จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,725.86950.0065.1 %5.0535.56162.3969.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,210.507,077.0013.8 %5.037.49142.14-279.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,315.92762.3089.6 %5.066.2161.756.7 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี121,148.806,361.9994.7 %5.04,604.27279.0793.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 490,749.382,953.0096.7 %5.04,569.881.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,484.93997.0071.4 %5.0820.80279.2366.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1017,698.1114,191.8419.8 %5.04,077.08248.0293.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี22,691.3924,868.67-9.6 %0.04,871.21481.9990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,584.225,555.3315.6 %5.0533.9054.1689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,349.86360.0091.7 %5.0251.0081.7967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,622.40825.0082.2 %5.0308.12142.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,134.85203.0095.1 %5.0266.0373.7072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,758.66490.0091.5 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,622.271.00100.0 %5.0461.2255.1988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด4,134.46351.0091.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,398.37490.0088.9 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,383.04323.0092.6 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,051.74513.0087.3 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,898.50511.0086.9 %5.0442.0188.2480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,359.29474.0089.1 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,674.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5298.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,957.60301.0093.9 %5.0282.9919.0093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,198.21264.0093.7 %5.0269.4090.2566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,675.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5305.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,787.808,961.73-54.8 %0.02,363.371,616.0931.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,724.585,088.27-7.7 %0.0915.88434.9952.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,263.011,270.0043.9 %5.0449.48134.9070.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,867.42917.5068.0 %5.0452.26204.1654.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,820.19571.0079.8 %5.0477.56204.0157.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,620.90676.8074.2 %5.0447.08202.0654.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,076.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,408.702,628.0040.4 %5.01,163.08920.8920.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,649.341,887.0048.3 %5.0896.86324.2563.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 544,303.2037,296.0015.8 %5.07,244.378,019.50-10.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,756.511,342.0064.3 %5.0687.68478.5430.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,629.063,224.0066.5 %5.03,330.912,776.3816.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,548.022,302.009.7 %4.5584.77450.0623.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,519.262,430.0031.0 %5.01,317.86820.1337.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,922.274,155.0029.8 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,517.951,848.2459.1 %5.01,741.181,666.924.3 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี19,158.4021,122.68-10.3 %0.02,304.0587.6196.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี258,432.94477,710.59-84.8 %0.01,349.20707.7547.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,687.781,751.0052.5 %5.0915.88105.3588.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ4,153.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,389.1211,037.003.1 %1.54,027.821,383.5865.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,500.307,322.0030.3 %5.03,974.392,637.2033.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ1,917.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,545.051,106.0068.8 %5.0858.8339.5995.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,300.771,219.0063.1 %5.0763.75236.4869.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,993.185,344.80-7.0 %0.0956.98490.0248.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,044.1643,580.34-518.7 %0.02,183.232,573.89-17.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,843.819,762.00-67.0 %0.01,600.46570.0064.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,869.2515,263.25-72.1 %0.02,022.54117.6494.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,741.502,903.0075.3 %5.0858.83950.41-10.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,973.894,241.7014.7 %5.01,353.24666.7450.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,392.704,982.0032.6 %5.01,942.74205.1989.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,152.512,094.0059.4 %5.01,090.11277.5674.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,060.224,922.0030.3 %5.01,125.0544.3996.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,282.3510,060.0029.6 %5.0516.43493.144.5 %2.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 100,323.1946,950.6053.2 %5.01,807.78861.3352.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,019.491,321.0056.3 %5.0649.6582.0387.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,201.313,913.746.8 %3.01,144.07430.6162.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี17,800.062,123.0088.1 %5.06,038.45299.3295.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,950.7213,872.00-39.4 %0.02,670.36425.4784.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,071.522,833.0053.3 %5.01,448.32157.7089.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,245.0645,788.00-532.0 %0.01,353.24175.7587.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 133,382.3015,587.6453.3 %5.01,399.24648.7653.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 237,786.7312,069.3868.1 %5.01,479.01747.6549.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 331,325.4515,872.8449.3 %5.01,376.70394.3271.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 461,959.6711,025.7882.2 %5.01,527.13264.8582.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,217.509,729.00-56.5 %0.02,651.26847.9768.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,204.9710,198.4222.8 %5.0471.72186.8560.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,759.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ261.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี30,070.8824,247.0119.4 %5.01,079.50306.1571.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี176,554.1733,409.1181.1 %5.01,227.43527.5357.0 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,272.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ19,340.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,711.4817,263.0053.0 %5.01,038.86241.1076.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี84,350.2517,645.0079.1 %5.01,012.38355.6664.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ78,803.0711,690.3185.2 %5.01,017.80265.5373.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน109,254.8222,000.0079.9 %5.01,036.98438.8557.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,507.6347,640.0047.4 %5.01,821.1872.2396.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,758.3020,174.0918.5 %5.02,790.332,887.70-3.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,413.665,880.0130.1 %5.02,330.76299.6287.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี54,616.6162,159.00-13.8 %0.01,395.04486.5265.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,924.991,262.3556.8 %5.01,285.36223.5182.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,088.422,419.0052.5 %5.01,169.07235.3179.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,476.977,480.00-36.6 %0.01,820.59186.2289.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,773.181,974.0047.7 %5.01,876.66736.4660.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 411,242.826,180.5945.0 %5.02,807.33161.5494.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,030.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5399.80240.5539.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี37,179.8417,166.0053.8 %5.03,764.223,548.645.7 %2.5
รวม 1,920,400 1,257,716 34.51 % 128,136 49,340 61.49 %