จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 244,268.6429,530.0033.3 %5.0231.83201.1713.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,938.571,163.0070.5 %5.0662.45160.7075.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี20,656.1010,000.0051.6 %5.073.8195.00-28.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี88,933.731,000.0098.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี348,990.9410,000.0097.1 %5.01,372.69190.0086.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,805.503,260.0014.3 %5.0947.69102.4789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี34,853.2929,016.0016.7 %5.03,476.82890.1574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี6,153.312,868.0053.4 %5.0272.11118.3656.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,608.78954.0083.0 %5.0332.6370.7778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,319.17865.0080.0 %5.0384.1143.5888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม4,411.81500.0088.7 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,577.02836.0081.7 %5.0449.47100.7777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,498.72472.0089.5 %5.0266.6057.3778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,274.15604.0088.5 %5.0354.9378.4377.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,568.11559.0087.8 %5.0373.5076.4179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,605.32676.0085.3 %5.0286.4177.4173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,595.89815.0082.3 %5.0350.0972.4779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,615.24601.0087.0 %5.0415.1532.0692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,596.86857.0081.4 %5.0498.3384.1783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,527.81455.0090.0 %5.0322.9268.5478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,467.34462.0089.7 %5.0415.0013.7596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม4,509.09553.0087.7 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,479.99598.0086.7 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,585.11558.0087.8 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,529.37769.0083.0 %5.0357.5771.7179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,445.89269.0093.9 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์441.52318.0028.0 %5.0148.4044.5470.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,284.13560.0086.9 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก20,839.1130,000.00-44.0 %0.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,004.795,000.0016.7 %5.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,591.162,615.2853.2 %5.01,461.12645.9755.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี6,006.173,528.2041.3 %5.01,651.75106.9693.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,968.882,000.0059.7 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,674.923,000.0035.8 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,037.922,066.7059.0 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,657.612,000.0057.1 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร4,322.241,000.0076.9 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,710.303,688.520.6 %0.5895.73173.6180.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี5,024.342,000.0060.2 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,043.043,704.4426.5 %5.0966.70445.5853.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 715,211.4635,556.00-133.7 %0.04,702.114,111.5012.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,696.001,981.5065.2 %5.01,536.49321.1079.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี4,112.802,639.0035.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,555.653,000.0068.6 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,885.985,452.98-11.6 %0.01,842.013,543.13-92.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,670.6729,340.00-6.0 %0.02,367.40315.0086.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,486.416,067.30-144.0 %0.0560.99716.39-27.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,702.025,000.0035.1 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,625.711,000.0082.2 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี21,220.3921,622.34-1.9 %0.02,316.84199.0191.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี299,942.66328,816.00-9.6 %0.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,661.7719,747.00-69.3 %0.03,954.986,138.75-55.2 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,903.821,000.0083.1 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,142.551,000.0075.9 %5.01,061.79142.5086.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,674.857,800.00-66.9 %0.01,440.931,039.1227.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,129.7314,652.34-11.6 %0.04,540.54456.6789.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 118,345.865,255.3137.0 %5.02,669.9995.0096.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง20,442.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี25,721.43697.0097.3 %5.0203.9344.5478.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,879.792,008.0048.2 %5.0985.7278.0292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,744.853,000.0019.9 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,277.423,000.0029.9 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี23,566.8910,000.0057.6 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,140.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,901.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,232.2717,781.66-185.3 %0.01,556.20195.1787.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี14,414.161,000.0093.1 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,194.422,000.0052.3 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,710.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,921.598,004.9610.3 %5.02,354.88564.9576.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี4,138.792,000.0051.7 %5.0890.64285.0068.0 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี29,163.5617,121.4441.3 %5.0912.33154.5783.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี78,533.4726,048.0066.8 %5.0668.12540.1019.2 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 108,546.46110,272.00-1.6 %0.01,979.461,071.8045.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,641.191,718.7952.8 %5.0890.64189.5578.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,626.472,000.0056.8 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี24,709.3016,374.0033.7 %5.01,443.66759.9547.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,686.142,000.0045.7 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,319.908,402.76-14.8 %0.01,537.19473.1069.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,146.044,000.003.5 %1.51,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี4,058.005,679.36-40.0 %0.01,268.72674.0046.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี11,159.7218,769.17-68.2 %0.03,362.72538.6784.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,263.385,000.0055.6 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี22,970.815,000.0078.2 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1327,016.8820,982.0093.6 %5.03,092.09684.0077.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 246,464.9922,707.8251.1 %5.01,369.17387.6071.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3117,590.6212,458.2089.4 %5.03,186.08874.6572.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 435,664.5514,364.1559.7 %5.03,075.003,296.50-7.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 572,016.8914,949.0079.2 %5.03,151.45593.2381.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม27,953.4730,000.00-7.3 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี53,126.5210,000.0081.2 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี175,987.3410,000.0094.3 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี43,456.225,000.0088.5 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี33,555.045,000.0085.1 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ69,619.975,000.0092.8 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล69,492.723,000.0095.7 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ72,734.733,000.0095.9 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี22,607.633,000.0086.7 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี12,860.9239,803.92-209.5 %0.04,292.271,370.7068.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,777.2525,000.00-20.3 %0.0835.26285.0065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,695.132,938.0020.5 %5.0605.97160.5573.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี31,275.3042,796.00-36.8 %0.02,938.79308.7589.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,588.292,269.0050.5 %5.01,194.90629.8547.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,495.6512,851.00-133.8 %0.01,461.1241.6597.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,668.832,000.0045.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี58,017.9122,573.6461.1 %5.06,640.866,733.70-1.4 %0.0
รวม 2,887,973 1,231,221 57.37 % 147,990 61,071 58.73 %