จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,646.882,784.1923.7 %5.02,070.5457.1697.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,463.578,526.08-14.2 %0.01,280.05416.3967.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,955.611,394.0064.8 %5.0576.46182.8568.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น30,416.7623,338.0023.3 %5.0166.07121.8126.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,921.105,988.0013.5 %5.049.05113.86-132.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 122,198.4242,158.0065.5 %5.01,887.56774.1459.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,373.6621,475.00-391.0 %0.01,051.86203.5080.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,665.701,962.0046.5 %5.0842.69104.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น27,645.7423,729.0014.2 %5.05,180.511,293.5775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 112,003.061,461.0087.8 %5.0429.81124.1671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,386.081,631.0069.7 %5.0314.4796.4769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,818.09415.0091.4 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,114.09436.0091.5 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,902.88210.0095.7 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ5,084.621,156.0077.3 %5.0490.4592.8881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,775.53294.0093.8 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,113.961,124.0078.0 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,798.88105.0097.8 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,472.10483.0089.2 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,139.221,410.0072.6 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,148.361,058.0079.4 %5.0460.3239.3791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,783.10408.0091.5 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,844.93512.0089.4 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,810.39469.0090.3 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,455.72563.0087.4 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,356.00411.0090.6 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,382.84314.0092.8 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,406.72470.0089.3 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,414.28453.0089.7 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,292.594,039.205.9 %2.51,070.88847.6720.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง3,029.001,243.8058.9 %5.0447.10183.9258.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,888.20810.0072.0 %5.0467.61177.3062.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,853.77457.0084.0 %5.0414.30126.2569.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,975.00886.0070.2 %5.0531.58122.3977.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,100.085,017.001.6 %0.51,451.20888.3638.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบ10,767.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,320.191,904.0055.9 %5.01,255.41474.5062.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,996.6752,853.04-88.8 %0.09,450.295,440.5042.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 54,043.691,477.0063.5 %5.01,571.08767.6651.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,418.90907.0073.5 %5.0336.13533.90-58.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,778.482,582.0076.0 %5.03,314.771,907.4842.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,571.644,313.6322.6 %5.01,565.292,536.60-62.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 522,128.3427,314.18-23.4 %0.02,727.911,175.5356.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น29,565.2414,260.3151.8 %5.0612.14307.2549.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,863.904,961.41-2.0 %0.02,526.93553.3878.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,440.783,845.6248.3 %5.02,287.90652.8371.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบ5,183.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ218.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,822.841,459.0061.8 %5.01,242.619,240.60-643.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ248,104.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ695.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,749.1112,850.00-0.8 %0.03,809.182,964.9022.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,580.6243,922.68-149.8 %0.02,444.01114.0095.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,562.632,180.0082.6 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,693.3345,575.95-871.1 %0.01,533.58757.7950.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,335.2611,740.0012.0 %5.04,644.87107.5997.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 413,117.1813,308.41-1.5 %0.04,087.822,409.3441.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น9,245.076,499.1029.7 %5.03,249.082,293.8029.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,656.0015,534.0031.4 %5.0323.0876.9576.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,695.59748.0055.9 %5.071.0060.4214.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,746.181,776.0052.6 %5.0880.7246.4694.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,515.921,345.0061.7 %5.0785.64464.6940.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,447.965,725.26-28.7 %0.01,184.97537.6154.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น9,096.3846,065.00-406.4 %0.02,154.792,558.96-18.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,475.7911,738.00-81.3 %0.01,850.53522.0171.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น13,063.9924,117.99-84.6 %0.02,554.18120.0595.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,221.393,060.0027.5 %5.01,051.86361.2565.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,865.3111,466.80-300.2 %0.01,337.10535.5659.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น6,445.963,868.7640.0 %5.01,567.24634.4559.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,652.536,464.00-38.9 %0.012,283.69126.0499.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น17,208.8510,576.0038.5 %5.0787.92546.0930.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,266.0713,704.0025.0 %5.0537.70339.6736.8 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 48,854.155,176.0089.4 %5.0972.1871.1192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,253.209,109.3219.1 %5.03,222.021,182.6963.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,103.431,620.0047.8 %5.0633.510.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,915.6415,882.0038.7 %5.01,766.66232.0886.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,693.592,359.0036.1 %5.0899.73335.4862.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,236.998,457.00-2.7 %0.01,508.25289.1280.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น5,179.552,912.0043.8 %5.01,184.97159.0986.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น5,146.724,448.0013.6 %5.01,741.84201.1388.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,630.496,151.37-32.8 %0.01,184.97555.8053.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น14,119.823,592.0374.6 %5.0104,739.183,138.4997.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 156,603.3618,088.9968.0 %5.01,000.93376.8762.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,642.4913,100.06-23.1 %0.0729.21316.2856.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 315,841.5312,338.9422.1 %5.01,358.06489.2564.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 453,140.5811,031.2079.2 %5.01,676.98751.9555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 593,908.9717,286.9681.6 %5.01,624.68949.1741.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)31,894.2811,225.7164.8 %5.02,570.70946.0663.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,747.2613,462.00-99.5 %0.0409.14572.85-40.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น43,142.6716,928.7460.8 %5.0365.421,102.02-201.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่53,665.1815,472.0071.2 %5.0942.2042.8195.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,647.4333,468.00-246.9 %0.02,570.601,173.5754.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น27,466.2825,692.826.5 %3.03,489.172,437.7630.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น43,233.5145,074.00-4.3 %0.01,873.41534.0471.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,495.99776.0077.8 %5.01,048.65217.5079.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น145,966.8469,040.9952.7 %5.02,168.631,049.9851.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,719.671,989.0046.5 %5.0994.81458.5053.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,066.5910,557.00-74.0 %0.02,229.51101.6595.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)3,053.801,020.0066.6 %5.01,378.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,567.381,990.0044.2 %5.0804.65483.2539.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,402,166 943,582 32.71 % 244,274 64,062 73.77 %