จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,382.58919.0079.0 %5.0506.75105.2379.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ32,281.49344.8798.9 %5.0245.87128.2547.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,390.481,913.00-37.6 %0.0819.75182.8477.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,731.791,529.0059.0 %5.0800.7461.5392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ14,543.509,729.0033.1 %5.03,158.72805.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ5,489.292,414.0056.0 %5.0268.7867.3974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,956.17812.0083.6 %5.0416.2069.8583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,959.69657.0086.8 %5.0323.5542.5786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ5,028.73762.0084.8 %5.0356.9012.7696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,601.28201.0095.6 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,706.54294.0093.8 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,656.84257.0094.5 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,701.97312.0093.4 %5.0278.2245.6283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,637.49501.0089.2 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,692.30338.0092.8 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,697.14360.0092.3 %5.0252.8945.9381.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,056.68406.0090.0 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,959.69607.0087.8 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,656.84319.0093.1 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,656.84345.0092.6 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,680.76328.0093.0 %5.0188.7811.3994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,782.28811.0083.0 %5.0256.9179.8368.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,988.44487.0090.2 %5.0246.9545.8881.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,982.283,541.4772.7 %5.0971.86551.0043.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง3,129.011,180.4962.3 %5.0341.63101.4270.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์3,097.70551.0082.2 %5.0501.70238.4552.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,957.58658.0077.8 %5.0524.96213.7559.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย3,181.83872.0072.6 %5.0389.42145.3562.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,299.934,430.8829.7 %5.01,276.141,164.488.7 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,485.14850.0075.6 %5.0420.99400.904.8 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ8,802.681,145.1087.0 %5.02,345.79527.9477.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ18,351.325,061.6472.4 %5.03,177.742,164.3531.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,815.667,526.92-167.3 %0.0624.291,167.75-87.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,722.067,411.46-10.3 %0.01,618.45910.8843.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,623.052,182.4061.2 %5.01,390.23153.3889.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,899.351,007.0047.0 %5.065.2770.19-7.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,918.931,033.0046.2 %5.0857.78104.5087.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,613.031,549.0057.1 %5.0705.66147.2779.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,346.614,351.24-0.1 %0.0647.65560.3313.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,953.083,820.5235.8 %5.01,400.50545.0061.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,510.515,184.005.9 %2.51,333.210.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,264.712,684.0017.8 %5.0857.78304.9564.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ32,165.0018,343.1743.0 %5.010,448.69186.1598.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,622.771,661.0064.1 %5.0724.67816.05-12.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,428.322,304.5348.0 %5.01,009.91572.6843.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,768.803,281.1431.2 %5.01,143.02570.0050.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,090.832,443.7473.1 %5.0431.56417.813.2 %1.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,047.774,714.10-16.5 %0.0838.77101.7987.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,853.493,040.7276.3 %5.0914.83441.7551.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 55,245.1727,000.2051.1 %5.01,034.97485.7053.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,244.351,255.0061.3 %5.0572.54155.1872.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ4,008.723,080.4023.2 %5.0834.42309.2662.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,356.311,091.0067.5 %5.0610.58249.5959.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ6,013.775,910.391.7 %0.51,104.97477.6556.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,773.694,197.0027.3 %5.01,485.33691.6453.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,542.364,603.12-81.1 %0.01,219.09241.1180.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)89,852.5716,444.9081.7 %5.02,798.6879.5097.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 118,406.1814,748.6019.9 %5.02,297.25121.5094.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 269,649.118,184.4788.2 %5.01,081.25489.2854.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3166,261.062,774.4098.3 %5.09,719.98369.2696.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 416,591.5613,982.1615.7 %5.01,468.59516.9764.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,326.084,000.06-20.3 %0.0133.64380.00-184.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ243,388.3045,898.0081.1 %5.02,558.992,022.5021.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ30,468.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ57,188.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5882.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ122,835.5341,375.0066.3 %5.0870.46242.0072.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ22,239.6138,431.01-72.8 %0.02,129.002,291.62-7.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,626.672,875.0020.7 %5.0762.70284.4162.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,432.961,206.0064.9 %5.0686.64361.1647.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ38,856.1316,120.0058.5 %5.010,134.313,338.3767.1 %5.0
รวม 1,196,820 368,651 69.20 % 86,450 27,399 68.31 %