จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,484.82926.0079.4 %5.0611.87105.9682.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ9,846.187,000.0028.9 %5.060.6296.18-58.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,639.097,048.71-93.7 %0.0802.0362.3692.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,475.881,212.0065.1 %5.0830.7770.0791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,901.809,636.3230.7 %5.02,342.32764.4167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ5,436.272,227.0059.0 %5.0375.1357.9184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,649.67471.0089.9 %5.0327.9178.8576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,616.37406.0091.2 %5.0338.7379.5676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,491.53239.0094.7 %5.0444.2086.2880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,719.95671.0085.8 %5.0441.3950.6888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ5,103.49607.0088.1 %5.0288.52122.6957.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,620.34650.0085.9 %5.0242.0151.2878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,552.51379.0091.7 %5.0381.2966.8882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,546.15468.0089.7 %5.0461.9441.8190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,966.51657.0089.0 %5.0353.7767.3781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,483.37439.0090.2 %5.0507.4399.4680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,493.96346.0092.3 %5.0260.6150.6080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง6,948.14390.0094.4 %5.0411.0281.7780.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,864.115,402.74-11.1 %0.0859.071,373.10-59.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,647.821.00100.0 %5.0550.36591.68-7.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,901.32939.0067.6 %5.0471.74315.4033.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,054.061,075.0064.8 %5.0676.68209.0069.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,797.9626,157.82-445.2 %0.01,106.28278.8274.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,718.051,156.0075.5 %5.0859.07440.1348.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,399.411,674.0050.8 %5.0592.84380.0035.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,302.025,524.0040.6 %5.02,950.831,387.7453.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,537.515,382.80-112.1 %0.0625.16582.106.9 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,643.025,218.007.5 %3.51,355.32676.9750.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,385.615,038.80-14.9 %0.01,049.23412.9660.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ9,286.279,711.00-4.6 %0.01,620.2248.8297.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,349.392,265.6864.3 %5.0954.15340.0364.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,786.91641.0064.1 %5.075.8382.38-8.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,788.261,866.0050.7 %5.0878.0848.3194.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,239.65860.0073.5 %5.0669.09321.0752.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,493.303,492.0072.0 %5.0641.34299.9653.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,727.5435,039.99-420.8 %0.01,600.702,390.46-49.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ6,061.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,753.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ4,238.562,210.0047.9 %5.01,030.22191.8381.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,658.0715,314.79-228.8 %0.01,106.2838.5296.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,905.372,355.1139.7 %5.0916.12672.8826.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,422.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,106.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,517.311,476.0073.2 %5.01,524.63277.9481.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,696.523,709.9521.0 %5.0992.15457.6353.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ5,201.6610,933.54-110.2 %0.0744.9868.1890.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ5,071.903,615.0028.7 %5.0935.13661.0429.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ59,411.4836,734.8638.2 %5.01,216.33696.3542.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,743.531,394.0049.2 %5.0611.87197.0367.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,318.983,279.8324.1 %5.01,030.21460.4055.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,475.811,348.2461.2 %5.0725.96172.5576.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,194.916,220.37-0.4 %0.01,296.44488.7762.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,881.796,057.66-56.1 %0.0744.97564.9124.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,210.456,668.007.5 %3.51,315.45381.9071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 126,866.4721,928.0018.4 %5.01,858.32873.2753.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 29,598.799,726.00-1.3 %0.01,770.08763.8456.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 336,170.4118,564.0048.7 %5.01,557.66390.7674.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,733.243,383.22-23.8 %0.0179.51289.07-61.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ79,502.5270,298.0011.6 %5.01,720.72625.8763.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ46,750.390.00100.0 %5.01,029.84740.0028.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,801.5314,075.3947.5 %5.0968.88765.6121.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ89,046.561,831.3097.9 %5.0945.30404.3957.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์40,038.0618,812.9253.0 %5.0996.90115.3588.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,504.421,976.0043.6 %5.0859.07393.0354.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,078.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10.60ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ51,852.0130,820.1540.6 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 679,539 437,950 35.55 % 58,351 23,942 58.97 %