จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,962.21632.0087.3 %5.0509.58251.2150.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร15,456.6714,974.003.1 %1.5189.3449.5073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,565.481,723.0051.7 %5.0585.64186.8768.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร4,207.69862.0079.5 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร16,651.4612,660.0024.0 %5.01,707.57438.9074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร5,698.141,860.0067.4 %5.0384.8731.1191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,545.23603.0086.7 %5.0174.2655.2268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา5,336.97710.0086.7 %5.0360.4437.8089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,782.49479.0091.7 %5.0302.5548.3084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,557.71715.0084.3 %5.0262.2930.1488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,148.36438.0091.5 %5.0218.5997.3955.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,648.80241.0095.7 %5.0290.9813.2695.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,849.634,573.68-18.8 %0.0680.70315.4053.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,966.25539.0081.8 %5.0479.99227.0552.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย3,114.56748.0076.0 %5.0399.73209.0047.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0252.5655.1078.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,387.001,500.0065.8 %5.0851.85534.8137.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,447.02444.0087.1 %5.0497.78263.0447.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,844.751,115.0071.0 %5.0604.64746.88-23.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,340.492,528.0041.8 %5.0813.821,297.23-59.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,559.123,598.24-40.6 %0.0508.71882.53-73.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,680.383,321.3341.5 %5.01,327.24543.4359.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร6,200.585,243.8215.4 %5.01,022.99200.5580.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร14,171.7214,676.03-3.6 %0.04,255.74319.9392.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,161.321,627.0068.5 %5.0737.77130.6982.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,490.22809.0082.0 %5.0680.7143.2493.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,260.77745.0082.5 %5.0528.58339.8135.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร4,064.982,415.0040.6 %5.0699.71384.2345.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,348.94-3.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,637.381,773.0032.8 %5.01,118.07608.8545.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,873.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,170.586,500.00-25.7 %0.0982.419.1399.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,903.851,941.0060.4 %5.0642.69419.5734.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,353.651,833.0057.9 %5.0870.8685.1890.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร5,277.154,523.0014.3 %5.0748.33124.2883.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,801.842,539.6356.2 %5.0965.96381.8560.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,568.552,686.00-4.6 %0.0509.5842.4591.7 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร12,467.162,584.0079.3 %5.0680.70535.1121.4 %5.0
รจ.จ.ยโสธร44,960.7125,064.6044.3 %5.0780.43707.569.3 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร3,028.21808.0073.3 %5.0433.51105.4275.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,887.981,520.0060.9 %5.0642.69258.4659.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,289.83736.0077.6 %5.0452.52277.2738.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,339.354,698.63-8.3 %0.0813.82329.4459.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,709.961,267.0073.1 %5.0965.9451.4594.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,934.504,586.3269.3 %5.03,837.35242.4693.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 141,570.4915,561.9462.6 %5.01,714.98490.7771.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 214,927.3983.1899.4 %5.01,304.52691.6847.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,596.494,773.60-32.7 %0.0324.10283.7212.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร41,745.8732,331.1422.6 %5.0803.55898.10-11.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร10,114.44852.0091.6 %5.0526.94427.2918.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา34,352.6615,880.0053.8 %5.0780.68620.8620.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,592.7223,952.00-178.7 %0.01,555.431,420.928.6 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,694.23111.2097.0 %5.0623.66533.8314.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,059.55675.0077.9 %5.0452.51199.1756.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร41,919.5215,192.0063.8 %5.04,043.097,759.15-91.9 %0.0
รวม 480,004 252,252 47.45 % 47,778 26,586 44.35 %