จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,407.331,103.0067.6 %5.0272.5757.0079.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,919.622,414.0038.4 %5.0494.4253.2489.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,435.452,668.0022.3 %5.0443.7245.6289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,536.9229,442.00-30.6 %0.04,832.61530.2489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 137,636.3136,702.002.5 %1.03,475.28541.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 233,453.4536,302.26-8.5 %0.02,765.67399.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,218.84995.0076.4 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 17,199.812,985.0058.5 %5.0314.3575.0576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,990.992,717.0066.0 %5.0329.6276.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,257.873,759.0048.2 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 211,047.335,279.0052.2 %5.0337.9095.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,309.371,018.0076.4 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,554.013,697.0051.1 %5.0319.7257.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่7,142.943,051.0057.3 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,886.8116,000.00-132.3 %0.01,432.551,014.3529.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,893.333,433.00-18.7 %0.01,072.92760.0029.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,420.002,429.0045.0 %5.0824.06342.0058.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,341.861,765.0047.2 %5.0386.6765.9482.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,207.371,645.0048.7 %5.0355.73200.4743.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,222.032,878.0031.8 %5.0694.78690.910.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,343.432,844.0034.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,925.422,479.0049.7 %5.0976.17570.0041.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,807.7929,905.00-89.2 %0.01,679.79171.0089.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,870.601,936.0050.0 %5.0493.5980.7583.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,313.709,188.00-113.0 %0.0898.2876.1891.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,764.531,332.0064.6 %5.0629.4219.8096.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,203.95986.0069.2 %5.0329.62282.3114.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,984.355,764.00-15.6 %0.0677.84270.2160.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,795.1528,298.00-91.3 %0.02,478.461,840.1925.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,013.845,052.00-0.8 %0.0748.00413.3544.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี20,990.612,705.0087.1 %5.06,795.06112.0098.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,531.1814,508.00-92.6 %0.01,337.47144.5089.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,412.802,415.0080.5 %5.0571.0389.9384.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,920.363,124.0020.3 %5.0501.46175.0365.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,937.993,074.0048.2 %5.0595.8535.6594.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,976.113,954.0033.8 %5.0968.49197.0379.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,069.8812,677.00-79.3 %0.01,413.5375.8194.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,705.3280,000.00-529.7 %0.01,040.99327.3068.6 %5.0
รจก.บางขวาง 190,880.13199,299.00-4.4 %0.01,998.81323.9883.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี61,718.8953,786.0012.9 %5.0853.94553.9935.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,104.29940.0069.7 %5.0241.6050.8579.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี5,110.482,544.0050.2 %5.0957.15302.5568.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,831.612,219.0042.1 %5.0538.80334.8037.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,213.3916,091.00-43.5 %0.01,931.59285.0085.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,401.721,448.0067.1 %5.0424.74341.3719.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,831.706,001.00-24.2 %0.0525.06114.0078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 143,220.4919,247.0055.5 %5.0351.9971.3279.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 217,011.6616,883.000.8 %0.5615.99206.2366.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)27,964.2711,536.0058.7 %5.0667.1252.2592.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,441.072,991.0032.7 %5.0316.16122.6061.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,101.2414,566.00-105.1 %0.0256.96475.10-84.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี63,434.4725,754.0059.4 %5.0436.12289.8233.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี17,523.4926,345.00-50.3 %0.02,375.851,187.3650.0 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ243,707.02163,000.0033.1 %5.0369.88426.41-15.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม101,155.5083,000.0017.9 %5.0203.3695.7352.9 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก768,860.19628,000.0018.3 %5.011,782.99989.0991.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 4,040.973,229.0020.1 %5.0656.7797.0885.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,064.33825.0073.1 %5.0272.57127.1053.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี118,998.9433,548.4171.8 %5.051,172.485,058.1990.1 %5.0
รวม 2,033,265 1,681,776 17.29 % 118,539 21,731 81.67 %