จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.4498.2760.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์36,558.6518,058.5050.6 %5.0102.71198.17-92.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,865.246,414.4035.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,118.835,366.22-30.3 %0.0863.02104.2087.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,254.941,140.0065.0 %5.0727.8836.2695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,812.804,639.0477.7 %5.02,211.53962.6856.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,865.511,123.0076.9 %5.0293.7059.8579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,625.25774.0083.3 %5.0307.8050.3883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,455.16774.0082.6 %5.0234.6921.4190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,415.13247.0094.4 %5.0246.3811.1795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,415.1369.0098.4 %5.0223.0314.3393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,423.03351.0092.1 %5.0195.1814.8892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,495.19406.0091.0 %5.0311.3253.7582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,415.13554.0087.5 %5.0364.5512.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,849.80361.0090.6 %5.0302.0314.7895.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,455.16585.0086.9 %5.0331.2582.0275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,415.13430.0090.3 %5.0172.1214.8891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,567.36688.0084.9 %5.0348.7836.1989.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม8,852.7810,156.56-14.7 %0.0922.03260.0271.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,285.455,769.27-34.6 %0.0918.04750.5018.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18337.2541.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,491.56610.5482.5 %5.0602.94541.5010.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,352.07874.0073.9 %5.0584.72475.0018.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,755.275,305.53-11.6 %0.0754.481,032.66-36.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,983.111,456.0063.4 %5.0841.97338.3059.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,639.57715.0080.4 %5.0651.81572.1412.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,505.6910.0099.9 %5.02,302.749.0099.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,244.502,567.0020.9 %5.0692.59718.20-3.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,469.814,656.8128.0 %5.01,754.741,084.3038.2 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,209.883,188.0938.8 %5.01,355.4035.2097.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,351.9714,758.00-100.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,131.363,099.6025.0 %5.0880.00235.4973.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4550.4725.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1028.6154.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,975.29971.0075.6 %5.0819.77113.0586.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,235.06325.0090.0 %5.0575.75447.3522.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์4,027.303,864.784.0 %2.0899.02326.6863.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,721.0218,807.55-115.7 %0.01,692.822,144.90-26.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,998.803,254.0018.6 %5.0570.48551.003.4 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,122.9510.0099.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,774.6812,269.524.0 %2.03,713.39243.7293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์12,116.3010.0099.9 %5.01,577.559.5099.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,799.112,672.7353.9 %5.0937.050.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์667.444,037.00-504.8 %0.0203.02401.23-97.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,956.357,634.00-9.7 %0.01,792.77673.9262.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์7,249.134,900.0032.4 %5.0663.022.8399.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์12,508.593,565.0071.5 %5.0822.96561.7331.7 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์57,805.371.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,034.31830.0072.6 %5.0211.66274.66-29.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,365.523,446.5821.0 %5.0880.00326.7962.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,844.061.00100.0 %5.0291.76190.6834.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,730.954,872.4615.0 %5.0766.03388.0449.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,053.0810.0099.8 %5.0956.079.0099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,227.445,573.4322.9 %5.0937.050.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,058.592,814.0076.7 %5.01,373.50406.6470.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 138,140.3117,199.0154.9 %5.01,290.76301.5076.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 219,173.189,078.3352.7 %5.01,250.54353.0371.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 313,519.905,836.0056.8 %5.01,597.44366.5577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)11,193.8410.0099.9 %5.01,084.001,053.892.8 %1.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์13,244.1310.0099.9 %5.0385.109.5097.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,980.075,671.2418.8 %5.0213.29498.79-133.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์71,021.271.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์111,743.0533,374.0070.1 %5.01,104.86652.3341.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์58,855.9418,161.0069.1 %5.0699.12247.5364.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม97,926.5316,174.0083.5 %5.0943.50118.7587.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท77,141.9216,471.0078.6 %5.0821.73312.3062.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ107,061.281.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,513.8733,752.93-132.6 %0.02,558.653,436.56-34.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,816.722,341.2138.7 %5.0765.91436.1143.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,604.071,318.0063.4 %5.0632.80128.1879.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์36,947.131.00100.0 %5.09,120.411.85100.0 %5.0
รวม 1,064,435 334,415 68.58 % 66,640 23,303 65.03 %