,224.0061.3 %5.0679.44291.1157.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,916.882,740.0030.0 %5.0926.63440.0352.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,466.871,563.0054.9 %5.0793.54243.2069.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,869.263,053.0955.6 %5.03,586.30594.6783.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,763.121,448.5047.6 %5.0527.31161.5069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,985.5210,734.1817.3 %5.01,554.18316.2279.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,189.993,234.1973.5 %5.0907.63500.6544.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,245.461,462.1272.1 %5.01,173.86149.1687.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,765.995,063.4048.2 %5.02,124.64570.0073.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์5,335.761,563.0070.7 %5.01,059.76342.0067.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,490.344,605.00-31.9 %0.0774.5263.0791.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์55,999.2110,500.3681.2 %5.0798.59823.11-3.1 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ 18,822.1637,348.48-98.4 %0.0497.541,626.61-226.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,023.141,377.8254.4 %5.0584.36156.9473.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,326.511,729.0048.0 %5.0698.46229.5867.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์5,901.005,698.003.4 %1.51,097.77192.8582.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,936.651,317.0466.5 %5.0983.70357.5863.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์1,862.607,246.30-289.0 %0.0736.49572.9522.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 172,926.0813,831.0081.0 %5.01,100.33333.6069.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 227,209.8814,828.0045.5 %5.01,404.65584.6458.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 38,436.1912,282.40-45.6 %0.01,609.01523.4867.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,751.807,210.0563.5 %5.02,647.911,010.0061.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)28,500.7112,136.2657.4 %5.02,496.43532.7578.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,094.196,428.78-207.0 %0.066.82195.70-192.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง7,621.959,548.00-25.3 %0.0723.95381.9047.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์110,713.1159,729.9946.0 %5.0747.281,592.68-113.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์14,900.0078,802.67-428.9 %0.0671.084,636.58-590.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์72,867.881,657.6597.7 %5.01,011.44662.3234.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง90,510.6527,400.0069.7 %5.0748.44520.7230.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก30,864.6113,296.4956.9 %5.0948.91589.9537.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,275.0229,786.76-83.0 %0.02,225.65195.7091.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,878.642,574.0033.6 %5.0907.65563.7137.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,174.06109.0096.6 %5.0622.39472.3524.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์16,563.6713,500.0018.5 %5.05,467.246,825.00-24.8 %0.0
รวม 2,120,270 553,456 73.90 % 76,719 40,720 46.92 %