จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,750.631.00100.0 %5.0385.7676.0080.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,249.6113,014.178.7 %4.0187.53113.0939.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,071.991,735.0043.5 %5.0518.87246.1052.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,208.612,074.0035.4 %5.0613.9581.2586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�8,108.8412,496.00-54.1 %0.01,888.02321.2583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,396.501.00100.0 %5.0236.6238.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�4,166.09326.0092.2 %5.0277.1698.0464.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง4,034.30300.0092.6 %5.0280.4890.5567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง4,229.37340.0092.0 %5.0268.4998.6763.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,995.16122.0096.9 %5.0237.2422.9590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา4,061.96388.0090.4 %5.0344.60138.1459.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,154.482,167.0947.8 %5.0956.24729.0423.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,214.93954.0070.3 %5.0575.92228.0060.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,315.87845.4074.5 %5.0613.95499.4518.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,644.111,884.0048.3 %5.0747.06525.5429.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,378.712,862.0015.3 %5.0772.61585.2924.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,736.881,516.7468.0 %5.01,184.43665.0043.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,467.569,754.4221.8 %5.02,154.25381.4882.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,025.061,606.0046.9 %5.0632.97539.1814.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,622.76382.0076.5 %5.047.5422.8052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,488.27748.0078.6 %5.0690.0148.8192.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,808.35540.0090.7 %5.01,561.99175.0788.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,515.772,514.0028.5 %5.0690.0160.4691.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,002.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,298.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,468.861,645.0052.6 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,804.906,881.10-18.5 %0.01,204.6283.7493.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,971.361,400.0087.2 %5.0575.92652.34-13.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,837.562,748.0028.4 %5.0690.01299.2056.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,924.793,052.0022.2 %5.0861.16365.6357.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,402.751,344.0069.5 %5.0728.05273.2362.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู3,042.042,625.0013.7 %5.0480.8448.1290.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู32,033.241,602.0095.0 %5.0626.04438.2330.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�52,440.0833,781.1235.6 %5.0850.58894.44-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,701.66773.0071.4 %5.0366.7453.3485.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,520.861,736.0050.7 %5.0690.01158.3877.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,758.50680.0075.3 %5.0480.8464.8286.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,108.063,866.005.9 %2.5747.06371.8850.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,826.421,383.0063.9 %5.0823.13133.9583.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,624.073,043.0516.0 %5.0709.03251.0064.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 50,697.6615,196.0070.0 %5.01,027.47257.0875.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 231,761.238,969.4771.8 %5.01,078.61492.1354.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,623.573,843.04-46.5 %0.0220.53285.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู48,948.5023,316.0052.4 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง89,106.951,233.5098.6 %5.0639.67333.4547.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,831.3212,607.10-61.0 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,753.751,756.0053.2 %5.0613.95505.0717.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,886.08745.0074.2 %5.0423.79185.1656.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,856.007,992.9955.2 %5.03,925.757,121.40-81.4 %0.0
รวม 504,576 198,789 60.60 % 36,956 19,765 46.52 %