จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,923.64329.0088.7 %5.0380.79131.0065.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ21,794.6715,985.3526.7 %5.072.20124.30-72.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,417.611,241.0063.7 %5.0494.8851.0589.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,584.521.00100.0 %5.0551.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,786.9112,133.1223.1 %5.01,902.07623.2867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,959.421.00100.0 %5.0212.80105.0650.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,427.53512.0088.4 %5.0258.8970.1372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,379.16358.0091.8 %5.0375.1649.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา5,186.93571.0089.0 %5.0250.1249.1880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,621.87449.0090.3 %5.0215.9982.9461.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ6,616.913,868.8941.5 %5.0951.27780.2518.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,840.331,190.0069.0 %5.0589.97410.6030.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,653.971,451.0060.3 %5.0570.99287.2249.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,680.201,435.5061.0 %5.0589.97505.1714.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,512.512,993.5045.7 %5.01,255.531,180.845.9 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,186.542,400.00-9.8 %0.0440.721,235.00-180.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,761.89816.0078.3 %5.0666.03479.2328.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,492.911,457.1767.6 %5.0799.15212.0473.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ9,759.397,733.5520.8 %5.01,749.9588.6394.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ4,015.871,987.5050.5 %5.0666.03104.5084.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,746.581,683.0055.1 %5.0647.0266.7989.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,516.69735.0079.1 %5.0532.92489.708.1 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,607.192,081.0042.3 %5.0647.02154.4476.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,882.572,275.5661.3 %5.01,388.642,100.18-51.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ8,170.871,325.2283.8 %5.01,027.34686.6333.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,855.881,595.0058.6 %5.0742.10249.0666.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,661.381,846.3489.5 %5.01,845.0396.5894.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ5,137.371,555.0069.7 %5.0513.91494.953.7 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ4,269.633,173.0025.7 %5.0799.15333.2958.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,675.711,954.0046.8 %5.0704.07229.0667.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,297.501,214.0071.8 %5.0856.19276.9267.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,304.793,185.4626.0 %5.0723.0870.3390.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,712.191,833.0085.6 %5.0662.59411.8737.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 44,236.2333,593.6524.1 %5.0750.501,628.85-117.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,098.46828.0073.3 %5.0380.7959.0584.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,392.251,884.3044.5 %5.0456.86156.3865.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,316.02529.0084.0 %5.0455.41145.0468.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,197.024,678.1324.5 %5.0891.66357.3059.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,632.20929.0074.4 %5.0570.95177.5768.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,492.843,130.0010.4 %5.0666.03178.3073.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ108,706.9116,312.0085.0 %5.01,447.08967.7733.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,929.302,562.7571.3 %5.0318.63120.5062.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ140,229.9245,340.0067.7 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน54,430.689,728.0082.1 %5.0578.27860.40-48.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,331.8816,299.16-22.3 %0.01,449.772,333.97-61.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,686.28870.0076.4 %5.0589.96421.1728.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,147.111,069.0066.0 %5.0437.87399.538.8 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ19,381.077,686.4060.3 %5.04,521.171,634.4863.8 %5.0
รวม 620,649 226,809 63.46 % 38,358 21,673 43.50 %